สมณศักดิ์ '47
 


      คลอดออกมา อุแว้ อุแว้ แล้ว สำหรับสมณศักดิ์ ในปี
พ.ศ. 2547 ทีเด็ดก็คือ พระราชวิทยาคมเถรหรือหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุค ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นชั้นเทพด้วย นอกจากนั้นยังมีดาวเด่นเป็นพระไทยในต่างประเทศ ได้แก่ พระราชกิตติเวที (สมบูรณ์ ปญฺญาสมปุณฺโณ ป.ธ.7) สังกัดเดิมวัดเบญจมบพิตร ได้รับเลื่อนขึ้นเป็นชั้นเทพเท่ากับหลวงพ่อคูณด้วย โดยเฉพาะปีนี้ พระราชกิตติเวทีท่านมีอายุพรรษาครบ 6 รอบ หรือ 72 ปี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จึงได้พร้อมใจกันจัดงานมุทิตาสักการะถวายพระราชกิตติเวที ในฐานะแม่ทัพใหญ่ของพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาด้วย กำหนดการจัดงานฉลองวันเกิดท่านเจ้าคุณพระราชกิตติเวทีนั้น ได้แก่ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2546 สถานที่จัดงานก็คือ วัดวชิรธรรมปทีป รัฐนิวยอร์ค เชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระราชกิตติเวที ได้พร้อมใจกันแสดงมุทิตาสักการะแก่พระคุณท่าน ตามกำหนดการดังกล่าว ส่วนข่าวเรื่องสมณศักดิ์นั้นอ้างอิงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 มีดังนี้
 

     ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ว่า ในวันที่ 30 ต.ค. นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธาน ทั้งนี้จะเป็นการประชุมวาระพิเศษ เพื่อรับรองรายนามพระสังฆาธิการที่ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนชั้นสมณศักดิ์โดยเฉพาะ

     สำหรับการเลื่อนสมณศักดิ์ปีนี้ ไม่มีพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏหรือรองสมเด็จ ทั้งคณะธรรมยุตและมหานิกาย เนื่องจากตำแหน่งเต็ม แต่จะมีการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ในตำแหน่งพระราชาคณะชั้นธรรม 4 รูป แบ่งเป็นคณะธรรมยุต 1 รูป มหานิกาย 3 รูป ชั้นเทพ 13 รูป แบ่งเป็นคณะธรรมยุต 3 รูป มหานิกาย 10 รูป ชั้นราช 20 รูป แบ่งเป็นคณะธรรมยุต 8 รูป มหานิกาย 12 รูป และชั้นสามัญอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ปีนี้ ไม่ได้เลื่อนเต็มอัตราที่ตั้งไว้แต่เดิมคือ 123 รูป แบ่งเป็นมหานิกาย 93 รูป ธรรมยุต 30 รูป เนื่องจากคณะกรรมการมหาเถรฯจะพิจารณาจากความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ เน้นผลงานด้านการปกครองและการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นหลัก

     สำหรับรายนามพระสังฆาธิการฝ่ายมหานิกาย ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม 3 รูป ประกอบด้วย พระเทพรัตนมุนี วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็นพระธรรมราชานุวัตร พระเทพญาณโมลี วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็นพระธรรมมุนี และพระเทพเวที วัดกัลยาณมิตร กทม. เป็นพระธรรมเจดีย์

     พระราชาคณะชั้นเทพ 10 รูป ประกอบด้วย พระราชสุธี วัดอนงคาราม กทม. พระราชวชิรดิลก วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร พระราชปริยัติโมลี วัดขันเงิน จ.ชุมพร พระราชปริยัตยาลังการ วัดบ้านบัว จ.บุรีรัมย์ พระราชวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา พระราชสิทธิเวที วัดจันทราราม กทม. พระราชพุทธิญาณ วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ พระราชมงคลวุฒาจารย์ วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา พระราชกิตติเวที ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดวชิรธรรมประทีป วัดไทยในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

     พระราชาคณะชั้นราช 12 รูป ประกอบด้วย พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ กทม. พระอมรเมธี วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. พระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพนฯ พระศรีสิทธิมุนี วัดมหาธาตุ กทม. พระวิมลกิจจาภรณ์ วัดชนะสงคราม พระเมธีปริยัตโยดม วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี พระโสภิตวิริยาลังการ วัดละหาร จ.นนทบุรี พระศรีธีรพงศ์ วัดศรีบูรณาวาส จ.สมุทรสาคร พระสุธีรัตนาภรณ์ วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร พระศรีปริยัติเมธี วัดเทพธิดาราม กทม. พระศรีวชิรโมลี วัดเทวราชกุญชร กทม. และพระภาวนากิจโกศล วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

     พระราชาคณะชั้นสามัญ พระมหาฉลอง สุภาจาโร วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. พระมหาพิชิตชัย อภิชโย วัดบพิตรภิมุข กทม. พระครูวิบูลกิจจาทร วัดประยุรวงศาวาส กทม. พระมหาไพบูลย์ วิปุโล วัดสามพระยา กทม. พระครูสุนทรมงคลวัฒน์ วัดปทุมคงคา กทม. พระครูประสิทธิวิสุทธิคุณ วัดไตรมิตร กทม. พระครูศรีสุตากร วัดเทพากร กทม. พระมหาสมคิด สุรเตโช วัดราชสิทธาราม พระครูสุนทรยติกิจ วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูวรวิมุต วัดไพชยนต์พลเสพย์ จ.สมุทรปราการ พระครูอุดมจริยาภรณ์ จ.อุทัยธานี พระมหาบุญโชติ ปุญญโชติ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน พระครูวชิรกิจโสภณ วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี พระครูโสภณปริยัติสุธี วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

     ส่วนรายนามพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป ได้แก่ พระเทพบัณฑิต วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระธรรมบัณฑิต

     พระราชาคณะชั้นเทพ 3 รูป ประกอบด้วย พระราชวชิรโสภณ วัดสัมพันธวงศาราม กทม. พระราชวินัยเวที วัดวรดิตถาราม จ.ตราด

     พระราชาคณะชั้นราช 8 รูป อาทิ พระมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เป็นต้น

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการพิจารณาสมณศักดิ์ คณะกรรมการกลั่นกรองของมหาเถรสมาคม พิจารณาด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีพระสังฆาธิการที่มีผลงานทัดเทียมกันจนยากที่จะตัดสินใจ โดยเฉพาะฝ่ายมหานิกาย พระราชาคณะชั้นเทพที่จะได้เลื่อนขึ้นเป็นชั้นธรรม มีพระสังฆาธิการที่เข้ารอบสุดท้าย อย่างพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม. กับพระเทพวิสุทธิเมธี หรือเจ้าคุณเที่ยง ผช.เจ้าอาวาสวัดระฆัง และเจ้าคณะภาค 11 ที่จะต้องเลือกรูปใดรูปหนึ่งเลื่อนขึ้นชั้นธรรม แต่ปรากฏว่าตัดสินไม่ได้ เพราะฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าอาวาส ขณะที่อีกฝ่ายเป็นเจ้าคณะภาค 11 ถ้าตัดสินใจเลื่อนรูปใดรูปหนึ่งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับกรณีการเลื่อนสมณศักดิ์ของพระราชวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ พระเกจิชื่อดัง วัดบ้านไร่ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ เป็นการแต่งตั้งกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นพระสงฆ์ที่ประกอบคุณงามความดีมากมาย และได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนชาวไทย

     นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การเลื่อนสมณศักดิ์ปีนี้มีการนำชื่อสมณศักดิ์เก่าแก่มาตั้งใหม่ อาทิ พระธรรมเจดีย์ ที่คณะสงฆ์ไม่เคยใช้มานานนับสิบปี รวมทั้งการแต่งตั้งพระหนุ่ม ที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาเป็นพระราชาคณะชั้นราช เช่น พระศรีวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรฯ อายุเพียง 39 ปีเท่านั้น

     ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พระราชาคณะฝ่ายธรรมยุต ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์จากชั้นราช เป็นชั้นเทพ อีก 1 รูป ได้แก่ พระราชธรรมโมลี วัดจันทรสามัคคี จ.หนองคาย และพระกิตติวราภรณ์ วัดโสมนัสวิหาร กทม. เลื่อนจากพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นชั้นราช

    
พระมหาเถระที่สมควรได้รับเลื่อนสมณศักดิ์อย่างยิ่งอีกองค์หนึ่งก็คือ พระราชพุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย อยู่ขั้นราชมานานปี เพิ่งจะมีโอกาสได้เลื่อนในปีนี้ ผู้เขียนเป็นศิษย์ก้นกุฏิของท่านอยู่นานวัน เคยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูง ก็รู้สึกปลื้มปีติใจในข่าวที่ออกมา ท่านพระครูโสภณปริยัติสุธี วัดดอยสะเก็ด เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด นับว่าเป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งเหมาะสมสุด ๆ เพราะพระคุณท่านเป็นพระนักพัฒนาระดับแนวหน้าของเมืองไทย ส่งเสริมพระสงฆ์องค์เณรให้มีการศึกษา พร้อมกับพัฒนาบ้านเมืองควบคู่กันไปไม่หยุดยั้ง ปีนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคุณองค์ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ เล็งไว้ว่าน่าจะขึ้นสู่ตำแหน่งใหญ่ระดับรองเจ้าคณะจังหวัดในอีกไม่ช้า ก็ขอถวายมุทิตาสักการะมา ณ โอกาสนี้

     ท่านพระศรีธีรพงษ์ ชื่อก็บ่งว่าเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค สอบได้เมื่อปี พ.ศ. 2537 รุ่นเดียวกับผู้เขียนนี่แหละ แต่ว่าท่านมีบุญวาสนาบารมีมากกว่านับพันเท่า จึงได้รับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร แถมด้วยพัดยอดแหลม ปีนี้เสริมพัดขึ้นชั้นราช นับว่าเป็นที่น่ายินดี เพราะพระคุณท่านเป็นพระนักพัฒนากล้าคิด กล้านำ ทำจริง และไม่ทิ้งประชาชน มีอะไรให้ช่วยเหลือ กริ๊งกร้างไปที่ท่านรับรองว่าไม่ผิดหวัง ได้พระดีเป็นศรีแก่พระศาสนา นำพาประเทศชาติและพระศาสนาสู่ยุคใหม่ CEO ขออนุโมทนาแสดงมุทิตาสักการะมา ณ โอกาสนี้นะขอรับ

     อีกองค์หนึ่งซึ่งพิเศษสุด ๆ ก็คือ
พระมหาบุญโชติ ปุญฺญโชติ ป.ธ.9 วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ปีนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคุณหนุ่มแน่นที่สุด มีสติปัญญาสามารถจะทำงานพระศาสนาให้ก้าวหน้าได้ เพราะท่านเคยผ่านงานพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างโชกโชน ดีกรีหรือก็เป็นเปรียญเก้า ศิษย์เก่าวัดสุทัศนเทพวราราม กลับจากอเมริกาและลาออกจากวัดสุทัศน์กลับไปอยู่ลำพูนเมื่อหลายปีก่อนนั้น ด้วยความมุ่งหวังจะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาปรับปรุงต่างจังหวัดให้ทัดเทียมกับกรุงเทพฯ บัดนี้ก็สมเจตนา ถ้าไม่มีโอกาสไปถวายสักการะที่วัดพระธาตุหริภุญไชย ก็ขอไหว้สาถวายสักการะบนหน้าจออินเตอร์เนตก็แล้วกันนะขอรับ

     ส่วนพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้รับแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ก็ขอถวายมุทิตาสักการะโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ ฯ

 

พระมหานรินทร์ นรินฺโท
วัดไทย ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา
27  ตุลาคม  2546

 

 

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264