ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 


 

ต่ออายุ 8 เจ้าคณะภาคธรรมยุต ไปอีก 4 ปี

 

 

      นายกนก แสนประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเห็นชอบตามที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้มีลิขิตที่ จญ.ธ.21/2549 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549 เรื่องเสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต) ด้วยเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต) ทั้ง 8 ภาค ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ตามความในข้อ 11 วรรคสอง แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

      ดังนั้น เพื่อให้การบริหารปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 วรรคแรก แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเจ้าคณะภาคฝ่ายธรรมยุต จำนวน 8 รูป ดังนี้

     1.พระพรหมเมธี (สมชาย วรชโย) อายุ 59 พรรษา 39 วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1, 2, 3 และ 12, 13 (ธรรมยุต)

     2.พระธรรมวราลังการ (ชะลอ กิตติสาโร) อายุ 77 พรรษา 57 วัดเพชรวราราม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธรรมยุต)

     3.พระเทพญาณกวี (บุญเรือง ปุญญโชโต) อายุ 71 พรรษา 51 วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)

     4.พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) อายุ 61 พรรษา 41 วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต)

     5.พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต) อายุ 69 พรรษา 49 วัดบึงพระลานชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)

     6.พระธรรมบัณฑิต (ศิลา สิทธธัมโม) อายุ 68 พรรษา 47 วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)

     7.พระสาสนโสภณ (อัมพร อัมพโร) อายุ 79 พรรษา 59 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 14, 15 (ธรรมยุต)

     8.พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ) อายุ 69 พรรษา 49 วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 16, 17, 18 (ธรรมยุต)
 

่าว : ข่าวสด
29 ตุลาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by