ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 


 

ไพศาล พืชมงคล ยื่นขอแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์
เป็นฉบับแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติยุคแต่งตั้ง

 


      นายไพศาล พืชมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เจ้าของนามปากกา "สิริอัญญา" และ "เรืองวิทยาคม" ทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ศิษย์เก่าวัดระฆัง เป็นนักกฎหมายและนักเขียน ใกล้ชิดกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และนายสนธิ ลิ้มทองกุล วันนี้ได้ตัดสินใจยื่นร่างกฎหมายขอแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพื่อทวงความชอบธรรมให้แก่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งได้รับการยกให้พักผ่อนในฐานะพระผู้ชราอาพาธต้องนอนโรงพยาบาลมานานหลายปี ทั้งนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น เป็นไปตามพระราชกำหนดซึ่งออกโดยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และเป็นเรื่องหลักที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ถูกโจมตีว่ามุ่งล้มล้างสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์จนกระทั่งถูกปฏิวัติสิ้นอำนาจไป

    ไม่รู้สินะ ว่านี่จะเป็นหนึ่งในยุทธวิธี "ล้างบางระบอบทักษิณ" หรือไม่ ?

 

ไพศาล นำทีมเสนอร่างแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์เป็นฉบับแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพิ่มสาระสำคัญ 4 ข้อ ถวายพระราชอำนาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นไปตามพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัย
       
       วันนี้ (27 ต.ค.) นายไพศาล พืชมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะรวม 33 คน ได้ร่วมกันยื่นร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ) พ.ศ. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นับเป็นการเสนอร่างกฎหมายฉบับแรกของสภาชุดนี้
       
       ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคณะสงฆ์ 4 ประการ คือ
       
       1.แก้ไขหลักอาวุโสของสมเด็จพระราชาคณะ ให้กลับไปเป็นถืออาวุโสโดยพรรษาตามพระธรรมวินัยตามเดิม แทนที่จะกำหนดอาวุโสตามสมณศักดิ์
       2.เพิ่มเติมพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ให้ครอบคลุมการปฏิบัติในปัจจุบัน ในเรื่องการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ ของคณะสงฆ์อื่น ตลอดจนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติภารกิจนอกราชอาณาจักรด้วย
       
       3.ถวายพระราชอำนาจในการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช ให้เป็นไปตามพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัย ตามที่เป็นอยู่ก่อนการแก้ไขในสมัย รสช.
       4.แก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สำหรับกรณีที่ไม่มีสมเด็จพระสังฆราช และการปฏิบัติหน้าที่แทนสำหรับกรณีที่มีสมเด็จพระสังฆราช แต่ไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วแต่กรณี
       
       สำหรับผู้ร่วมคณะในการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ ที่สำคัญเช่น พลเอก ไพศาล กตัญญู รองผู้บัญชาการทหารบก, พลเรือโท พะจุณณ์ ตามประทีป ทส.ประธานองคมนตรี, นายโสภณ สุภาพงษ์, พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน, นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายณรงค์ โชควัฒนา, พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช, พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง, นายพินิจ จารุสมบัติ, พลเอก ปรีชา โรจนเสน เป็นต้น
       
       อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า คณะผู้ร่วมเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ มีหลากหลายจากทุกกลุ่ม มีทั้งกลุ่มที่เคยสนับสนุนและคัดค้าน นายมีชัย ฤชุพันธุ์ และมีทั้งกลุ่มที่เคยสนับสนุนและคัดค้าน น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ด้วย จึงเป็นร่างกฎหมายที่มีลักษณะสมานฉันท์

ข่าว : ผู้จัดการ
28 ตุลาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by