ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

       

เจ้าคุณประยูรจัดระเบียบ มจร.

ตั้ง 17 อรหันต์ บริหารงาน ส่งสายตรงคุมเบ็ดเสร็จ
ประสิทธิ์-สมจินต์-โกวิทย์ และ ไสว คุมท่าพระจันทร์เต็มแผง

โยกเจ้าคุณณรงค์ดำรงตำแหน่งรองอธิการฝ่ายต่างประเทศ

 

พระวิสุทธิภัทรธาดา
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ
(ไสว โชติโก)

 

พระสุธีวรญาณ

พระเทพปริยัติสุธี

พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล

พระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ

ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม

 

     

ข่าวจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ มจร. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ รายงานว่า เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา พระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของ มจร. จำนวน 17 ตำแหน่ง ซึ่งกระจายอำนาจครอบคลุมทั่วประเทศไทย ในฐานะที่ มจร. มีวิทยาเขตและห้องเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ตามการเสนอของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9 Ph.D ตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์สังกัดมหานิกายแห่งนี้

      ในการแต่งตั้งครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึง 7 และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค นับตั้งแต่หมายเลข 8 ไปจนถึง 17 ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคนั้น ก็จะเป็นหัวหน้าผู้บริหารวิทยาเขตในจังหวัดต่างๆ ตามที่ปรากฏ ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนั้น นักสังเกตการณ์กล่าวขานกันว่า เป็นการล้างบางฝ่ายที่ไม่เข้าแข้งเข้าขากับทีมงานของอธิการบดีคือพระธรรมโกศาจารย์  โดยเฉพาะก็คือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ซึ่งแต่เดิมมานั้นเป็นของพระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต ป.ธ.9 Ph.D ตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์) ซึ่งพระราชปัญญาเมธีนั้นเป็นที่รู้ๆ กันว่า ไม่ค่อยเข้าเส้นกับพระธรรมโกศาจารย์เท่าใดนัก โดยเฉพาะก็คือการที่ท่านชอบแสดงออกในทางการเมือง อันเป็นคนละสไตล์กับท่านอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศซึ่งมีบทบาทดีเด่นในทางการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศทั่วโลก อันเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัย แต่กลับกลายเป็นแดนอิสระของพระราชปัญญาเมธีภายใน มจร. ซึ่งก็แว่วข่าวมานานว่าจะมีการล้างบางกันในไม่ช้า

    วันนี้ พระราชปัญญาเมธีเกษียนอายุแล้ว พร้อมกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เช่น พระมหาต่วน พระมหาโชว์ เป็นต้น ซึ่งไปแล้วไปเลย อธิการบดีจึงโยกพระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺติโสภโณ ป.ธ.8 Ph.D) วัดมหาพฤฒาราม ซึ่งแต่เดิมเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นฝ่ายกิจการต่างประเทศแทน ซึ่งท่านเจ้าคุณณรงค์นั้นมีบุคลิกนุ่มนวล ไม่โชะเชะเหมือนพระราชสมชัย จึงค่อนข้างแน่ใจได้ว่า จะไม่เป็นการกระด้างกระเดื่องต่ออธิการบดี หรืออย่างน้อยนโยบายในการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายมหานิกาย ซึ่ง มจร. ได้รับมอบหมายจากสมัชชาสงฆ์ไทยให้ดำเนินการอบรมมานานถึง 14 ปีแล้ว คงจะต้องผ่านการพิจารณาหรือรับรู้รับเห็นของอธิการบดี มิใช่ต่างคนต่างไปเหมือนในอดีต เพราะผลของการแต่งตั้งที่ออกมานั้นก็ฟ้องไปในตัวแล้วว่า ใครที่อยากจะใช้สไตล์การทำงานแบบ "ต่างคนต่างไป" นั้น ก็ไปเรียบร้อย มจร. แล้ว

     พระวิสุทธิภัทรธาดา หรือเจ้าคุณประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.5 Ph.D) นั้น ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในและนอก มจร. คือในวัดประยุรวงศาวาส ซึ่งมีพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต อธิการบดี มจร.) เป็นเจ้าอาวาสนั้น เจ้าคุณประสิทธิ์ก็ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักเรียนวัดประยูร ซึ่งต้องสนองงานท่านเจ้าอาวาสที่วัดเป็นอันดับแรก ครั้นมาทำงานที่ มจร. วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ก็ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นตำแหน่งที่ "สูงมากๆ" อีกด้วย ว่ากันว่า เจ้าคุณประสิทธิ์องค์นี้แหละที่ท่านเจ้าคุณประยูรหมายมั่นปั้นมือให้เป็นทายาทในทางการเมืองเรื่อง มจร. ของตนเอง จึงขุนขึ้นมาจนล้ำหน้ากว่าใครในพรรค ก็ต้องจับตาดูให้ดีว่าเจ้าคุณประสิทธิ์ท่านมีศักดิ์และสิทธิ์สมศักดิ์ศรีและดีกรีหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม คดีโกงพิม์พระไตรปิฎกเกิน ซึ่งเจ้าคุณประสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนเมื่อปีกลาย จนบัดนี้ยังไม่มีวี่แววว่าการสอบสวนจะจบสิ้นเมื่อไหร่ หรือจะออกมาในรูปแบบไหน อาจจะออกมาในรูปแบบ "ลูบหน้าปะจมูก" ก็เป็นได้ งานนี้แหละที่ท้าทายสติปัญญาความสามารถของเจ้าคุณประสิทธิ์อย่างแท้จริง ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม

     ส่วนตำแหน่งอื่นๆ นั้นก็เป็นไปดังคาด คือโยกไปโยกมา สลับกันหาความเหมาะสมลงเนื้อลงตัว ตำแหน่งที่สำคัญแต่ไม่มีชื่อในการแต่งตั้งครั้งนี้ก็คือ เลขานุการอธิการบดี ซึ่งพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) ดำรงตำแหน่งอยู่ นับเป็นตำแหน่งทรงอิทธิพลภายในมหาจุฬาฯ เพราะว่างานทุกอย่างที่จะส่งถึงอธิการบดีต้องผ่านพระครูปลัดไสวก่อน พระครูปลัดไสวแม้จะไม่ดำรงตำแหน่งสูงๆ แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าท่านใหญ่ใน มจร. ขนาดรองอธิการบดีหลายรูปยังต้องเกรงใจ ตัวอย่างสำคัญ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่วัดพุทธธรรม รัฐอิลลินอยส์ ในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ทางพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีเดินทางมาร่วมประชุมไม่ได้ ท่านจึงได้มีมอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ หรือท่านพระครูไสว มาเป็นตัวแทนอธิการบดีในที่ประชุม ซึ่งตามประเพณีปฏิบัติแล้ว เมื่ออธิการบดีเดินทางไปไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วต้องให้รองอธิการบดีรูปใดรูปหนึ่งเดินทางไปแทน แต่พระธรรมโกศาจารย์กลับให้พระครูปลัดซึ่งเป็นเลขานุการของตัวเองเดินทางไปแทน นับว่าเป็นการบริหารงานที่จ๊าบมาก เป็นการประกาศศักดาว่า "ข้าใหญ่" ของพระครูปลัดไสวอย่างแท้จริงที่เห็นได้ชัดเจนในเวทีระดับอินเตอร์

     และด้านล่างนี้คือข่าวการแต่งตั้งคณะผู้บริหาร มจร.

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

         เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งที่ 199/2549 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 17 อัตรา ประกอบด้วย


     1. พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.5, พธ.บ. Ph.D.) เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
     2. พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ (ป.ธ.9, พธ.ม., Ph.D.) เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     3. พระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ (ป.ธ.4, พธ.บ., M.A.) เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     4. พระเทพปริยัติสุธี (อาทร อินฺทรปญฺโญ ป.ธ.9, พธ.บ.) เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
     5. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล (น.ธ.เอก, พธ.บ., M.Ed.) เป็นรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
     6.พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.8, พธ.บ., Ph.D.) เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
     7. ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (ป.ธ.5, พธ.บ., Ph.D.) เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
     8. พระครูมงคล เขมคุณ (บุญเลิศ เขมจาโร ป.ธ.6,พธ.บ., M.A.) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
     9. พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.8, พธ.บ., M.A.) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
     10. พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร (ป.ธ.3, พธ.บ., Ph.D.) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
     11. พระครูปลัดสุกันยา อรุโณ (น.ธ.เอก, พธ.บ., ศศ.ม.) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
     12. พระศรีธรรมภรณ์ (ดำรง ทิฏฐธมฺโม ป.ธ.9) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
     13. พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺสโก ป.ธ.4, พธ,บ., Ph.D.) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
     14. พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฏฐ์ ชวนปญฺโญ ป.ธ.4, พธ.บ., ศศ.ม.) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
     15. พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.9, พธ.บ., M.A.) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
     16. พระราชวิริยาภรณ์ (ศรีมล มูลสิริ ป.ธ.6, M.A.) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 
     17. พระพรหมโมลี  (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9, Ph.D.) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
21 สิงหาคม 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by