รับพระบรมราชโองการตั้งกรรมการ มส.

จากสมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

 

 

กรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่ เข้าถวายสักการะพระสังฆราช

 

"สมเด็จพระสังฆราช" โปรดเกล้าฯ ให้กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ 20 รูป เข้าถวายสักการะ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เต็มกำลังความสามารถด้วยความหนักแน่นมั่นคงในปณิธาน

 

 

วันนี้ (24 ต.ค.) เวลา 15.45 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดให้กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งใหม่ เข้าถวายสักการะ

 

โดยสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งว่า

 

กรรมการ มส. ชุดนี้ มีทั้งที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วและที่เพิ่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่เป็นวาระแรกในคราวนี้ ขอถวายกำลังใจแด่ทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความหนักแน่นมั่นคงในปณิธาน เพื่อความสถิตสถาพรของพระบวรพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย ขอให้ทุกท่านระลึกถึงพระเดชพระคุณของบูรพาจารย์ มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปฐม ตลอดจนถึงอดีตพระมหาเถระที่ท่านเคารพบูชาเป็นครูบาอาจารย์ ด้วยความกตัญญูกตเวที แล้วศึกษาทบทวนใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ ว่าแต่ละพระองค์และแต่ละท่านได้ทำอย่างไรวางตัวอย่างไร ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างไร และทุ่มเทอุทิศสรรพกำลังเพื่อการพระศาสนาอย่างไร จึงเป็นที่กราบไหว้ได้เต็มมือและสนิทใจ ซึ่งเหตุไฉนบูรพาจารย์พระองค์นั้นๆ จึงสถิตในที่สูง เป็นทิฏฐานุคติของอนุชน ยังมีกลิ่นหอมของศีลกลิ่นหอมของปัญญา อบอวลทวนกระแสกาลเวลานับร้อยนับพันปีไม่จืดจางหาย ทั้งนี้ ขอให้พวกเราได้ชื่นใจเมื่อได้ระลึกถึงตราบเท่าทุกวันนี้ 

ทั้งนี้ ทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นมหาเถระ เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ มีตำแหน่งอยู่ในมหาเถรสมาคม พุทธบริษัทไทยเฝ้ามองการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน และตั้งความหวังไว้ที่ท่าน จะประดับประคองสนองภารธุระของการคณะสงฆ์ให้ราบรื่นเรียบร้อย สามารถฟันฝ้าปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างไร "แบบ" มีอยู่แล้ว ขอจงอย่าทิ้งทางครู โดยเฉพาะทางของสมเด็จพระบรมครู ผู้ยังเสด็จดำรงอยู่เป็นศาสดาของพวกเราในองค์คุณแห่งพระธรรมวินัย

 

 

 

  

 

สำหรับกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป มีดังนี้

 

1. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส

3. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม

4. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา

5. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

6. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม

7. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ

8. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ

9. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส

10. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์

11. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา

12. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม

13. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ

14. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

15. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม

16. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

17. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข

18. พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม

19. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร

20. พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม

  

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 25 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264