ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

       

มหาเถรฯ ดีเดย์ ตรวจต้นฉบับพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

 

ตรวจต้นฉบับ-พิมพ์พระไตรปิฎก กก. ถกนัดแรก-แบ่งงาน5ฝ่าย


     ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย เพื่อร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุมนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติ ดังนี้

     1.ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงความเป็นมาของการที่จะจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมทั้งมอบให้ พระพรหมเวที รองประธาน เป็นประธานการประชุมโดยขอให้ พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร และพระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมกันเป็นประธานในการประชุมครั้งต่อไป

2.เห็นชอบให้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูป เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้พระพรหมสุธี วัดสระเกศฯ และพระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธฯ เป็นผู้ประสานงานทั้งในการตรวจต้นฉบับและการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย

     3.เห็นชอบให้นำพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาปีพุทธศักราช 2530 เป็นแม่แบบ และให้นำฉบับอื่นๆ มาเทียบเคียง พร้อมทั้งให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รับไปจัดทำให้ข้อตรงกันทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย

     4.เห็นชอบให้มีประธานกองงานรับผิดชอบแต่ละปิฎก ดังนี้

     4.1พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เป็นประธานกองงานพระอภิธรรมปิฎก

     4.2พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา เป็นประธานกองงานพระวินัยปิฎก

     4.3พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ เป็นประธานกองงานพระสุตตันตปิฎก ทั้งนี้ให้ประธานกองงานฯ แต่งตั้งคณะทำงานตามแต่จะเห็นควร

     5.ให้ฝ่ายเลขานุการประมาณการในการจัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์โดยให้โรงพิมพ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วนำเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติต่อไป

      พระราชสุธี วัดเทวราชกุญชร กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการและประสานงานโทร.0-2281-2430, 0-2441-4547, 0-2441-4543 โทรสาร 0-2628-9635

 

ข่าว : ข่าวสด
20 สิงหาคม 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by