เสกพระรุ่นแรก

 

 

สมเด็จธงชัยใช้คาถามหามหาระงับ

 

กำกับบัญชาพระสังฆราช เป่ากระหม่อมพระไทย

 

ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมาย พระวินัย และจารีต

 

 

 

 

 

 

 

โอมเพี้ยง !

 

 

 

สมเด็จธงชัยย้ำ สงฆ์ต้องอยู่ใต้ กฎหมาย-พระวินัย-จารีต

 

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ สมเด็จธงชัย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ให้โอวาท 6 เจ้าคณะภาคในเขตหนกลาง เน้นส่งเสริมการศึกษาธรรม-บาลี สนองพระราชปุจฉาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประกอบด้วย

 

 

พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม เป็นเจ้าคณะภาค 1

 

พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) วัดนิมมานรดี เป็นเจ้าคณะภาค 2

 

พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร เป็นเจ้าคณะภาค 3

 

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร เป็นเจ้าคณะภาค 13

 

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น เจ้าคณะภาค 14

 

พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าคณะภาค 15

 

 

ที่วัดไตรมิตรฯ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทุกรูป ท่านทั้งหลายได้รับความไว้วางพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้แต่งตั้งท่านทั้ง 6 รูป ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เพื่อทำหน้าที่เป็นภารธุระของเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์ในภาคนั้นๆ เพื่อปกครองสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวต่อไปว่า ขอฝากภาระธุระหน้าที่แก่เจ้าคณะภาค ทั้ง 6 ภาค ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดังนี้

 

 

 

1. การปกครองคณะสงฆ์ ต้องควบคุม กำกับ ดูแล และเข้มงวดกวดขัน ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศและพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช อย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่สงฆ์ รวมถึงความเคารพนอบน้อมกันและกัน

 

 

2. ควบคุม สนับสนุน ส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์, ให้ดำเนินไปด้วยดี และขอให้มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาสงฆ์แผนกธรรม-บาลีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนองพระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญอย่างสูงสุด

 

 

3. แก้ไขข้อขัดข้องของคณะสงฆ์ของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ

 

 

4. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะ เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร โดยชี้แจงแนะนำให้ปฏิบัติหน้าที่และวางตนให้เหมาะกับสมณเพศ รักษาไว้ซึ่งศรัทธาที่งดงามตามหลักของพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

5. หมั่นตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ โดยมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

 

นอกจากนี้ขอฝากข้อคิดสำคัญให้ตระหนักซึ่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์ไว้ ความว่า ภิกษุสงฆ์ แม้มีพระวินัยเป็นกฎหมายสำหรับตัวอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว ก็ยังจะต้องอยู่ในใต้อำนาจแห่งกฎหมายฝ่ายอาณาจักรอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตราไว้เฉพาะหรือเพื่อคนทั่วไป และยังคงอนุวัตจารีตของบ้านเมือง อันไม่ขัดต่อกฎหมายสองประเภทนั้นอีก สรุปความว่า ภิกษุสงฆ์มีกฎหมาย อันพึงฟังอยู่ 3 ประเภท คือ กฎหมายแผ่นดิน พระวินัย และจารีต

 

 

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 14 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264