รายนามเจ้าคณะภาค-รองเจ้าคณะภาค นิกายธรรมยุต พ.ศ. 2560


 

ตำแหน่ง ชื่อ-ที่อยู่ เขตปกครอง
เจ้าคณะภาค
1-2-3-12-13
สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(สมชาย วรชาโย ป.ธ.8)

วัดเทพศิรินทราวาส
แขวงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร


รองเจ้าคณะภาค
พระธรรมไตรโลกาจารย์
(พูนศักดิ์ วรภทฺโท ป.ธ.8)

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 1-2-3-12-13 รวม 5 ภาค จำนวน 19 จังหวัด 24 เขต/อำเภอ 49 แขวง/ตำบล ได้แก่

ภาค 1
กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี

หมายเหตุ : กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ภาค 2
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี-ลพบุรี

หมายเหตุ : สระบุรี-ลพบุรี รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ภาค 3
สิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท

หมายเหตุ : สามจังหวัดนี้รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ภาค 12
ปราจีนบุรี-สระแก้ว
นครนายก-ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ :
ปราจีนบุรี-สระแก้ว รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน
นครนายก-ฉะเชิงเทรา รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ภาค 13
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

เจ้าคณะภาค
4-5-6-7
พระพรหมเมธี
(จำนงค์ ธมฺมจารี น.ธ.เอก)

วัดสัมพันธวงศ์
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ
 


รองเจ้าคณะภาค

พระเทพมงคลโมลี
(
บุญส่ง สุขปฺปตฺโต) ป.ธ.3 น.ธ.เอก

วัดญาณสังวราราม
ตำบลข่วงเปา
อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 4-5-6-7 รวม 4 ภาค จำนวน 17 จังหวัด 15 อำเภอ 60 ตำบล ได้แก่

ภาค 4-5-6-7

นครสวรรค์-ชัยนาท
เพชรบูรณ์

ตาก-อุตตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-กำแพงเพชร-พิจิตร

ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน
 

หมายเหตุ :

นครสวรรค์-ชัยนาท รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ตาก-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-กำแพงเพชร-พิจิตร รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

เจ้าคณะภาค 8 พระธรรมเจติยาจารย์
(บุญเรือง ปุญฺญโชโต ป.ธ.4)

วัดพระศรีมหาธาตุ
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

 


รองเจ้าคณะภาค
พระเทพวรคุณ

(ประศาสน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.4)


วัดบรมนิวาส
แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 8 จำนวน 5 จังหวัด 44 อำเภอ 165 ตำบล ได้แก่

อุดรธานี
เลย
หนองคาย
สกลนคร
หนองบัวลำภู

เจ้าคณะภาค 9 พระธรรมดิลก
(สมาน สุเมโธ ป.ธ.9)

วัดป่าแสงอรุณ
ตำบลพระลับ
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น


รองเจ้าคณะภาค
พระเทพดิลก
(วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.7)

วัดปทุมวนาราม
แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 9 จำนวน 4 จังหวัด 33 อำเภอ 119 ตำบล ได้แก่

ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด

เจ้าคณะภาค 10 พระธรรมฐิติญาณ
(ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต น.ธ.เอก)

วัดบึงพระลานชัย
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด


รองเจ้าคณะภาค

พระธรรมธัชมุนี
(อมร ญาโณทโย ป.ธ.7)

วัดปทุมวนาราม
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

 

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 10 จำนวน 6 จังหวัด 55 อำเภอ 87 ตำบล ได้แก่

อุบลราชธานี
ยโสธร
นครพนม
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ

เจ้าคณะภาค 11

พระพรหมวิสุทธาจารย์
(มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.5)

วัดเครือวัลย์
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

 


รองเจ้าคณะภาค

พระเทพวราลังการ
(เสงี่ยม นนฺทากโร น.ธ.เอก)

วัดพระศรีมหาธาตุ
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

 

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 11 จำนวน 4 จังหวัด 29 อำเภอ 51 ตำบล ได้แก่

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์

เจ้าคณะภาค 14-15 พระพรหมมุนี
(
สุชิน อคฺคชิโน ประโยค 1-2)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร


รองเจ้าคณะภาค
พระธรรมวราภรณ์
(เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.6)

วัดสนามพราหมณ์
ตำบลท่าราบ
อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 14-15 รวม 2 ภาค จำนวน 8 จังหวัด 9 อำเภอ 13 ตำบล ได้แก่

นครปฐม-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี

สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ :  นครปฐม-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

เจ้าคณะภาค
16-17-18
พระธรรมกิตติเมธี
(
เกษม สญฺญโต ป.ธ.9)

วัดราชาธิวาส
แขวงวชิรพยาบาล
เขต
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
 


รองเจ้าคณะภาค รูปที่ 1

พระเทพ
วินยาภรณ์
(สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.5)

วัดมหาธาตุ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


 

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 17-18-19 รวม 3 ภาค จำนวน 13 จังหวัด 36 อำเภอ 30 ตำบลได้แก่

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี

ชุมพร

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

สงขลา-สตูล

พัทลุง

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

หมายเหตุ :

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

สงขลา-สตูล รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

 

 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 1 มกราคม 2560

 

 

WAT THAI LAS VEGAS  2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A.  PHONE (702) 384-2264