ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

ม็อบ มจร. ยื่นคัดค้านพระบัญชาทันควัน !

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.15 น.กลุ่มพระสงฆ์จำนวน 50 รูป และประชาชนจำนวนหนึ่งที่มาชุมนุม พร้อมสวดมนต์ หน้าบริเวณสำนักงานก.พ.ร. ได้ข้ามถนนมายังฝั่งทำเนียบรัฐบาลแล้ว ภายหลังจากที่มาชุมนุมกันหน้า ก.พ.ร. เกือบ 1 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมได้ส่งตัวแทนพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อเข้าไปยื่นหนังสือต่อนายกฯในทำเนียบฯ

      ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมแสดงท่าทีเพื่อคัดค้านกระแสข่าวว่าการประชุมครม.วันนี้(7 พ.ย.)จะมีวาระสำคัญเรื่องการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ลงนามโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งอ้างว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาเปลี่ยนตัวประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และดันสมเด็จพระพุฒาจารย์(สมเด็จเกี่ยว) วัดสระเกศ จากประธานคณะฯเดิมขึ้นเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม เป็นประธานคณะฯแทน

      ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากกรณีกระแสข่าวว่ามีการเตรียมพระบัญชาที่จะเชิญขึ้นถวายสมเด็จสังฆราช เพื่อทรงลงพระนาม 2 ฉบับ คือ พระบัญชายกเลิกมติที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2547 มติที่ 332/2547 เรื่องเลือกคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เนื่องจากขณะนี้พระพลานามัยของสมเด็จพระสังฆราชดีขึ้นแล้ว และทรงปฏิบัติศาสนกิจได้แล้ว และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระธุระของสมเด็จพระสังฆราช จะมีพระบัญชาแต่งตั้งให้สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม 18 รูป มีนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช  ได้แก่ 1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ที่ปรึกษา 2.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม เป็นประธาน 

      ส่วนรองประธาน  3.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ 4.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ 6.สมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส 

     ส่วนผู้ช่วย  7.พระพรหมจริยาจารย์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 8.พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 9.พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม 10.พระสาสนโสภณ วัดราชบพิธดุสิตวนาราม 11.พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส 12.พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร  13.พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม 14.พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 15.พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม 16.พระพรหมสุธี วัดสระเกศ 17.พระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศ์ 18.พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

      โดยในการลงพระนามในพระบัญชานั้น มีการเสนอว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระสังฆราชมิได้ทรงพระอักษรและลงพระนามมานาน พระหัตถ์จึงแข็ง และถ้าหากลงพระนาม ลายพระหัตถ์จะไม่เหมือนเดิม ตามหลักกฎหมายโบราณในกรณีที่ไม่อาจลงนามได้ เช่นในกรณีนี้ กฎหมายก็อนุญาตให้ใช้ชาดแตะนิ้วโป้งกดลายนิ้วพระหัตถ์ได้ แต่ปัจจุบันสามารถเชิญตราลายพระหัตถ์ประทับได้ โดยให้เลขานุการในพระองค์ฯ อ่านเรื่องถวายทรงรับทราบและเห็นชอบต่อพยานทั้ง 3 ฝ่ายตามระเบียบที่วางไว้ คือ ต่อหน้า 1.พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช 2.นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้แทนสำนักพระราชวังและแพทย์ประจำพระองค์ เมื่อทรงแสดงอาการรับทราบและเห็นชอบ และเชิญตราลายพระหัตถ์ประทับแล้ว จึงนำให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบัน คือ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ลงนามสนองพระบัญชาและนำความกราบทูล 

     ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ลงนามแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช  ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และมีคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และพระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 73 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 

     โดยหนังสือแต่งตั้งระบุการแต่งตั้งครั้งนี้ว่า เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชประชวร มิอาจปฏิบัติพระภารกิจได้  จึงแต่งตั้งคณะปฏิบัติหน้าที่ขึ้นมารับสนองงานและปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นการชั่วคราวระยะ 6 เดือน แต่ต่อมามีเสียงคัดค้าน เพราะเกรงเป็นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชซ้อน 2 องค์ 

     ดังนั้น มส.เห็นชอบให้แก้ไขมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จากเดิมให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นคณะผู้ปฏิบัติน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และให้มีประธานคณะปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ออกพระราชกำหนด พ.ศ.2547 เพื่อสนองมติ มส.ดังกล่าว และสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2 ปี และช่วงนั้นมี พล.ต.ท.อุดม เจริญ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ข่าว : แนวหน้า
7 พฤศจิกายน 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by