กรณ์ มีดี นั่งหัวหน้า พรรคแผ่นดินธรรม !

 

 

 

บรรจบ บรรณรุจิ หายตัว

 

ไม่เข้าประชุมและไม่มีตำแหน่ง !

 

 

 

 

ดร.บรรจบ ถอนตัว จากหัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ปล่อยให้ "กรณ์ มีดี" ขึ้นนำ ยังไม่ทราบว่า ระหว่าง "สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย" กับ "พรรคแผ่นดินธรรม" จะเดินไปด้วยกันอย่างไร ในเมื่อพรรคแผ่นดินธรรม ก่อกำเนิดมาจากสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อเอา "เลขาฯสมาพันธ์" ขึ้นนั่งหัวหน้าพรรคแทน "ประธานสมาพันธ์" แล้วถามว่า ตำแหน่งประธานสมาพันธ์นั้น นั่งอยู่ตรงไหน เพราะใน "พรรคแผ่นดินธรรม" นั้นชัดเจนว่า ไม่มี ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อยู่ในตำแหน่งใดๆ เลย ซึ่งอย่างน้อยก็ควรจะอยู่ที่ "ประธานที่ปรึกษาพรรค" แต่ยังไม่เห็น หรือว่ายังหาตำแหน่งให้ไม่ได้ หรือว่าไม่เล่นการเมืองจริงๆ

 

 

ว่ากันแค่นี้ก่อน ส่วนเรื่องนโยบายนั้นยังไม่อยากวิจารณ์ เพราะจะกลายเป็น "ตีปลาหน้าไซ" คือ ติก่อนเห็น ดังนั้น จึงต้องให้โอกาสในการทำงาน ดีไม่ดีจึงค่อยมาวิจารณ์กันในภายหลัง แต่ถึงกระนั้น การที่กลุ่มคนจำนวนมาก ได้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมส่วนรวม ถือว่าเป็นการรวมพลังสามัคคีในทางที่ดี ไม่ต้องถึงกับจะปฏิวัติประเทศไทยหรอก แค่รวมตัวกันเก็บขยะก็นับว่าเยี่ยมแล้ว ดังนั้น ไม่ว่าใครจะประกาศเล่นการเมืองซึ่งเป็นเรื่องอาสา ก็ถือว่ามีจิตเสียสละระดับสูงในการทำงานเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จึงต้องให้กำลังใจ ขอให้สำเร็จสมปรารถนา จงทุกประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ขวา : บรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

ซ้าย : กรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณ์ มีดี

นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม

 

 

 

 

 

 

 

พลากร เทศนำ

นั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม

 

 

 

 

 

 

 

บรรจบ บรรณรุจิ Where are you ?

 

 

 

 

 

 

 

"พรรคแผ่นดินธรรม"

 

 

ชูธง !! ปกป้องพุทธ.. พร้อมพัฒนาประเทศ ด้วยหลักศีลธรรม และขอเป็นตัวแทนพระสงฆ์และชาวพุทธ

 

วันที่ 8 กรกฏาคม 2561 ณ. ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

คณะผู้ก่อตั้ง "พรรคแผ่นดินธรรม" นำโดย นายกรณ์ มีดี เลขาธิการ สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุม เพื่อจัดตั้งพรรค ในนาม "พรรคแผ่นดินธรรม" โดยประกาศ ชูธง ปกป้องและส่งเสริม พระพุทธศาสนา

 

โดยรวบรวม DNA พุทธ อดีตนักบิณฯ จากสถาบันหลักมหาลัยสงฆ์ มจร. และ มมร. รวมถึงคนวัด ที่รักและหวงแหน ในพระพุทธศาสนา

 

เน้นบริหารประเทศ ด้วย "หลักศีลธรรม" คืน "วิถีไทย วิถีพุทธ" นำความสามัคคี ปรองดอง คืนสู่สังคมไทย ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

พร้อมใช้ดัชนีชี้วัดความทุกข์ มาใช้คู่ขนานกับดัชนีชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

และมีนโยบาย ด้านต่างๆ อาทิ..

 

ด้านพระพุทธศาสนา ตั้งธนาคารพุทธ บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ปฏิรูปคณะสงฆ์ โดยคณะสงฆ์ ปฏิรูปสำนักพุทธ รับรองโรงเรียนพระปริยัติสามัญ ให้เป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐ ให้พระป่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดูแลป่า

 

ด้านการศึกษา เพิ่มหลักสูตรสมาธิภาวนา ในหลักสูตรทุกระดับ พร้อมวิชาเอาตัวรอด และรับรองโรงเรียนพระปริยัติสามัญเป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐ

 

ด้านการเมืองการปกครอง แยก กทม. เป็น 2 มหานคร คือ กทม. และ ธนบุรี พิจารณาแก้ไขกฎหมายควบคุมความเร็วไม่เกิน 80 กม. ให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการเดินทาง และตั้ง ครม. หมู่บ้าน พร้อมให้งบบริหารปีละ 1 ล้านบาทต่อหมู่บ้าน

 

ด้านเกษตร ส่งเสริมเกษตรตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) อาหารเมืองไทยต้องไร้สารพิษ สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมี ยกโควต้าสินค้าเกตรส่งออกให้ สหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชน

ด้านแรงงาน ให้วันเกิดทุกคน เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ด้านเด็กสตรี เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเงินสด ให้สวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท พร้อมตั้งทีมปฏิบัติการค้นหา เด็ก ผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้ง

 

ด้านสาธารณสุข ตั้งโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือก เป็นโรงพยาบาลรัฐที่รักษาแพทย์แผนไทยและจีน และเพิ่มค่าตอบแทนให้ อสม. เดือนละ 2,500

 

ด้านคมนาคม สนับสนุนขุดคลองไทย เพื่อเชื่อม 2 มหาสมุทร เป็นทางเดินเรือ เพื่อเก็บค่าผ่านทาง

 

ที่ประชุมผู้ก่อตั้งพรรคจำนวนเกือบ 300 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ เลือก

 

นายกรณ์ มีดี (เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย) เป็นหัวหน้าพรรค

 

นายพลากร เทศนำ (นายกพุทธสมาคมสมุทรปราการ) เป็นเลขาธิการพรรค

 

 

รองหัวหน้าพรรคประกอบด้วย


นายมานพ ปิยะวงศ์ (ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคเหนือ)
นายอุดร จันทวัน (รองประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย)
นายสมศักดิ์ จังอินทร์ (ควบโฆษกพรรค)
น.อ.บุญเศษ มาภิรมย์ (ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคตะวันออก)
นายนิรันดร์ ภิระบรรณ (อุปนายกพุทธสมาคม และนายกพุทธสมาคมแม่สาย)
น.ส.มะรีย์ สุ่มมาตย์ (ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคอีสาน

 

 

 

รองเลขาธิการพรรคประกอบด้วย


นางอัญชลี มณีวรรรณ์
นายวัชรินทร์ ชัยภัทร์ชนก (เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธภาคอีสาน)
นายอภิเกียรติ ประสงค์ (เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธภาคตะวันออก)

ดร.ศุภกร ชนะไชยธรรม เป็นเหรัญญิก
นายนันทภพ บรรจบพุดซา นายทะเบียน
นายนพดล มะลาดวง เป็นรองโฆษก

กรรมการบริหารพรรคประกอบด้วย
ดร.อดิศร หนันคำจร
ดร.สิริมงคล อุ่นใจ
นางสมบูรณ์ พลธิรักษา
นายสุทธิลักษณ์ ชัยบุญ
นายประวิทย์ ศรีคงยศ

 

 

ข้อมูลอื่นๆ


ชื่อพรรคภาษาไทย "พรรคแผ่นดินธรรม"
ชื่อภาษาอังกฤษ "The Land of Darma Party"
ชื่อย่อภาษาไทย ผธ.
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ LDHP
สโลแกนพรรค "ศีลธรรม นำชาติ"

 

 

นายกรณ์ มีดี
ว่าที่หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม
9
ก.ค. 2561

 

 

 

ี่มา : เฟสบุ๊คสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย : 10 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264