พระสังฆราชเสกข้าวกล้า

 

แจกชาวนาทั่วประเทศ

 

ตามทรงโปรดอาราธนาของพระเจ้าแผ่นดิน

 

 

 

 


 

 

 

 

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ุสำหรับเพาะปลูก

 

การนี้ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงโปรยดอกไม้ที่เมล็ดพันธ์ุพืชต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช : 10 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264