รายนามเจ้าคณะภาค-รองเจ้าคณะภาค มหานิกาย พ.ศ.2560

 

ตำแหน่ง ชื่อ-ที่อยู่ เขตปกครอง
เจ้าคณะภาค 1 พระเทพสุธี
(สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.9)

วัดชนะสงคราม
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร


รองเจ้าคณะภาค

พระเทพปริยัติมุนี
(มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.9)

วัดหงส์รัตนาราม
แขวงวัดอรุณราชวราราม
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 2 พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)

วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพ
มหานคร

รองเจ้าคณะภาค

พระเทพวิสุทธิโสภณ
(เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.9)

วัดราชคฤห์วรวิหาร
แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี

รวม 3 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 3 พระธรรมปริยัติโมลี
(อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9)

วัดบพิตรพิมุข
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค

พระราชปริยัติสุธี
(ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.9)

วัดชนะสงคราม
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 4

พระธรรมรัตนดิลก
(
เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9)

วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1

พระเทพมุนี
(ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.5)

วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2

พระเทพปัญญาภรณ์
(ริด ริตเวที ป.ธ.9)

วัดตากฟ้า
ตำบลตากฟ้า
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 5 พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)

วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ
มหานคร

รองเจ้าคณะภาค

พระธรรมเสนานุวัตร
(บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.7)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
ตาก

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 6

พระธรรมราชานุวัตร
(สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6)

วัดพระแก้ว
ตำบลเวียง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1

พระราชปัญญาภรณ์
(สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.9)

วัดนางชี
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2

พระราชวรมุนี
(พล อาภากโร ป.ธ.9)

วัดสังเวชวิศยาราม
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

 

ลำปาง
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน

รวม 5 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 7

พระพรหมเสนาบดี
(พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7)

วัดปทุมคงคา
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1

พระธรรมเสนาบดี
(ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.7)

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2

พระราชวิสุทธิเวที
(นิกร มโนกโร ป.ธ.9)

วัดปากน้ำ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร

 

เชียงใหม่
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน

รวม 3 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 8

พระธรรมคุณาภรณ์
(เก็ง อาสโภ ป.ธ.9)

วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1

พระเทพโสภณ
(
ปรีชา อภิวณฺโณ)

วัดราชบุรณะ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2

พระราชเมธี
(
วิชา อภิปญฺโญ ป.ธ.7)

วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพ
มหานคร

อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
หนองบัวลำภู

รวม 5 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 9

พระเทพเมธี
(
สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9)

วัดอรุณราชวราราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1

พระราชวิสุทธิโมลี
(
มนู สุมโน ป.ธ.9)

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤ
ษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2

พระราชปริยัติโมลี
(สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.
9)

วัดโมลีโลกยาราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 10 พระพรหมสิทธิ
(ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก พธ.บ.)

วัดสระเกศ
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพ
มหานคร
 

รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1

พระเทพวิสุทธิโมลี
(
พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.9)

วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพ
มหานคร

 


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2

พระราชวชิรโมลี
(
โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.9)

วัดสวนพลู
แขวงบางรัก
เขตบางรัก
กรุงเทพ
มหานคร

อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ

รวม 6 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 11

พระธรรมเจดีย์
(
สมคิด เขมจารี ป.ธ.9)

วัดทองนพคุณ
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1

พระเทพวิสุทธิเมธี
(
แผ่ว ปรกฺกโม ป.ธ.9)

วัดเทพธิดาราม
แขวงสำราญราษฎร์
เขตพระนคร
กรุงเทพ
มหานคร 10200

 


 

รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2

พระราชปัญญาสุธี
(
อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.9)

วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร

 

นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
สุรินทร์

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 12

พระเทพรัตนมุนี
(สุรชัย สุรชโย ป.ธ.7)

วัดสระเกศ
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค

พระราชเวที
(สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.9)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 13 พระพรหมกวี
(ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.9)

วัดกัลยาณมิตร
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพ
มหานคร

รองเจ้าคณะภาค

พระเทพวิสุทธิดิลก
(ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.9)

วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 14

พระธรรมโพธิมงคล
(สมควร ปิยาจาโร ป.ธ.9)

วัดนิมมานรดี
แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร

 


รองเจ้าคณะภาค

พระเทพคุณาภรณ์
(โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.9)

วัดเทวราชกุญชร
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 15 พระพรหมเวที
(สุเทพ
ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.9)

วัดพระปฐมเจดีย์
ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

รองเจ้าคณะภาค

พระราชรัตนสุธี
(ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.4)

วัดชนะสงคราม
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์

รวม 4 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 16 พระธรรมวิมลโมลี
(
สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.9)

วัดไตรธรรมาราม
ตำบลตลาด
อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

รองเจ้าคณะภาค

พระศรีปริยัติโมลี
(นิยม ยามเทโว ป.ธ.
9)

วัดราชนัดดา
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

นครศรีธรรมราช
ชุมพร
สุราษฏร์ธานี

รวม 3 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 17

พระเทพกิตติเวที
(
ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9)

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค

พระเทพปัญญาโมลี
(
วิศิษฐ์ กนฺติสิริ ป.ธ.9)
วัดประชุมโยธี
ตำบลท่ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

ภูเก็ต
ตรัง
กระบี่
พังงา
ระนอง

รวม
5 จังหวัด
เจ้าคณะภาค 18

พระเทพสิทธิมุนี
(
บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.9)

วัดดุสิดาราม
แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพ
มหานคร


รองเจ้าคณะภาค

พระราชศิริธรรมเมธี
(สัมพันธ์ สุจิณฺโณ ป.ธ.9)

วัดคูหาสวรรค์
ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง

 

สงขลา
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

รวม 6 จังหวัด


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 1 มกราคม 25
60

 

 

 

 

WAT THAI LAS VEGAS  2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A.  PHONE (702) 384-2264