เรียนบาลีรักษาพระสัทธรรม !

 

โอวาทสมเด็จพระสังฆราชต่อพระสงฆ์องค์เณร

เป็นการเฉลิมพระราชศรัทธาพระมหากษัตริย์ไทย

 

 

แต่..แต่ "คึกฤทธิ์" แห่งลัทธิพุทธวจนะ นอกจากจะไม่ร่ำเรียนบาลีแล้ว ยังเดินสาย "ทำลายบาลี" โดยระบุว่า "การศึกษาตามหลักสูตรนักธรรม-เปรียญธรรมของคณะสงฆ์ไทยนั้น มีถ้อยคำที่มิใช่พุทธวจนปลอมปนอยู่ จึงไม่ใช่การรักษาพระสัทธรรม แต่เป็นพวกเดียรถีย์" แต่แปลก ที่ใครได้ฟังแล้วก็เฉย เหมือนคณะสงฆ์ไทยไร้ผู้ปกครอง มีคนฉ้อฉลเงินทองของวัด สำนักพุทธฯ รีบแจ้งตำรวจจับสึก แต่คนฉ้อฉลพระธรรมวินัย สำนักพุทธฯ กลับไม่ทำอะไร

 

 

 

 


 

 

 

สมเด็จพระสังฆราช ทรงย้ำ พระ-เณร เพียรศึกษาพระบาลี เพื่อรักษาพระสัทธรรม

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปทรงประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม แก่พระภิกษุสามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพฯ และประทานพระโอวาท ให้เพียรศึกษาพระบาลี อย่าเกียจคร้าน เพื่อช่วยกันรักษาพระสัทธรรม

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 369 รูป และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 จำนวน 456 รูป

ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จนได้รับพระราชทานเกียรติยศอันน่าภาคภูมิใจ และที่สอบผ่านประโยค 1-2 ทุกรูป คงตระหนักดีแล้วว่า การศึกษาพระบาลี เพื่อรักษาพระปริยัติศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่คู่โลกนั้น มีคุณค่าและความหมายเพียงไร แน่นอนว่าการเล่าเรียนในทุกระดับ ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะพากเพียร

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทต่อไปว่า ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย์ บุคคลใดปราศจากความเพียร บุคคลนั้นย่อมอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัย ตกเป็นผู้ประมาท ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงย้ำเตือนไว้ว่า "โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภญฺจ เขมโต อารทฺวิริยา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี" แปลว่า ท่านทั้งหลาย จงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัย และเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัย แล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุศาสนี พระมหาเปรียญ และสามเณรเปรียญใหม่ทุกรูป เป็นผู้ปรารภความเพียรมาระดับหนึ่ง ขอให้ท่านอย่าพึงพอใจแต่เพียงเท่านั้น

อย่าปล่อยให้ความเกียจคร้านเป็นภัยคืบคลานเข้าหาตัวโดยเด็ดขาด ขอจงมีฉันทะ และวิริยะ พากเพียรศึกษาพระบาลียิ่งๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุด เพื่อช่วยกันรักษาพระสัทธรรมให้ถูกแท้ถูกความหมาย ไม่ให้ถูกบิดเบือนเฉไฉไปจากความจริงที่ถูกต้อง และขอจงประกาศธรรมเหล่านั้น เป็นแสงสว่างทางปัญญาแก่โลกนี้ต่อไป อันเป็นการเฉลิมพระราชศรัทธาของสมเด็จพระบรมนาถบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นพระบรมราชูปถัมภก แห่งการศึกษาพระบาลีที่ท่านทั้งหลายได้ร่ำเรียนอยู่นี้อีกด้วย

 

 

กปร. ไม่เกี่ยวกับ คพร. !

กปร. เช็ครายชื่อโครงการพระราชดำริ

ไม่มี คพร. อยู่ในบัญชี

ใครแอบอ้างว่าเป็นโครงการหลวง ?

 

 

 

 

 

 

ี่มา : ไทยรัฐ-เฟสบุ๊คครูนัทหนอนพระไตรปิฎก : 29 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264