ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

พระพรหมจริยาจารย์
อธิบดีสงฆ์วัดเบญจมบพิตร มรณภาพ

 


พระพรหมจริยาจารย์
เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรและเจ้าคณะใหญ่หนใต้

 

      ข่าวจากสหธรรมิกแจ้งว่า เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2549 พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ ป.ธ.7) อธิบดีสงฆ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามหลวง และเจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางความอาลัยของศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนที่เคยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่าน ทางอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม วัดไทย ลาสเวกัส ก็ขอถวายความคารวะมายังพระเดชพระคุณ ขอดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณจงดำเนินสู่สุคติภพมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าโน้น เทอญฯ

       สำหรับประวัติพระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์นั้น ท่านมีนามเดิมว่า สมุท เกิดในสกุล รัชฏาวรรณ เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2463 ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง บิดามารดามีนามว่า นายฟอง นางแก้ว รัชฏาวรรณ

     ขณะอายุได้ 16 ปี เด็กชายสมุทได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.9) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมโกศาจารย์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และต่อมาในปี พ.ศ.2483 ก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.9) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลวัตรกวี (คอน นนฺทิโย ป.ธ.3 ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสรภาณกวี) วัดเบญจมบพิตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระราชเวที (ดอกไม้ อุตฺตรภทฺโท ป.ธ.6) วัดเบญจมบพิตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้ฉายา รชตวณฺโณ

     การศึกษานั้น พระพรหมจริยาจารย์สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 7 ประโยค แต่ท่านฉายแววไปในทางกวีนิพนธ์ จนถึงกับได้รับยกย่องเป็นรัตนกวีรูปหนึ่งของวงการสงฆ์ไทย มีผลงานร้อยกรอง กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ เป็นที่ยอมรับในวงการอย่างมากมาย  ที่รวมบทกวีตีพิมพ์ออกมาแล้ว เช่น คาถาพระธรรมบทคำกลอน เบญจมราชาสดุดี เบญจวรรณ (รวมบทกวี กาพย์เห่เรือ กลอน โคลง และฉันท์) เป็นต้น ในโอกาสสำคัญท่านได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้เป็นผู้แต่งคำฉันท์ต่างๆ อาทิ

          1. แต่งบทประพันธ์อาเศียรวาทราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย พ.ศ.2526
          2. แต่งบทประพันธ์อาเศียรวาทรัชมังคลาภิเษกสมโภช เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย พ.ศ.2531
          3. แต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ กลอนสุภาพ ในพระราชพิธี พิธีสำคัญ หรือโอกาสสำคัญ ตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย
          4. แต่งคำฉันท์สดุดี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย พ.ศ.2533
          5. แต่งคำฉันท์สดุดี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถร) เนื่องในมงคลวโรกาสเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย พ.ศ.2536
          6. แต่งคำฉันท์สดุดี พระธรรมิกมหาราชากาญจนาภิเษก เนื่องในการพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย พ.ศ.2539
          7. แต่งกาพย์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

      อนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงถวายผ้าพระกฐิน ที่วัดท่าสุทธาวาส บ้านบางเสด็จ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พระพรหมจริยาจารย์ ได้แต่งคำประพันธ์ กาพย์เห่เรือ และจัดแห่เรือถวาย

 

พระพรหมจริยาจารย์ในงานทำบุญอายุ 86 ปี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549

 

     วันเดือนปีเกิดของพระพรหมจริยาจารย์นั้น ตรงกันกับวันเดือนปีเกิดของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดเบญจมบพิตร รูปที่ 3 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์กับพระพรหมจริยาจารย์จึงเป็นสหชาติคือเกิดพร้อมกัน แถมยังได้มาอยู่วัดเดียวกันด้วย การศึกษาก็จบ ป.ธ.7 เหมือนกันอีก โดยขณะที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเบญจฯ พระพรหมจริยาจารย์ก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสสนองงานสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ครั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2537 พระพรหมจริยาจารย์จึงได้รับบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส หรืออธิบดีสงฆ์ วัดเบญจมบพิตร เป็นรูปที่ 4 มาตั้งแต่บัดนั้น นับว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์

 

ผู้สร้างความดีไว้ในแหล่งหล้า

ย่อมเพลิดเพลินคราตายวายชีวี

ย่อมเพลิดเพลินว่าฉันสรรค์กุศล

ผลของบุญกูลเกื้อดีเหลือเกิน

บุญย่อมพาใจเพลินเจริญศรี

ทั้งโลกนี้โลกหน้าบุญพาเพลิน

จึงได้ดลแดนสวรรค์น่าสรรเสริญ

ให้จำเริญเพลินจิตนิจนิรันดร์

 

     ด้วยภาระหน้าที่อธิบดีสงฆ์วัดเบญจมบพิตร และเจ้าคณะใหญ่หนใต้ พระพรหมจริยาจารย์จึงทำงานหนักเพื่อพระศาสนาและคณะสงฆ์ไทย ท้ายที่สุดเมื่อเวลา 20.00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2549 ท่านจึงได้จากศิษยานุศิษย์ไปอย่างสงบ สิริอายุ 86 ปี พรรษา 66  ชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์จึงนับว่าสวยงาม ควรเป็นที่ศึกษาและสักการบูชาเป็นอย่างยิ่ง

 

โอ้กายนี้ไม่นานวิญญาณจาก

ดั่งท่อนไม้ไร้ค่าล้มคาตอ

ต้องทิ้งซากนอนทับกับดินหนอ

ทิ้งท่อนรอปลวกไฟอยู่ในดง

พระพรหมจริยาจารย์

 

 

เว๊บไซต์วัดเบญจมบพิตร

     

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
2
4 ธันวาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by