ผลัดแผ่นดินวัดพุทธปทีปลอนดอน

 

ผ่าตัดบายลอว์องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

 

เจ้าคุณเหลา ขึ้นประธานองค์กร พร้อมสองรองใหม่

 

เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปมิได้ดำรงตำแหน่งประธานองค์กรอีกต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

พระเทพภาวนามงคล (ธีรวัฒน์ อมโร)

อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ลอนดอน

อดีตประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา ปญฺญาสิริ ป.ธ.4 Ph.D.)

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร

ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร รูปที่ 5

 

 

 

 

 

 

ซ้าย : พระครูภาวนาธรรมวิเทศ วัดสันติวงศาราม รองประธาน รูปที่ 1
กลาง : พระครูภาวนาวิธาน วัดพุธปทีป รองประธาน รูปที่ 2
ขวา : พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส  วัดพุทธปทีป เลขาธิการองค์กร

 

 

 

 

 

 

สรรหากรรมการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรชุดใหม่

 

 

ข่าวจากวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีการประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ปรารภการครบวาระของคณะกรรมการองค์กร และการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปของ หลวงพ่อพระเทพภาวนามงคล (ธีรวัฒน์ อมโร) ซึ่งเจริญอายุพรรษากาลนานถึง 95 ปี จึงได้ขอลาออกจากทุกตำแหน่งและได้เดินทางกลับไปพำนัก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปว่างลงอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งหลวงปู่พระเทพภาวนามงคล ดำรงตำแหน่งทั้งสองพร้อมกัน ตามธรรมนูญองค์กรที่ระบุว่า "เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ดำรงตำแหน่งประธานองค์กร" การลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป จึงส่งผลให้ตำแหน่งว่างลงพร้อมกันดังกล่าว

 

 

จากมติที่ประชุมดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า จำเป็นต้องมีการแก้ไขธรรมนูญองค์กร เพื่อให้ไม่เกิดทางตันทางด้านบุคคลากร ซึ่งเมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ได้รายงานผลไปยัง "สมเด็จพระมหาธีราจารย์" วัดยานนาวา ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ ให้ได้รับทราบ และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรชุดใหม่ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามไปจนถึงปี พ.ศ.2566 เป็นระยะเวลา 3 ปีเต็ม ซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่ ได้ พระราชวิเทศปัญญาคุณ หรือเจ้าคุณเหลา เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร เมืองคิงส์บรอมลี่ เป็นประธาน มีรองประธาน 2 รูป ได้แก่ พระครูภาวนาธรรมวิเทศ (ชาญ จนฺทวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิ่งแฮม เป็นรองประธานรูปที่ 1 พระครูภาวนาวิธาน (สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) วัดพุทธปทีป ลอนดอน เป็นรองประธานรูปที่ 2 และเลขาธิการองค์กร คือ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส ป.ธ.9 วัดพุทธปทีป ลอนดอน ในส่วนขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี

 

 

แต่ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งยังว่าง คือ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ซึ่งเมื่อหลวงปู่พระเทพภาวนามงคลลาออก ก็ส่งผลให้ตำแหน่งว่าง และคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ พระครูภาวนาวิธาน (สุทัศน์) ขึ้นรักษาการแทน

 

 

วัดพุทธปทีปนั้น เป็นวัดสำคัญ ที่รัฐบาลไทยได้จัดสร้างขึ้นเป็นวัดแห่งแรกในยุโรป รองจากวัดไทยพุทธคยา อินเดีย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จทรงเปิดวัดเมื่อปี พ.ศ.2509 และเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปที่ผ่านมาก็จะเป็นพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

 

 

อย่างไรก็ดี กระบวนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปนั้น ปัจจุบันไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร ถ้ายกตัวอย่าง "วัดไทยพุทธคยา" ซึ่งเมื่อหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริวิปุโล ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ได้ถึงแก่มรณภาพลง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ก็ได้มีการรายงานไปยังมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมก็ได้ลงมติเห็นชอบให้ "พระราชรัตนรังษี-วีรยุทธ วีรยุทฺโธ" ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พร้อมกับตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมทูตไทยในอินเดีย-เนปาล ในคราวเดียวกัน ปัจจุบันพระราชรัตนรังษีมีสมณศักดิ์ที่ "พระธรรมโพธิวงศ์"

 

 

ก็คงต้องดูกันต่อไปว่า ทางคณะสงฆ์จะดำเนินการอย่างไรในตำแหน่ง "เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป" และต้องขอแสดงความยินดีกับ "ท่านเจ้าคุณเหลา-พระราชวิเทศปัญญาคุณ" ซึ่งได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร อย่างเต็มตัวแล้ว หวังว่าท่านเจ้าคุณเหลาจะสามารถนำพาคณะสงฆ์และองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรไปสู่ความรุ่งเรือง สมดังพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมุ่งหวัง

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 23 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264