เจ้าคุณทองสูรย์ขึ้นชั้นธรรม

 

 

จ่อนั่งประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป

 

ขณะที่สหรัฐอเมริกายังไม่โปรดเกล้าฯ

 

เข้าใจว่า..กำลังพิจารณา

 

 

 

 

 

 

พระเทพกิตติโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต ป.ธ.8 Ph.D)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทราราม สวิตเซอร์แลนด์

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เลื่อนสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นที่

 

 

"พระธรรมวชิรโมลี"

 

 

อีก 4 รูปที่เหลือ วัดโพธิ์กวาดเรียบ สุดยอดฝีมือฮ่ะ

 

 

 

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 7 รูป

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 7 รูป พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล) พระนักเทศน์ชื่อดัง ได้ขึ้นเป็นเจ้าคุณ

 

 

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป ดังนี้

 

 

1. พระเทพกิตติโมลี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวชิรโมลี

 

2. พระอมรสุธี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรมงคล

 

3. พระครูศรีสมุทรวาหะ วัดสุคันธาวาส จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวชิรธรรมวิธาน 

 

4. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนักเทศน์ชื่อดัง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสุธีวชิรปฏิภาณ

 

5. พระมหาธีรพงษ์ ธีรวังโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระทักษิณคณิสสร พระราชาคณะปลัดขวาในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 

6. พระครูสิริวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุดรคณารักษ์ พระราชาคณะปลัดซ้ายในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 

7. พระครูศรีวชิรวงศ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระญาณวชิรวงศ์

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.2564 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 12 มิถุนายน 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264