ประกาศแม่กองบาลีสนามหลวง

 

เรื่อง ออกใบรับรองวุฒิเปรียญธรรม

 

 

 

 

 

 

alittlebuddha.com รายงาน  : 8 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264