สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เข้าวัดปากน้ำ

 

 

ถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

พร้อมทั้ง..กราบลาไปรักษาตัว

 

 

 


 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ กราบสักการะ สมเด็จวัดปากน้ำ

 

ภาพอันเป็นมงคล สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์) กราบสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พร้อมกราบลาไปรักษาอาการอาพาธยังโรงพยาบาลศิริราช

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการ มส. โดยทางวัดปากน้ำ ได้บรรยายภาพไว้ว่า "ภาพอันเป็นมงคล"

 

ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ทางเฟสบุ๊ก วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พร้อมคำบรรยายไว้ว่า "ภาพอันเป็นมงคล" เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 16.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้มาสักการะในฐานะกรรมการ มส. พร้อมกราบลา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะประธานกรรมการ มส. เพื่อจะเข้ารับรักษาอาการอาพาธยังโรงพยาบาลศิริราช  จึงได้มากราบลาผู้ใหญ่

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามปากกา ป. อ. ปยุตฺโต เป็นพระนักวิชาการที่มีผลงานเขียนทางพระพุทธศาสนามากมาย เป็นเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม และเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานโปรดกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2559

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีความคุ้นเคยกันตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นคณะสงฆ์ไทยคณะแรกที่ประกอบด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่ได้ไปเยือนทำเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดการวางรากฐานการสร้างวัดไทยในต่างประเทศ และเกิดการวางรากฐานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กระทั่งปัจจุบันนี้มีวัดไทยเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วกว่า 385 วัด

 

 

 

ที่มา : คมชัดลึก และเฟสบุ๊ควัดปากน้ำ  : 7 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264