ประกาศแล้วค่ะ !

 

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พรบ.คณะสงฆ์

 

พ.ศ.2505/2561 ฉบับที่ 4

 

เซ็ตซีโร่มหาเถรสมาคม

 
  

 

 

ี่มา : ราชกิจจานุเบกษา : 18 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264