สมเด็จช่วงอาพาธ !

 

 

อยู่โรงพยาบาลศิริราช

 

ไม่สามารถรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช !

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราชห่วงอาการอาพาธสมเด็จวัดปากน้ำ

 

 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพรมหาเถร) เสด็จโดยรถพระประเทียบยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพื่อสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตฺติโสภณมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 14  จากนั้นได้เสด็จไปยังวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 15  จากนั้นไปวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร สักการะอัฐิ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ญาณวรมหาเถร) สมเด็จพระวันรัต (นิรนฺตรเถร) สมเด็จพระญาณวโรดม (สนฺตงฺกุรเถร)อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ต่อมาเสด็จไปยัง วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ถวายสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

ต่อมาเสด็จถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญ ทรงถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ได้มอบหมายให้พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชแทน เนื่องจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อาพาธ โดยพระวิสุทธิวงศาจารย์ รับประทานเครื่องสักการะ ผ้าไตร ไทยธรรม ธูปเทียนแพ พานดอกไม้จากสมเด็จพระสังฆราชแทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

ทั้งนี้ พระพรหมโมลี  ได้ถวายรายงาน เกี่ยวกับอาการอาพาธ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ต่อสมเด็จพระสังฆราช ว่า สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ รักษาอาการอาพาธอยู่โรงพยาบาลศิริราช  และท่านมีประสงค์จะกลับมารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชในวันนี้ แต่คณะแพทย์วินิจฉัยอาการแล้วเห็นว่า ยังมีไข้หวัดอยู่ จึงไม่อยากให้มาอยู่ในบริเวณที่มีประชาชนเป็นจำนวนมาก เกรงว่าจะมีอาการแทรกซ้อนอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้พักอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน โดยสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงตรัสถามและแสดงความห่วงใยต่ออาการอาพาธของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ต่อพระพรหมโมลีด้วย

 

สำหรับกำหนดการในวันที่ 20 ก.พ.  สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปยังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ( ปุสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศรี) สมเด็จพระองค์ที่ 1 เสด็จไปยังวัดราชบุรณะ ราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) พระองค์ที่ 6 จากนั้นเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่อาคารวมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ถือเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 20 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264