ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 


 

เปิดโผสมณศักดิ์ 49 จำนวน 71 รูป

หลวงพ่อวิเชียร "วัดปากน้ำ" ขึ้น รองสมเด็จฯ

 

 

     การเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสังฆาธิการ ประจำปี 2549 ใกล้ได้ผลสรุป โดยผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 15 ต.ค. ว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ในวันที่ 20 ต.ค. ที่จะถึงนี้ จะมีวาระสำคัญในการพิจารณาคือการรับรองการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสังฆาธิการ ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต ที่ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ประจำปี 2549 จำนวนประมาณ 71 ตำแหน่ง แบ่งเป็นมหานิกาย 53 ตำแหน่ง ธรรมยุต 18 ตำแหน่ง ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ของคณะสงฆ์ทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว โดยฝ่ายมหานิกาย มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ เป็นประธาน ขณะที่ฝ่ายธรรมยุต มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รักษาการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดมกุฏกษัตริยารามเป็นประธาน

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ในฝ่ายมหานิกาย มีตำแหน่งที่สำคัญคือการตั้งพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏหรือรองสมเด็จ ที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ มีการหยิบยกคุณสมบัติของพระสังฆาธิการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขึ้นมาพิจารณา อาทิ พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ และเจ้าคณะภาค 7 พระธรรมรัตนากร วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เจ้าคณะภาค 18 พระธรรมปริยัติโมลี วัดทินกรนิมิต จ.นนทบุรี เจ้าคณะภาค 9 พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติตั้ง พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่ ในสมณศักดิ์ที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์

     ขณะที่ตำแหน่งพระราชาคณะชั้นธรรม 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พระเทพสิทธิมุนี วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี

     ส่วนตำแหน่งพระราชาคณะชั้นเทพ 5 ตำแหน่ง อาทิ พระราชสิทธิโกศล วัดพลับพลาชัย กทม. พระราชปริยัติวิธาน วัดสร้อยทอง กทม. พระราชธรรมโสภณ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม จ.กาญจนบุรี พระราชพรหมาภรณ์ วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์ เป็นต้น

     พระราชาคณะชั้นราช 11 ตำแหน่ง อาทิ พระกวีวงศ์ วัดราชสิทธาราม กทม. พระทักษิณคณิสสร วัดพระเชตุพนฯ กทม. พระปัญญาวชิราภรณ์ วัดสระเกศ พระโสภณปัญญารังษี วัดมหาพฤฒาราม กทม. พระศรีวิสุทธิโกศล วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม พระปิฎกคุณาภรณ์ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ วัดธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช พระปริยัติมุนี วัดดงเค็ง จ.นครราชสีมา พระศรีวรเวที วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี พระสุธรรมเมธี วัดเจดีย์งาม จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

     พระราชาคณะชั้นสามัญ 35 ตำแหน่ง อาทิ พระครูวิธานอมรกิจ วัดอมรินทร์ กทม. พระครูมงคลชยาภิวัฒน์ วัดพุทธจักร กทม. พระครูวิมลกิตติสาร วัดคลองเตยใน กทม. พระมหาสมนึก วัดกัลยาณมิตร กทม. พระมหามีชัย วัดอรุณฯ กทม. พระมหาสุทัศน์ วัดโมลีโลกยาราม กทม. พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชญฺญู วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นต้น

     สำหรับฝ่ายธรรมยุต มีการเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นสูงสุด คือ พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ปรากฏว่า ได้แก่ พระเทพวราภรณ์ วัดโสมนัสวิหาร กทม.

     พระราชาคณะชั้นเทพ 3 ตำแหน่ง อาทิ พระราชวรญาณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา พระราชสุมนต์มุนี วัดตรีรัตนาราม จ.ระยอง เป็นต้น

     พระราชาคณะชั้นราช 5 ตำแหน่ง อาทิ พระอมรโมลี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. พระกิตติวิมลเมธี วัดเทพศิรินทราวาส กทม. พระศรีรัชมงคลเมธี วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม. พระศรีมงคลเมธี วัดจันท์กะพ้อ จ.ปทุมธานี เป็นต้น

     ขณะที่ พระราชาคณะชั้นสามัญ 9 ตำแหน่ง อาทิ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ วัดสัมพันธวงศ์ กทม. พระครูวิสุทธิเขมากร วัดธาตุทอง กทม. พระครูวิบูลธรรมธัช วัดราชบพิธ กทม. พระมหาเนรมิต ธมฺมวีโร วัดราชาธิวาส กทม. พระมหาสุภาพ สุภาโว วัดปทุมวนาราม กทม. พระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ วัดโพธิสัมพันธ์ จ.ชลบุรี เป็นต้น

 

ข่าว : ไทยรัฐ
17 ตุลาคม 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by