ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

ปลดสมเด็จเกี่ยว !

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
    

 

      ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยมีการเลือกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว) วัดสระเกศ ทำหน้าที่ประธานคณะฯ ในฐานะที่มีอาวุโสสูงสุด มาตั้งแต่เดือน ก.ค.2547 แต่ล่าสุดมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงประธานคณะฯ โดยผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 6 พ.ย.ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 พ.ย.นี้ นอกจากจะมีการพิจารณาวาระตามปกติแล้ว จะมีวาระสำคัญคือ การแจ้งเรื่องพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ต่อที่ประชุม ครม. เรื่องการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ลงพระนามโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ที่ประชุมรับทราบ มีใจความว่า 

       โดยที่ขณะนี้ สุขภาพของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จึงยกเลิกมติที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2547 มติที่ 332/2547 เรื่อง เลือกคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2547 และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระธุระของสมเด็จพระสังฆราช จึงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ มีนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช คือ

     สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นที่ปรึกษา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม เป็นประธาน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ เป็นรองประธาน พระพรหมจริยาจารย์ วัดเบญจมบพิตร พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตร พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศน์ พระศาสนโสภณ วัดราชบพิธ พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระพรหมเวที วัดไตรมิตร พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระพรหมสุธี วัดสระเกศ พระธรรมกิตติเมธี และพระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธ เป็นผู้ช่วย

      พระบัญชามีเนื้อหาด้วยว่า ให้การประชุมมหาเถร สมาคม เป็นการประชุมคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชด้วย และให้ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เลือกพระราชาคณะและคฤหัสถ์ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร เป็นคณะเลขาธิการคณะผู้ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ผู้สนองพระบัญชา พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี 

     ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากจะมีพระบัญชาแนบท้ายแล้ว ยังมีเอกสารอีก 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 คือ พระบัญชา ยกเลิกมติกรรมการมหาเถรสมาคม เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นการถวายพระอำนาจคืน ซึ่งรัฐบาลทำตามคำเรียกร้องของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ไม่ต้องการให้เมืองไทยมีสมเด็จพระสังฆราช 2 พระองค์ ฉบับที่ 2 เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระภาระของสมเด็จพระสังฆราช จึงทรงแต่งตั้งสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยทรงแต่งตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นที่ปรึกษา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน เพื่อเป็นการหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ ส่วนสมเด็จพระราชาคณะที่เหลืออีก 4 รูป เป็นรองประธาน และพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 12 รูป เป็นผู้ช่วย

     สำหรับในการลงพระนามในพระบัญชานั้น โดยที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์มิได้ทรงพระอักษรและลงพระนามมานาน พระหัตถ์จึงแข็งและถ้าหากลงพระนาม ลายพระหัตถ์ก็จะไม่เหมือนเดิม ในกรณีเช่นนี้ แม้แต่พระสงฆ์และบุคคลทั่วไปที่มิได้เขียนและมิได้เซ็นชื่อนานๆ ก็อาจจะเซ็นชื่อไม่เหมือนเดิมได้ ตามหลักกฎหมายหรือในสมัยโบราณ ในกรณีที่ไม่อาจลงนามได้เช่นในกรณีนี้ กฎหมายอนุญาตให้ใช้ชาดแตะนิ้วโป้งกดลายนิ้วพระหัตถ์ได้ แต่ปัจจุบันสามารถเชิญตราลาย พระหัตถ์ประทับได้ โดยให้เลขานุการในพระองค์ฯ อ่านเรื่องถวายทรงรับทราบและเห็นชอบต่อหน้าพยานทั้ง 3 ฝ่าย ตามระเบียบที่วางไว้ คือต่อหน้า 1. พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราช 2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้แทนสำนักพระราชวัง และ 3. นายแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราช เมื่อทรงแสดงอาการรับทราบและเห็นชอบ และเชิญตราลายพระหัตถ์ประทับแล้ว จึงนำให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบัญชา 

     อนึ่ง ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด พ.ศ.2547 วรรคหก ความว่า เมื่อมีการแต่งตั้งหรือเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญพระบัญชาดังกล่าวไปแจ้งให้ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชและคณะรับ ทราบแล้วประกาศให้พุทธบริษัททราบพร้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษาและแถลงการณ์คณะสงฆ์ต่อไป

     ด้านพระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศ์ โฆษกมหาเถรสมาคม กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ถือว่ามีผลในทางปฏิบัติและพระองค์สามารถทำได้ เพราะพระบัญชาไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและระเบียบมหาเถรสมาคม ส่วนการดำเนินการหลังจากนั้นคงต้องมีการประชุมกันในที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไป

      ส่วนพระมหาโชว์ ทัสสนีโย ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในวันที่ 7 พ.ย. เวลา 08.00 น. คณะสงฆ์ประมาณ 300 รูปจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง และพระสงฆ์ กทม. พระสังฆาธิการทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต จะไปสวดมนต์และส่งหนังสือถึง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ยับยั้งการลงนามในพระบัญชา รวมทั้งยับยั้งการนำร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม โดยนายไพศาล พืชมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เสนอผ่านกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพราะ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับดังกล่าว ไม่ผ่านมหาเถรสมาคม ที่สำคัญหากมีการลงนามในพระบัญชา และมีการประกาศใช้ได้ จะทำให้เกิดความแตกแยกอย่างใหญ่หลวงระหว่างพระสงฆ์ธรรมยุตกับมหานิกาย 

      นางบุญศรี พานะจิตต์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การยกเลิกคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น สามารถทำได้ แต่ต้องออกเป็นพระราชกำหนด เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ โดยอาจจะเป็นการแก้เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ หากออกเป็นพระราชกำหนด และนำขึ้นโปรดเกล้าฯ แล้ว จะสามารถ นำไปแก้ไขกฎหมายของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ได้ ซึ่งเป็นวิธี การเดียวกับที่นายวิษณุ เครืองาม สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ เคยได้กระทำในการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แล้วให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม หากมีการออกเป็นพระราชกำหนด ยกเลิกคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯแล้ว ตนเห็นว่าทางรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดความแตกแยกในคณะสงฆ์ ดังนั้น ควรที่จะนำคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯชุดปัจจุบัน ขึ้นทูลเกล้าฯตามเดิม 

     เข้าใจว่าการที่จะมีการยกเลิกผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ เพื่อต้องการที่จะคืนพระราชอำนาจให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะการที่จะแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แต่งตั้งรักษาการแทนเท่านั้น นางบุญศรีกล่าว

 

ข่าว : ไทยรัฐ
7 พฤศจิกายน 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by