ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

ตั้งพระครูวิเทศธรรมสุนทรเป็น "เจ้าคุณใหม่" ในอเมริกา
พร้อมกับตั้งพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษเพิ่มอีก 4 รูป

 

พระครูวิเทศธรรมสุนทร (ประชัน ชุตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส เจ้าคุณใหม่ในอเมริกา

 

     ข่าวจากสำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์พระธรรมทูตสหรัฐอเมริกา ดังนี้

1. พระครูวิเทศธรรมสุนทร (ประชัน ชุตินฺธโร) ผจล.ชอ.ป.ธ.4 น.ธ.เอก พธ.บ. M.A. เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส   รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 2 สังกัดเดิม วัดเทพธิดาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่   พระสุนทรพุทธิวิเทศ

 

 

พระมหาน้อม กาญฺจนรํสี ป.ธ.6
เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี รัฐเพ็นซิลวาเนีย พระครูหนุ่มสุด แต่มาแรงสุด

 

 

2. พระมหาน้อม กาญจนรํสี  ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี รัฐเพ็นซิลวาเนีย  สังกัดเดิมวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามที่ พระครูมงคลธรรมวิเทศ ทผจล.ชพ.

 

3. พระมหาประมวล ญาณจารี ป.ธ.4 น.ธ.เอก พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดพุทธวิปัสสนา รัฐแคลิฟอร์เนีย สังกัดเดิมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามที่ พระครูวิเทศญาณวิมล ทผจล.ชพ.

 

 

 

พระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป แคลิฟอร์เนีย
สร้างเซอร์ไพรซ์ได้ชั้นพิเศษ

 

 

4. พระครูปลัดสิทธิพร เมธงฺกโร ป.ธ.4 น.ธ.เอก ศน.บ. M.A.  เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป รัฐแคลิฟอร์เนีย สังกัดเดิมวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามที่ พระครูวรสิทธิวิเทศ ผจล.ชพ.

 

 

 

พระมหาฤทธิ์ ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม ซีแอ๊ตเติ้ล
ขึ้นชั้นพิเศษอย่างผิดความคาดหมาย ต้องนับถือว่าเป็นผู้มีฤทธิ์เหมือนชื่อ

 

 

5. พระครูปลัดฤทธิ์ ถิรจิตฺโต ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. M.A. เจ้าอาวาสวัดอตัมยตาราม รัฐวอชิงตัน สังกัดเดิมวัดชลประทานฯ  เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามที่  พระครูสิทธิธรรมวิเทศ ผจล.ชพ.

 

          สำหรับพระครูวิเทศธรรมสุนทรนั้นจะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 ธันวาคม 2549

 

     สำหรับพระรูปอื่นๆ นั้นจะเข้ารับพัดยศจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เวลา 13.00 น.

 

     อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ขอแสดงความยินดีและขอถวายมุทิตาสักการะ "ออนไลน์" มาถวายพระคุณท่านทุกรูปทุกองค์ตรงนี้ ขอให้มีกำลังใจปฏิบัติศาสนกิจเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ยิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
3 ธันวาคม 2549

 

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by