ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

พิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ณ พุทธมณฑล

 

 

     วันนี้  (วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2552 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระดำรัส ดังนี้


     "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2552 ในวันนี้


     พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยทรงนำหลักธรรมมาสั่งสอนแก่ชาวโลก เพื่อความสุขสงบและความเจริญ ทั้งแก่บุคคลผู้ปฏิบัติและแก่สังคมส่วนรวม การที่ชาวพุทธในทุกส่วนทุกภูมิภาคของโลก ได้อุตสาหะมาร่วมประชุมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งหาทางเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น นับเป็นการบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกโดยแท้ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่ง ในกิจอันเป็นกุศลทั้งนี้ทุกประการ


     ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2552 ณ บัดนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
4 พฤษภาคม 2552

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264