ลาปริยัติสามัญ !

 

 

สมเด็จวันรัต ลาประธาน ปริยัติสามัญ

 

ข้ามชั้นขึ้นเป็นประธานการศึกษาสงฆ์

 

คุมทั้งบาลี นักธรรม และปริยัติสามัญ

 

 

อา..ถ้าดูข่าวสารการเมือง ก็จะเห็นตัวอย่าง เช่น รัฐมนตรีและ สนช. ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเตรียมตัวรับตำแหน่ง "สมาชิกวุฒิสภา" หรือ ส.ว. คือลุกจากเก้าอี้นี้ก่อน จึงค่อยยกก้นไปนั่งเก้าอี้ใหม่

 

แต่ในคณะสงฆ์ไทยนั้น กลับตรงกันข้าม คือ สมเด็จพระวันรัต (จุณฑ์) กลับแสดงหนังตัวอย่างสวนทางพระนิพพาน คือ เอาเท้าเข้าวางเก้าอี้ตัวใหม่ ก่อนจะค่อยๆ ย้ายก้นจากเก้าอี้ตัวเก่า คือไปรับตำแหน่งใหม่ก่อน ค่อยย้อนกลับมาลาออกจากตำแหน่งเดิม ถามว่า เป็นตัวอย่างที่ดีไหม ?

 

 

 

 


 

ชงเอง กินเอง

 

สมเด็จวันรัต เป็นประธานการประชุม มส. นัดวันที่ 30 มี.ค. 62 แต่งตั้งตนเองเป็นประธานการศึกษาสงฆ์

 

 

 

 


 

 

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

 

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม

 

ทรงมีบัญชาให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม แทน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม และ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสาโรจน์ กาลศิลป์ ผู้อำนวยสำนักงานมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล

 

 

พงศ์พร รับรู้ รับทราบ ถูกต้องทุกขั้นตอน

 

 

ก่อนนั้น ในการตั้งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี สมเด็จพระวันรัต ก็เคยเก้าอี้ดนตรีมาแล้ว โดยการตั้งให้เจ้าคุณวงศ์ไทยเด็กปั้นวัดบวรข้ามห้วยไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ แต่โดนพระป่าต่อต้าน เลยทำการ "นุ่งกางเกงนอกก่อนกางเกงใน" ให้วงศ์ไทยเป็นเจ้าคณะจังหวัด ก่อนเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ทุกวันนี้อยู่ดีกินดี เพราะลูกพี่ใหญ่ เป็นธรรมยุต นิกายเจ้า ซะอย่าง ทำอะไรก็ถูกไปหมด ว่าแต่ คุณพงศ์พร ไม่ลาออกจาก ผอ.พศ. ไปเป็น สว. กับเขาบ้างหรือฮะ จะ..ชะยันโต !

 

สมเด็จพระวันรัตลาออก ประธาน กก.ศึกษาปริยัติสามัญฯ

พศ.ส่งหนังสือ เรื่อง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แจ้งไปยังประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สมเด็จพระวันรัต ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ เนื่องจาก มติ มส. ตั้งสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้มีหนังสือ เรื่อง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แจ้งไปยังประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระบุว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติครั้งที่ 10/2562 เรื่อง สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ มส. ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ความว่า

 

 

ในการประชุม มส. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. สมเด็จพระวันรัต ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ โดย มส. พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

 

ในการนี้ กองพุทธศาสนศึกษา พิจารณาเห็นว่า ตำแหน่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ มีความสำคัญยิ่ง ในการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และแผนการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ พิจารณา วินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาข้อขัดข้อง ให้คำแนะนำ รวมถึงให้ความเห็นชอบในการตั้ง ขยายชั้นเรียน ยุบรวม เลิกดำเนินการโรงเรียน และบัดนี้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง จึงขอความเมตตาอนุเคราะห์ พิจารณาเสนอรายชื่อพระเถรานุเถระที่มีความเหมาะสม เพื่อมาดูแลงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การที่สมเด็จพระวันรัต ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ เนื่องจากในการประชุม มส. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ได้มีมติแต่งตั้งสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 10 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264