ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

ปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา ออกโรงบ้าง
บอก "ถ้าวุ่นวายถึงขั้นสังฆเภท" ก็ควรยับยั้ง พรบ.คณะสงฆ์

 


 

อธิบดีกรมศาสนา ระบุ หากเสนอร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่เข้า ครม. แล้ว เกิดความแตกแยกก็ไม่ควรเสนอ ย้ำควรให้คณะสงฆ์ตกลงกันก่อน

    (7พย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการเสนอข่าวว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กว่า 30  คนเตรียมยื่นหนังสือเสนอร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่...)พ.ศ.... เพื่อให้สนช.พิจารณาและตราเป็นพ.ร.บ.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 โดยแก้ไขฉบับเดิมถวายพระราชอำนาจสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ให้เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ และนับอาวุโสของสมเด็จและพระราชาคณะโดยพรรษา 

     พร้อมมีข่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปรินายก มีพระบัญชาให้แต่งตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานที่ปรึกษาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ประธานแทน พร้อมกับคณะปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 18 รูป ไปแล้ว โดยจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นั้น

      ผู้สื่อสื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสระเกศ ตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เป็นพิเศษ  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ยังคงฉันเช้าที่กุฏิปกติ โดยเวลา 9.00 น. พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเลขานุการสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เข้าไปหารือสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประมาณ 1.30 ชม. และเปิดเผยกับสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวทั้ง นสพ. และโทรทัศน์ ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ ยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ หรือเรื่องพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชฯที่จะให้เปลี่ยนแปลงประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย

     ที่สำคัญยังไม่เห็นพระบัญชาดังกล่าวเลย ซึ่งเรื่องนี้คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้แถลงข่าวไปแล้ว เป็นพระพูดอะไรไม่ได้ ส่วนที่เกรงกันว่าจะทำให้เกิดความแตกแยกในวงการสงฆ์นั้น พระพรหมสุธี  กล่าวว่า คงไม่มีอะไร เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงสมานฉันท์ และขอให้สื่อมวลชนชี้แจงกรณีที่มีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวด้วย

     ส่วนที่วัดชนะสงคราม ยังไม่มีความเคลื่อนไหวสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามเช่นเดียวกัน โดยมีเพียงพระเลขานุการสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ออกมาบอกสื่อมวลชนที่รอทำข่าวว่า หลังจากมีการนำเสนอข่าว ต้องรับโทรศัพท์ผู้ที่โทรมาสอบถามตั้งแต่ 05.00 น.แล้ว ไม่ได้พักเลย สิ่งที่รู้ในขณะนี้ก็เท่ากับที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวไป

      ขณะที่นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า หากการเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ เข้าครม.แล้วทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์ ก็ยังไม่ควรจะนำเสนอขณะนี้ เพราะเป็นเรื่องของสงฆ์ ควรนำกลับไปให้คณะสงฆ์ตัดสินใจก่อน จากนั้นจึงค่อยนำเข้าครม. และพิจารณาไปตามขั้นตอน ซึ่งการที่จะไปคิดแทนคณะสงฆ์อย่างนั้นไม่ถูกหลักการ ส่วนการแต่งตั้งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระสังฆราชนั้น หากสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชามาออกมาต้องว่าไปตามนั้น พระองค์ใดมีความเหมาะสมทุกคนคงรู้อยู่

     สำหรับเนื้อหาที่ สนช.ขอแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ 1.ขอให้นับอาวุโสของสมเด็จและพระราชาคณะโดยพรรษาตามพระวินัยของพระพุทธเจ้า 2.ถวายพระราชอำนาจการแต่งตั้ง สถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์คณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อื่นที่ปฏิบัติศาสนกิจทั้งในและต่างประเทศ 3.ขอแก้ไขการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และ4.ขอแก้ไขเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช

      ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่...) พ.ศ...มี 7 มาตรา มีมาตราสำคัญได้แก่ มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสุดท้ายของมาตรา 5 ทวิ ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด" หมายความว่าสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาตามพระธรรมวินัย

      มาตรา 5 ตรี พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์ และคณะสงฆ์อื่นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535

     และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งในกรณีที่ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงให้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯถวายรายนามของสมเด็จพระราชาคณะที่มีอยู่ในขณะนั้นต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช

      ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะเดียวกันมีการเตรียมพระบัญชาที่จะเชิญขึ้นถวายสมเด็จสังฆราช  เพื่อทรงลงพระนาม 2 ฉบับคือ พระบัญชายกเลิกมติที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2547มติที่ 332/2547 เรื่องเลือกคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2547 เนื่องจากขณะนี้พระพลานามัยสมเด็จพระสังฆราชดีขึ้นแล้ว และทรงปฏิบัติศาสนกิจได้แล้ว และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระธุระของสมเด็จพระสังฆราช จะมีพระบัญชาแต่งตั้งให้สมเด็จพระราชคณะและพระราชาคณะรวม  18 รูปมีนามดังต่อไปนี้  เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช

       ทั้งนี้ ได้แก่ 1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ที่ปรึกษา 2.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสง คราม เป็นประธาน ส่วนรองประธานได้แก่  3.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ  4.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ 6.สมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส ส่วนผู้ช่วยได้แก่ 7.พระพรหมจริยาจารย์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 8.พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  9.พระวิสุทธาธิบดี  วัดสุทัศนเทพวราราม   10.พระสาสนโสภณ  วัดราชบพิธดุสิตวนาราม   11.พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส  12.พระพรหมมุนี  วัดบวรนิเวศวิหาร

      13.พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม  14.พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา  15.พระพรหมเมธาจารย์  วัดบุรณศิริมาตยาราม  16.พระพรหมสุธี   วัดสระเกศ   17. พระธรรมกิตติเมธี  วัดสัมพันธวงศ์ 18.พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

     สำหรับการลงพระนามในพระบัญชานั้น มีการเสนอว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระสังฆราชมิได้ทรงพระอักษรและลงพระนามมานาน พระหัตถ์จึงแข็งและถ้าหากลงพระนาม ลายพระหัตถ์จะไม่เหมือนเดิม ตามหลักกฎหมายโบราณในกรณีที่ไม่อาจลงนามได้ เช่นในกรณีนี้ กฎหมายก็อนุญาตให้ใช้ชาดแตะนิ้วโป้งกดลายนิ้วพระหัตถ์ได้  

     แต่ปัจจุบันสามารถเชิญตราลายพระหัตถ์ประทับได้ โดยให้เลขานุการในพระองค์ฯอ่านเรื่องถวายทรงรับทราบและเห็นชอบต่อพยานทั้ง 3 ฝ่ายตามระเบียบที่วางไว้คือต่อหน้า1.พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช 2.นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้แทนสำนักพระราชวังและแพทย์ประจำพระองค์ เมื่อทรงแสดงอาการรับทราบและเห็นชอบ และเชิญตราลายพระหัตถ์ประทับแล้ว จึงนำให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันคือ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  ลงนามสนองพระบัญชาและนำความกราบทูลฯ

 

ข่าว : คมชัดลึก
7 พฤศจิกายน 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by