คืนพัด !

 

ธัมมโย - ทัตตชีโว คืนสมณศักดิ์

 

กลับคืนสู่สามัญ

 

 
 

 

 

 

 

 

20 มีนาคม 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264