บาลีคือหัวใจพระพุทธศาสนาอย่าสงสัย

 

อยากให้พระพุทธศาสนามั่นคง ต้องเรียนบาลี

พระสังฆราชทรงสำทับกับนักเรียนบาลี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา..ฟังไว้นะครับ คุณนายคึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง ซึ่งกำลังนำชาวพุทธฯ กลุ่มหนึ่ง "เข้ารกเข้าพง" ไม่ศึกษาพระพุทธศาสนาจากต้นกำเนิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่ลัดขั้นตอน ตัดเอาโน่นนิดนี่หน่อย แปะหน้าว่า "พุทธวจน" คนโง่ได้ฟังก็หลงเชื่อ คิดว่านี่คือทางลัดเข้าสู่พระนิพพาน ที่ไหนได้ กลับกลายเป็นทางทำลายพระศาสนาอย่างย่อยยับอัปราที่สุด เสียดายแต่ว่า เวลาเกิดปัญหาขึ้นมานั้น บรรดาผู้รู้เกี่ยวกับพระศาสนาและภาษาบาลี รวมทั้งผู้มีอำนาจทั้งหลวงทั้งปวง กลับพากันทอดอาลัย ไม่เอาธุระ ไม่ลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหา ปล่อยปละละเลย จนกระทั่งปัญหามันบานปลาย กลายเป็นมวลชน ทีนี้ละจะทำอะไรก็ลำบาก กลายเป็นดินพอกหางหมู

 

 

 

 

 

 

 

 

"เรียนนักธรรม- เรียนบาลี คือเดียรถีย์"

วาทกรรมทำลายพระพุทธศาสนาของคึกฤทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

วิ่งโร่เข้าวัดปากน้ำ สมเด็จช่วงยิ้มร่า คิดว่าข้ามีบารมี

ที่ไหนได้ ออกจากวัดปากน้ำก็เดินสายด่านักธรรม-บาลีต่อ

เล่นเอาพระเณรทั่วไทยพูดไม่ออก

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราชทรงเตือนสติพระ-เณรเรียนบาลี

 

 

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานพัดยศและประกาศนียบัตรในพิธีตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ ทรงแนะอย่ามัวตั้งคำถามเรียนบาลีไปทำไม ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจการศึกษาสงฆ์

วันนี้ (8 มิ.ย.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)  เสด็จไปวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ประทานพัดยศและประกาศนียบัตร ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ จากนั้นทรงมีพระโอวาทว่า

 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพราะเป็นภาษาที่ใช้จารึกในพระไตรปิฎก จัดเป็นสัมพุทธโวหารภาสา คือภาษาอันเป็นโวหารของพระพุทธเจ้า และเป็นอริยโวหารภาสา คือภาษาอันเป็นโวหารของพระอริยะ การศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเที่ยงตรง ต้องมีความเข้าใจภาษามคธ ให้กระจ่าง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนผิดพลาดไป

 

ท่านทั้งหลายเข้ามาบวชเรียน และเล่าเรียนพระบาลีตามหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร นับว่าเดินมาถูกต้องตรงวิถีทางของการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ตามที่บูรพาจารย์ได้อุตสาหะวางรากฐาน และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ขอให้ขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นศึกษาให้มีความรู้ยิ่งขึ้นไป ขณะเดียวกันขอให้ทบทวนถึงปณิธานที่แท้จริงของการเรียนพระบาลี ซึ่งบูรพาจารย์มุ่งหมายให้เป็นอุปกรณ์สำหรับสืบอายุพระพุทธศาสนามิให้เสื่อมสูญ เป็นเครื่องพิทักษ์รักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มิผิดเพี้ยน

สมเด็จพระสังฆราช มีพระโอวาทต่อไปว่า ถ้าเรียนด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะรักษาและสืบทอดพระศาสนา ท่านจะเกิดฉันทะ คือ ความพอใจในการศึกษา ก่อให้เกิดความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดและเผยแผ่พระธรรม แต่หากท่านฝืนทนเรียนไป มัวตั้งคำถามวกวนอยู่แค่ว่า เรียนบาลีไปทำไม เรียนแล้วไม่เห็นได้อะไร เรียนแล้วจะเอาไปทำอะไรได้ ย่อมเกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอย และละทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย จึงขอให้ท่านทุกรูป ฉุกคิด ตั้งสติ แล้วหวนกลับมาที่อุดมการณ์ของการเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ทบทวนดูให้ดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไร แล้วท่านจะตระหนักว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นวิถีทางของพระสงฆ์ไทย และเป็นหนทางสนับสนุนให้ท่านทำหน้าที่ตามสมณเพศที่ท่านดำรงอยู่นี้ได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 9 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264