ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

จุฬารัตน์ ผงาด ผู้อำนวยการสำนักพุทธ !

สิทธิสตรีเพศเทียมเท่าบุรุษแล้วในสำนักพุทธ

 

นางจุฬารัตน์ บุณยากร
ผอ.สำนักพุทธเพศหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์

 

คำสั่ง
       หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
       อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       ที่ 20/2549
       เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน


       -----------------------

       


       ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักบริหาร 10 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช 2549 ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 เป็นต้นไป
       
       เพื่อให้การปฏิบัติราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักบริหาร 10 ว่างลงในเวลาข้างต้น จึงแต่งตั้งให้ นางจุฬารัตน์ บุณยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักบริหาร 9 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักบริหาร 10
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
       
       สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2549
       
       


       ลงชื่อ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
       หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ข่าว : ผู้จัดการ
29 กันยายน 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by