ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

ศูนย์พิทักษ์ออกโรง

เรียกร้องบัญญัติ "พุทธ" ศาสนาประจำชาติ

ครั้งที่ 1 ล้านแล้วครับ

 

 

 

'พระเทพวิสุทธิกวี' ระบุวันนี้ 9โมงเช้าเครือข่ายองค์กรชาวพุทธจะไปยื่นข้อเรียกร้องต่อ ปธ.คกก.สมานฉันท์ฯ ที่รัฐสภา และจะคอยติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ... 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่วัดราชาธิวาสวิหาร กทม. เครือข่ายองค์กรชาวพุทธ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงข่าวการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ  

พระเทพวิสุทธิกวี เลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ กล่าวว่า ในนามเครือข่ายองค์กรชาวพุทธได้ร่วมกันออกแถลงการณ์เรียกร้องให้

 

1.เพิ่มเติมคำว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ

2. ให้ตัดมาตรา100 (1) ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันออก เนื่องจากในมาตราดังกล่าวระบุว่าบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (1.1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช (1.2) .อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง (1.3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (1.4) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะพระภิกษุสามเณรไม่ใช่กลุ่มผู้วิกลจริตหรือผู้ถูกคุมขัง อีกทั้งยังเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน และเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของพระภิกษุสามเณรที่เป็นคนไทย 

เลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ กล่าวด้วยว่า ในวันนี้ (25 พ.ค.) เครือข่ายองค์กรชาวพุทธจะไปยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อนายดิเรก ถึงฝั่ง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภา เวลา 09.00 น. จากนั้นจะคอยติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสมานฉันท์ฯอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจะไปชี้แจงถึงเหตุผลในการเรียกร้องต่อคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ทุกคนเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตามยังไม่อยากพูดถึงเรื่องการชุมนุมของเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ เพื่อเรียกร้องในเรื่องดังกล่าว เพราะขณะนี้ประเทศไทยบอบช้ำมามาก จึงอยากจะใช้วิธีการชุมนุมวิธีการสุดท้าย

 

ข่าว : ไทยรัฐ
25 พฤษภาคม 2552

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264