ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

กระทรวงวัฒนธรรมฟิตจัด

วางงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาแห่งชาติล่วงหน้า ปี 50

 

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


 

     คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2550 ครั้งที่ 1/2549 โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ได้มีการหารือถึงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2550 ในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยที่ประชุมได้มติกำหนดจำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาใน 10 สาขา เพิ่มขึ้นอีก 10 ราย จากเดิม 170 ราย รวม 180 ราย รวมทั้งได้มีการพิจารณาให้มีการประกวดผลงานการออกแบบเสาเสมาธรรมจักรที่มีสัญลักษณ์โดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อใช้พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

      คุณหญิงทิพาวดี กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2550 โดยเปิดกว้างให้กับผู้ที่มีสัญชาติอื่นๆ สามารถได้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และปรับปรุงข้อกำหนดเฉพาะในสาขาประชาชนส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีความชัดเจนขึ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่เคยได้รับเสาเสมาธรรมจักรแล้ว จะไม่รับพิจารณาให้รับรางวัลสาขาอื่นๆ ซ้ำอีก เนื่องจากรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานมีเกียรติสูงสุดควรได้รับคนละ 1 ครั้งเท่านั้น ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกจะมีการปรับปรุงเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะพิจารณาบนพื้นฐานของตัวบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

     นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกปี 2550 เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแยกตามประเภทต่างๆ โดยมีนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตให้กรมการศาสนาไปพิจารณาผู้ที่เคยได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ว่ามีผลงานแต่งหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเรื่องใดบ้างที่ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ความรู้ต่อเยาวชนและประชาชนต่อไป

ข่าว : ข่าวสด
6 กันยายน 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by