สร้างประวัติศาสตร์ !

 

เจ้าคุณสมจินต์นั่งเก้าอี้อธิการบดี มจร.

 

แทนพระพรหมบัณฑิต

 

 

 

 

 

พระราชปริยัติกวี

 

(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ศ.ดร.ป.ธ.9)

 

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

อธิการบดีมหาวิทยาลัย มจร. รูปใหม่

 

 

 

เก่าไป-ใหม่มา

 

ซ้าย : พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร. รูปใหม่

ขวา : พระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดี มจร.

 

 

 

ตั้ง "พระราชปริยัติกวี" อธิการบดี มจร. รูปใหม่

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติตั้ง "พระราชปริยัติกวี" รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี แทนพระพรหมบัณฑิต ที่หมดวาระลง

วันนี้ (24 ก.ค.)​ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญคือ การเสนอชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มจร. ต่อจากพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ดำรงตำแหน่งนี้มาแล้ว 5 สมัยติดต่อกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ในฐานะรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มจร. โดยหลังจากนี้จะมีการนำชื่อขึ้นกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) มีพระบัญชาแต่งตั้งต่อไป 

ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า คณะกรรมการสรรหาได้สอบถามพระพรหมบัณฑิต ถึงการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มจร. ต่ออีก 1 วาระ แต่พระพรหมบัณฑิตปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งต่อ โดยให้เหตุผลว่าได้อยู่ในตำแหน่งมานานถึง 5 วาระติดต่อกันแล้ว จึงอยากให้คนรุ่นใหม่ได้มาสานงานต่อ

 

 

 

ี่มา : เดลินิวส์ : 25 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264