รับพระบัญชา

 

สมเด็จธงชัยรับตราตั้งตำแหน่ง

 

"เจ้าคณะใหญ่หนกลาง"

 

ท่ามกลางมหาเถรสมาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 24/2563

 

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2563 โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระบัญชาแต่งตั้งให้

 

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย)

 

กรรมการมหาเถรสมาคม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

 

มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตหนของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2543) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

 

ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 30 ตุลาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264