ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

เปิดชื่อ 200 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวว่าเลือกกันมั่วๆ สงสัยรัฐธรรมนูญก็คงจะมั่วไปด้วย

 

ภาพการลงคะแนนของสมาชิกสภาแห่งชาติ
เพื่อเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 200 คน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามั่วสุดๆ

 

เปิดรายชื่อว่าที่สมาชิกสภาร่างฯ 200 คน คนดังติดโผเพียบ โอภาส เตพละกุล ม้ามืดคะแนนนำโด่ง 55 คะแนน ขณะที่ อภิชาติ ดำดี ได้ 7 คะแนนติดกลุ่มเป็นคนสุดท้ายอย่างฉิวเฉียด
       

       
       สำหรับผลคะแนน (เรียงตามลําดับคะแนนมากไปหาน้อย จํานวน 200 คน) มีดังนี้
       
       1.นายโอกาส เตพละกุล ภาครัฐ (55 คะแนน)
       2.นางภรณี ลีนุตพงษ์ ภาคเอกชน (51 คะแนน)
       3.นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ภาคเอกชน (50 คะแนน)
       4.นายทวี เตชะธีราวัฒน์ ภาคสังคม (47 คะแนน)
       5.นายอุทิศ ชูช่วย ภาครัฐ (40 คะแนน)
       
       6.รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ภาคสังคม (39 คะแนน)
       7.พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ภาครัฐ (37 คะแนน)
       8.ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล ภาครัฐ (35 คะแนน)
       9.นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ภาควิชาการ (33 คะแนน)
       10.รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ภาควิชาการ (32 คะแนน)
       
       11.นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ภาครัฐ (32 คะแนน)
       12.นายจรัญ ภักดีธนากุล ภาควิชาการ (30 คะแนน)
       13.ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ภาควิชาการ (30 คะแนน)
       14.นายไพศาล ปราการรัตน์ ภาครัฐ (29 คะแนน)
       15.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น ภาควิชาการ (27 คะแนน)
       
       16.นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ ภาครัฐ (27 คะแนน)
       17.นายศิวะ แสงมณี ภาคเอกชน (27 คะแนน)
       18.นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ภาครัฐ (27 คะแนน)
       19.นายกล้านรงค์ จันทิก ภาครัฐ (26คะแนน)
       20.นายชาติชาย แสงสุข ภาคสังคม (26 คะแนน)
       
       21.นายเสรี สุวรรณภานนท์ ภาควิชาการ (26 คะแนน)
       22.นายชํานาญ ภูวิลัย ภาครัฐ (25 คะแนน)
       23.นางสาวพรรณราย ขันธกิจ ภาครัฐ (25 คะแนน)
       24.นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ ภาครัฐ (25 คะแนน)
       25.นายนพพร ศักดาพร ภาคเอกชน (23 คะแนน)
       
       26.นายวิชัย จันทร์วิเศษ ภาคสังคม (23 คะแนน)
       27.นายวิทยา งานทวี ภาคเอกชน(23 คะแนน)
       28.นายสํารอง ปันสุยะ ภาคสังคม (23 คะแนน)
       29.นายอําไพ กองมณี ภาครัฐ (23 คะแนน)
       30.นายชวลิต หมื่นนุช ภาควิชาการ (22 คะแนน)
       
       31.นายรุจาธิตย์ สุชาโต ภาคเอกชน (22 คะแนน)
       32.นายนรนิติ เศรษฐบุตร ภาควิชาการ (21 คะแนน)
       33.นายประสงค์ พิทูรกิจจา ภาครัฐ (21คะแนน)
       34.นายมนตรี เพชรขุ้ม ภาครัฐ (21 คะแนน)
       35.นายสุทิน ภาศิวะมาศ ภาคเอกชน (21 คะแนน)
       
       36.นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ภาครัฐ (20 คะแนน)
       37.นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ภาคเอกชน (20 คะแนน)
       38.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ภาครัฐ (20 คะแนน)
       39.นายมานิจ สุขสมจิตร ภาคสังคม (20 คะแนน)
       40.นายชัยเกษม นิติสิริ ภาครัฐ (19 คะแนน)
       
       41.พลตํารวจเอกมีชัย นุกูลกิจ ภาครัฐ (19 คะแนน)
       42.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ภาคเอกชน (19 คะแนน)
       43.นายวิชัย ศรีขวัญ ภาครัฐ (19 คะแนน)
       44.ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ ภาควิชาการ (18 คะแนน)
       45.นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ภาคเอกชน (18 คะแนน)
       
       46.พลตํารวจโทอัศวิน ขวัญเมือง ภาครัฐ (18คะแนน)
       47.นายเดโช สวนานนท์ ภาควิชาการ (17 คะแนน)
       48.นายสวัสดิ์ โชติพานิช ภาครัฐ (17 คะแนน)
       49.นายประดิษฐ สุโชคชัยกุล ภาคเอกชน(16 คะแนน)
       50.นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ภาครัฐ (16 คะแนน)
       
       51.นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ภาคเอกชน (16คะแนน)
       52.นายเศวต ทินกูล ภาคเอกชน(16 คะแนน)
       53.นายสุนทร จันทร์รังสี ภาคสังคม (16 คะแนน)
       54.รองศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ภาควิชาการ (15 คะแนน)
       55.นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ภาครัฐ (15 คะแนน)
       
       56.นายประพันธ์ นัยโกวิท ภาครัฐ (15 คะแนน)
       57.นางพัชนี ธนาพรสิน ภาคเอกชน (15 คะแนน)
       58.นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ ภาคเอกชน (15 คะแนน)
       59.นายวีนัส ม่านมุงศิลป์ ภาคเอกชน (15 คะแนน)
       60.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ ภาครัฐ (15 คะแนน)
       
       61.นายขจรศักดิ์ นันทปัญญา ภาครัฐ (14 คะแนน)
       62.นายคมสัน โพธิ์คง ภาควิชาการ (14 คะแนน)
       63.นายประสิทธิ์ จันทกลาง ภาครัฐ (14 คะแนน)
       64.นายพีระ ตั้งชูทวีทรัพย์ ภาครัฐ(14 คะแนน)
       65.สิบเอกวิรัช ทองเพชร ภาครัฐ (14 คะแนน)
       
       66.นายอรัญ ธรรมโน ภาควิชาการ (14 คะแนน)
       67.นายโอรส วงษ์สิทธิ์ ภาครัฐ (14 คะแนน)
       68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ภาควิชาการ (13 คะแนน)
       69.พลตํารวจตรีเกริก กัลยาณมิตร ภาคสังคม (13 คะแนน)
       70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ภาควิชาการ (13 คะแนน)
       
       71.นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ภาครัฐ (13 คะแนน)
       72.นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง ภาควิชาการ (13 คะแนน)
       73.นายบุญลือ เพชรบดี ภาครัฐ (13 คะแนน)
       74.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม ภาคเอกชน 74 (13 คะแนน)
       75.นายพินิจ สุเสารัจ ภาครัฐ (13 คะแนน)
       
       76.นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ภาครัฐ (13 คะแนน)
       77.นายรัฐ ชูกลิ่น ภาคสังคม (13 คะแนน)
       78.นายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ ภาคสังคม (13 คะแนน)
       79.นายวิทยา คชเขื่อน ภาครัฐ (13 คะแนน)
       80.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ภาครัฐ (13 คะแนน)
       
       81.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ภาครัฐ (13 คะแนน)
       82.นายสราวุธ เบญจกุล ภาครัฐ (13 คะแนน)
       83.นายเสถียร เม่นบางผึ้ง ภาคเอกชน (13คะแนน)
       84.นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร ภาคสังคม (13 คะแนน)
       85.นายการุณ ใสงาม ภาคสังคม (12 คะแนน)
       
       86.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ปิยารมย์ ภาคเอกชน (12คะแนน)
       87.นายชูชัย ศุภวงศ์ ภาครัฐ (12 คะแนน)
       88.นายธวัช บวรวนิชยกูร ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       89.นายธวัชชัย ศรีจํานงค์ ภาคสังคม (12 คะแนน)
       90.นายธํารงค์ น่วมศิริ ภาคสังคม (12 คะแนน)
       
       91.พันเอกนรินทร์ พรรณรายน์ ภาครัฐ (12 คะแนน)
       92.นายประกอบ เมืองทัง ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       93.นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       94.นางมนูญศรี โชติเทวัญ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       95.นายยงยศ แก้วเขียว ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       
       96.รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ภาควิชาการ (12 คะแนน)
       97.นายวิทยา ผิวผ่อง ภาครัฐ (12 คะแนน)
       98.นายวิทวัส บุญญสถิตย์ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       99.รองศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ภาครัฐ (12 คะแนน)
       100.นางสดศรี สัตยธรรม ภาครัฐ (12 คะแนน)
       
       101.นายสมเกียรติ รอดเจริญ ภาคสังคม (12 คะแนน)
       102.นายสิทธิศักดิ์ วงค์อ่อน ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       103.นายสุรพล นาคนคร ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       104.นายหลักชัย กิตติพล ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       105.นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       
       106.นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ภาคเอกชน (12 คะแนน)
       107.นายกิตติพงษ์ ขันตี ภาคสังคม (11 คะแนน)
       108.นายเกรียงเดช สุทธภักติ ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       109.นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ภาคสังคม (11 คะแนน)
       110.รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส ภาควิชาการ (11 คะแนน)
       
       111.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ภาควิชาการ (11 คะแนน)
       112.นางนิรัตน์ คงวราคม ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       113.นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว ภาควิชาการ (11 คะแนน)
       114.นายปกรณ์ ปรียากร ภาควิชาการ (11 คะแนน)
       115.พลเรือเอกพีรศักดิ์ วัชรมูล ภาคสังคม (11 คะแนน)
       
       116.นายสมเดช คงเดช ภาคสังคม (11 คะแนน)
       117.นายสายัณห์ วสุธาสวัสดิ์ ภาคสังคม (11 คะแนน)
       118.นายสุชาติ สหัสโชติ ภาครัฐ (11 คะแนน)
       119.นายเสรี นิมะยุ ภาครัฐ (11 คะแนน)
       120.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       
       121.นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       122.นางอังคณา นีละไพจิตร ภาคเอกชน (11 คะแนน)
       123.รองศาสตราจารย์กิตติ ตีรเศรษฐ ภาควิชาการ (10 คะแนน)
       124.พลอากาศตรีจุลจรูญ แสงงําพาล ภาครัฐ (10 คะแนน)
       125.พลตํารวจโทธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร ภาคสังคม (10 คะแนน)
       
       126.นายธีวรา วิตนากร ภาคเอกชน (10 คะแนน)
       127.นายนิตย์ วังวิวัฒน์ ภาคเอกชน (10 คะแนน)
       128.นายนุรักษ์ มาประณีต ภาควิชาการ (10 คะแนน)
       129.นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ภาควิชาการ (10 คะแนน)
       130.นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ภาคสังคม (10 คะแนน)
       
       131.นางสาวพวงเพชร สารคุณ ภาครัฐ (10 คะแนน)
       132.พันตํารวจโทพีระ วิชากรกุล ภาครัฐ (10 คะแนน)
       133.นายศุภัคชัย เอมอ่อน ภาครัฐ (10 คะแนน)
       134.นายสนั่น อินทรประเสริฐ ภาควิชาการ (10 คะแนน)
       135.นายสามขวัญ พนมขวัญ ภาคเอกชน (10 คะแนน)
       
       136.นายสุทธิเดช จันทวิชานุวงษ์ ภาครัฐ (10 คะแนน)
       137.นายอานนท์ พรหมนารท ภาครัฐ (10 คะแนน)
       138.นายอุดม ชัยเจริญ ภาครัฐ (10 คะแนน)
       139.นางกรรณิกา ดํารงวงศ์ ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       140.นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       
       141.นายชาลี กางอิ่ม ภาครัฐ (9 คะแนน)
       142.นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       143.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ภาคสังคม (9 คะแนน)
       144.นายพัฒเศรษฐ ศันสนะพิทยากร ภาครัฐ (9 คะแนน)
       145.นายมงคล ภาธรธุวานนท์ ภาคสังคม (9 คะแนน)
       
       146.นายเมธา แช่มสะอาด ภาครัฐ (9 คะแนน)
       147.รองศาสตราจารย์รุจิรา เตชางกูร ภาควิชาการ (9 คะแนน)
       148.นายรุสลัน อารง ภาครัฐ (9 คะแนน)
       149.นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       150.นายเรืองนนท์ เรืองวุฒิ ภาครัฐ (9 คะแนน)
       
       151.นายวัชรา หงส์ประภัศร ภาคสังคม (9 คะแนน)
       152.นายวิทูร ชาติปฏิมาพงษ์ ภาครัฐ (9 คะแนน)
       153.นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น ภาคสังคม (9 คะแนน)
       154.นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย ภาคสังคม (9 คะแนน)
       155.นายสวิง ตันอุด ภาคสังคม (9 คะแนน)
       
       156.นายสุเทพ ชูชัยยะ ภาครัฐ (9 คะแนน)
       157.นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์ ภาคเอกชน (9 คะแนน)
       158.นายอวยชัย วรดิลก ภาครัฐ (9 คะแนน)
       159.นางอารีย์ อิ้งจะนิล ภาควิชาการ ( 9 คะแนน)
       160.นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       
       161.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ภาควิชาการ (8 คะแนน)
       162.ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ภาคสังคม (8 คะแนน)
       163.นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       164.ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา ภาควิชาการ (8 คะแนน)
       165.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ภาคเอกชน(8 คะแนน)
       
       166.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       167.นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง ภาครัฐ (8 คะแนน)
       168.นายโชคชัย อักษรนันท์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       169.ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ภาควิชาการ (8 คะแนน)
       170.นายเดชา ทองสุวรรณ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       
       171.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       172.นายประภาส นิยมทอง ภาควิชาการ (8 คะแนน)
       173.นายปริญญา ศิริสารการ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       174.นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       175.นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       
       176.นายพีรศักดิ์ ว่องวชิราพาณิชย์ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       177.นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       178.นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ภาครัฐ (8 คะแนน)
       179.นายยุทธนา กาญจนวงศ์ชัย ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       180.นายวิชัย ทวีปวรเดช ภาครัฐ (8 คะแนน)
       
       181.นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ ภาคสังคม (8 คะแนน)
       182.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       183.นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ ภาครัฐ (8 คะแนน)
       184.นายเอกพร โฆษะครรชิต ภาคเอกชน (8 คะแนน)
       185.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม ภาควิชาการ (7 คะแนน)
       
       186.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร ภาควิชาการ (7 คะแนน)
       187.นายพิทูร พุ่มหิรัญ ภาครัฐ (7 คะแนน)
       188.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ภาคเอกชน (7 คะแนน)
       189.นายวรท ศรีไพโรจน์ ภาคเอกชน (7 คะแนน)
       190.นายวโรทัย ภิญญสาสน์ ภาคเอกชน (7 คะแนน)
       
       191.นายวิชัย รูปขําดี ภาควิชาการ (7 คะแนน)
       192.นายวิชา มหาคุณ ภาครัฐ (7 คะแนน)
       193.นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ ภาครัฐ (7 คะแนน)
       194.นายวีริศ กวยะปาณิก ภาครัฐ (7 คะแนน)
       195.นายสมชาย มีเสน ภาคสังคม (7 คะแนน)
       
       196.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม ภาคสังคม (7 คะแนน)
       197.นายสรรพกิจ ปรีชาชนะชัย ภาคสังคม (7 คะแนน)
       198.นายสํารวย ฉิมฉวี ภาครัฐ (7 คะแนน)
       199.ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ภาคเอกชน (7 คะแนน)
       200.นายอภิชาติ ดําดี ภาคสังคม (7 คะแนน)
 

 

ข่าว : ผู้จัดการ
19 ธันวาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by