จนได้ !

 

 

พุทธะอิสระบ่นอุบ

 

"กรูว่าแล้ว"

 

 

บอกว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาฮ่า..เห็นหรือยังล่ะ ว่าทายาทสาย อ.ย. ของ "สมเด็จนิยม" อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของ "พุทธะอิสระ" นั้น ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ปานไหน ไม่เคยฉันอะไรในเวลาวิกาล มีคนเล่าว่า ครูบาท่านหนึ่ง บ่นบ่อยๆ "กูหิวๆ" ในเวลาวิกาล ลูกศิษย์ก็กราบเรียนว่า "หิวก็ฉันเถอะครับครูบา น้ำปานะอะไรก็มี" ครูบาก็ตอบว่า "กูไม่ได้หิวข้าว แต่กูหิวเงิน" ฮา !

 

 

ครั้งก่อนก็มือ "สมเด็จสมศักดิ์" คนนี้แหละ ที่ใช้ยามอุบากอง "ปล่อย" ธัมมชโยลอยนวล วันนี้ก็ "สมเด็จสมศักดิ์" คนเดียวกันอีก แถมยังมี "มหาสายชล" เป็นกองหนุนอีกต่างหากด้วย อาจารย์เอื้อนก็ "ธรรมกาย" เต็มร้อย วัดปากน้ำไม่ต้องพูดถึง เป็นวัดพี่วัดน้องร่วมสาบานกันมา รอเวลาประชาธิปไตยเท่านั้น ธรรมกายก็จะเฟื่องฟู ดูสิ ไม่แน่จริงไม่ส่ง "ทนายสมศักดิ์" ไปเป็นตัวแทน "สมเด็จสมศักดิ์" หรอก จะบอกให้ เขารู้แม้กระทั่งลมหายใจ

 

 

ว่าแต่คดีมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้ ก็น่าสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร หรืออาจจะเป็นเพราะ "ตอนเจิมหน้าผาก" นั้น พุทธะอิสระท่องคาถาผิด บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม เข้าใจว่า "จงให้อภัยแก่ธัมมชโยด้วย" ก็เลย..สั่งปล่อยจระเข้ลงหนอง ลอยล่องไป ไม่รู้อีกกี่ปี ถึงจะมีโอกาสได้พบกัน มันจบแล้วครับเจ้านาย !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลง นะ จังงัง !

 

 

ปล. หาฤกษ์สึกหรือยังครับท่าน ไม่มีกางเกงก็บอกนะ มีคนยินดีจะบริจาคให้

 

 

 

 

 

อย่าเพิ่งดีใจ

ว่ามหาเถรจะสั่งให้ดำเนินการจับธัมชโยสึกได้เลย
 

 

 

เพราะโดยคำร้องขอของสำนักพระพุทธศาสนานั้น ขอให้มหาเถรพิจารณาโทษต่อธัมมชโย หรือนายไชยบูลย์ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 พ.ศ.2538 ที่ว่าด้วยการให้ภิกษุสละสมณเพศ โดยเสนอใช้ข้อ 3 ความว่า ในกรณีพระภิกษุรูปใด

 

 

(1) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกัน หรือหลายเรื่องเป็นอาจิณ ให้เจ้าอาวาสวัดซึ่งพระภิกษุรูปนั้นสังกัด หรือพํานักอาศัยมีอํานาจหน้าที่แนะนํา ชี้แจง ตักเตือน ให้พระภิกษุรูปนั้นประพฤติตามพระธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกําหนดเวลาให้ปฏิบัติ หากพระภิกษุรูปนั้นไม่ปฏิบัติตาม คําแนะนํา ชี้แจง ตักเตือน ภายในเวลาที่กําหนด ให้เจ้าอาวาสซึ่งพระภิกษุรูปนั้น สังกัดหรือพํานักอาศัย รานงานโดยลําดับ จนถึงเจ้าคณะอําเภอเจ้าสังกัด เพื่อวินิจฉัยให้สละสมณเพศต่อไป

 

(2) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง หรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ให้พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครองวัด หรือพระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ในเขตท้องที่ที่พบพระภิกษุรูปนั้น มีอํานาจหน้าที่วินิจฉัยให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้

 

 

 

แต่มหาเถรสมาคม กลับโยนลูกไปให้เจ้าคณะใหญ่หนกลาง คือสมเด็จสมศักดิ์ แห่งวัดพิชยญาติ ไปดำเนินการความผิดทางพระธรรมวินัย

นี่ก็เท่ากับว่ามหาเถรปฏิเสธที่จะไปยุ่งเกี่ยวด้วย ปล่อยให้เจ้าคณะปกครองไปดำเนินการกันเองเอง ฉะนั้น ใครที่คิดว่ามหาเถรสั่งให้เจ้าคณะปกครองจับเจ้าลัทธิกบฏผีบุญสึกในเร็ววันนั้น คงจะเร็วเกินไป เพราะในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 ยังมีดังนี้

 

 

ข้อ 4 ในกรณีที่มีการฟ้องร้องว่า พระภิกษุรูปใดกระทําความผิดอันเป็น "ครุกาบัติ" เมื่อคณะผู้พิจารณาชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้อง ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรมแล้ว มีคําสั่งประทับฟ้องเพื่อดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยต่อไปก็ดี คณะผู้พิจารณาชั้นต้นวินิจฉัยแล้วไม่ว่าจะลงนิคหกรรมหรือไม่ก็ตาม และเรื่องยังอยู่ภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์ก็ดี หรือมีการอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาแล้ว ไม่ว่าคณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์แล้วแต่กรณี รายงาน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพระธรรมวินัยที่เกี่ยวข้องต่อมหาเถรสมาคม

 

ในกรณีที่การพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมอยู่ในชั้นฎีกา กรรมการมหา เถรสมาคมรูปใดรูปหนึ่ง อาจรายงานต่อมหาเถรสมาคม เพื่อให้ดําเนินการตามข้อนี้ นอกเหนือจากการพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมก็ได้

 

ในกรณีที่มหาเถรสมาคมพิจารณาจากรายงานดังกล่าว และพยานหลักฐานอื่นประกอบกันแล้ว เห็นว่า พระภิกษุผู้เป็นจําเลย ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัย เรื่องเดียวกัน หรือหลายเรื่อง อันเป็นโลกวัชชะ เป็นอาจิณ ทั้งความประพฤตินั้นเมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ที่ล่วงมาแล้ว หากให้ดํารงเพศบรรพชิตต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมมีอํานาจวินิจฉัยให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศได้ ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมที่กําลังดําเนินการอยู่ไม่ว่าในชั้นใดๆ

 

 

ข้อ 5 คําวินิจฉัยให้พระภิกษุสละสมณเพศตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ให้เป็น อันถึงที่สุด

 

ข้อ 6 เมื่อคําวินิจฉัยให้พระภิกษุรูปใดสละสมณเพศตามข้อ 3 หรือ 4 แล้ว ให้เจ้าอาวาสซึ่งพระภิกษุรูปนั้นสังกัด หรือพํานักอาศัย หรือพระภิกษุผู้ดํารง ตําแหน่งปกครองวัด หรือพระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ในเขตท้องที่ที่พบพระภิกษุรูปนั้นแล้วแต่กรณี แจ้งผลคําวินิจฉัยให้พระภิกษุรูปนั้นทราบ และจัดการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ

 

ในกรณีที่ไม่อาจพบพระภิกษุรูปนั้น หรือพระภิกษุรูปนั้นไม่ยอมรับทราบคําวินิจฉัย เมื่อปิดประกาศคําวินิจฉัยไว้ ณ ที่พํานักอาศัยของพระภิกษุรูปนั้น ถือว่า พระภิกษุรูปนั้นทราบคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว

 

ข้อ 7 พระภิกษุผู้ต้องคําวินิจฉัยให้สละสมณเพศ ต้องสึกภายในสามวัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยนั้น

 

ในกรณีที่พระภิกษุรูปนั้นไม่สึกภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้พระภิกษุผู้มีหน้าที่จัดการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณะเพศ อารักขาต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัย

 

ข้อ 8 ให้คณะผู้พิจารณาชั้นต้น หรือชั้นอุทธรณ์แล้วแต่กรณี ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา วินิจฉัยการลงนิคหกรรมตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรมและการพิจารณานั้นยังไม่ถึงที่สุด ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมนี้ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ต่อไป

 

หากเจ้าคณะใหญ่หนกลางคิดจะช่วยเหลือลัทธิกบฏผีบุญ ประวิงเวลาให้ทอดยาวออกไป เจ้าคณะใหญ่หนกลางอาจจะใช้กฎข้อ 4 ตั้งองค์คณะพิจารณาคดีชั้นต้นขึ้นมาอีกก็ได้ ซึ่งก็จักเข้าสู่กระบวนการนิคหกรรมทันที

 

และตามหลักกฎนิคหกรรม คณะผู้พิจารณาชั้นต้นก็คือ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสเจ้าสังกัด ซึ่งเป็นที่รับรู้กันอยู่ว่านักบวชพวกนี้ก็เคยไปกินไปนอนรับเงินทองจากลัทธินี้มาทั้งนั้น ไม่เว้นแม้แต่เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

 

 

งานนี้ไม่รู้ว่า 3 ปี จะจบหรือเปล่า พุทธะอิสระเคยบอกแล้วว่า ระวังจะไปตกหลุมพรางของพวกเขา สุดท้ายก็ตกหลุมจนได้

 

สุดท้าย ชาวพุทธอย่างพวกเราคงได้แต่หวังว่าท่านเจ้าคณะหนกลาง จะมีจิตสำนึก ใช้อำนาจทางการปกครองสั่งการให้เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด อำเภอ ตำบล ใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 ข้อที่ 3 ดำเนินการกับเจ้าลัทธิกบฏผีบุญและพวก

 

 

 

พวกเราหวังว่าเจ้าคณะหนกลางจะไม่ไปใช้ ข้อ 4 และข้อ 8 มาดำเนินการจัดการกับเจ้าลัทธินี้

 

 

ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ก็ต้องทวงถามความรับผิดชอบจากท่านกันอีกซักครั้ง

 

 

พุทธะอิสระ ขอตั้งข้อสังเกตว่า หากเจ้าคณะหนกลาง คิดจะใช้กฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 มาจัดการกับเจ้าลัทธิกบฏผีบุญตนนี้จริงๆ คงจัดการไปนานแล้ว ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มายืนตากแดดหัวแดงเป็นพันๆ คนเช่นนี้ดอก

 

 

เฮ้อ... เวรกรรมของพุทธศาสนาจริงๆ

 

 

 

พุทธะอิสระ

 

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ค พุทธะอิสระ : 11 มีนาคม 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264