ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

โปรดเกล้าฯ ตั้งใหม่-เลื่อนเก่า

สมณศักดิ์ชั้นพระครู 1755 รูป

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
กำลังมอบพัดยศให้แก่พระสังฆาธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครู
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 255
1

 

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กำลังถวายผ้าไตรแด่พระสังฆาธิการผู้ได้รับแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ในปี พ.ศ.2551

 

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ปีนี้มีพระธรรมทูตได้รับแต่งตั้งเป็นพระครู 2 รูป ได้แก่

1. พระมหาสมบูรณ์ จิตฺตปุญฺโญ ป.ธ.5 เจ้าอาวาสวัดพุทธมหามุนี เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส ได้เป็น "พระครูสิริพุทธวิเทศ" เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ทผจล.ชอ)

2. พระมหาวิญญ์ วิญฺญู ป.ธ.3 Ph.D เจ้าอาวาสวัดศรัทธาธรรม เมืองแซนแอนโตนิโอ้ รัฐเท็กซัส ได้เป็น "พระครูสุตธรรมวิเทศ" เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ทผจล.ชอ)

 

และได้รับเลื่อนสมณศักดิ์อีก 1 รูป ได้แก่

พระครูวิมลศาสนวิเทศ (สุนทร จนฺทวํโส) วัดพุทธโสธรวิเทศ เมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวแมกซิโก ได้เลื่อนชั้นเป็น "เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ-ทผจล.ชพ." คือก่อนหน้านี้ท่านเป็นชั้นเอก

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ขอแสดงความยินดี และขอถวายมุทิตาจิตมา ณ โอกาสนี้

 

 

พิธีพระราชทาน "สัญญาบัตร-พัดยศ" พศ.จัดถวายพระสังฆาธิการ 1,755 รูป

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนาเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ดำรงสมณศักดิ์ตามสมควรแก่ฐานานุรูป มีพระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ตั้งแต่รองสมเด็จพระราชาคณะ ลงมาถึงระดับพระราชาคณะชั้นสามัญ รวม 75 รูป ซึ่งเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำหรับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรระดับชั้นต่างๆ 1,755 รูป โดยได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ใหม่ 905 รูป พระราชทานเลื่อน 850 รูป มีพระบรมราชานุญาตถวายประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

นางจุฬารัตน์กล่าวว่า ทั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แด่พระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ 5 แห่ง ได้แก่ 1.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จัดพิธี ณ วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 2.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธี ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 3.ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตะวันออก ภาค 8-9 จัดพิธี ณ วัดแจ้งแสงอรุณ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร วันที่ 8 มกราคม เวลา 13.30 น. มีพระสงฆ์เข้ารับพัดยศ 410 รูป พระราชทานตั้งใหม่ 209 รูป พระราชทานเลื่อน 201 รูป 4.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10-11-12 จัดพิธี ณ วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 15 มกราคม เวลา 13.30 น. มีพระสงฆ์เข้ารับพัดยศ 460 รูป พระราชทานตั้งใหม่ 296 รูป พระราชทานเลื่อน 164 รูป และ 5.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จัดพิธี ณ วัดเทพวนาราม อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 21 มกราคม เวลา 13.30 น. มีพระสงฆ์เข้ารับพัดยศ 118 รูป พระราชทานตั้งใหม่ 58 รูป พระราชทานเลื่อน 60 รูป

 

สำหรับรายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นพระครูในปีนี้ แยกออกตามภาคได้ดังนี้

(คลิกที่บรรทัดด้านล่าง เพื่อตรวจรายนามพระเถรานุเถระที่ได้รับการแต่งตั้ง-เลื่อนสมณศักดิ์)

1. ภาคกลาง รวมทั้งต่างประเทศ

2. ภาคเหนือ

3. ภาคตะวันออก ภาคที่ 8-9

4. ภาคตะวันออก ภาคที่ 10-11-12

5. ภาคใต้
 

หมายเหตุ : การแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์นั้นมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ

1. แต่งตั้งใหม่ เช่น พระมหาเทียม เป็น พระครูสุธีธรรมานุเทศ พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูใหม่นี้จะมีชื่อหรือราชทินนามใหม่ ไม่ซ้ำกับชื่อเดิม แม้ว่าบางรูปจะเคยเป็นพระครูมาก่อนก็ตาม ก็ต้องเปลี่ยนชื่อใช้ราชทินนามใหม่

2. เลื่อนสมณศักดิ์ ประเภทนี้เคยเป็นพระครูมาแล้ว แต่ได้รับเลื่อนขั้นให้สูงขึ้น เช่น เจ้าคณะอำเภอชั้นตรี เป็นชั้นโท ชั้นโทเลื่อนเป็นชั้นเอก หรือชั้นเอกเลื่อนขึ้นเป็นชั้นพิเศษ เป็นต้น โดยพระครูที่ได้รับเลื่อนนั้นจะไม่มีราชทินนามใหม่ เพียงแต่รู้กันในสารบบว่า "อยู่ในขั้นไหน ตรี โท เอก หรือพิเศษ"

     ถ้าเป็นพระราชาคณะหรือพระเจ้าคุณได้รับเลื่อนก็จะเลื่อนเป็นชั้นสูงขึ้นไปจาก ชั้นสามัญ เป็น ชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม ชั้นรองสมเด็จฯ (หิรัณยบัฏ) และชั้นสมเด็จพระราชาคณะ (สุพรรณบัฏ) อันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดของคณะสงฆ์ไทย สำหรับสมณศักดิ์พระราชาคณะนั้นมีบางชื่อที่ไม่ตรงกับชื่อ เช่น พระธรรมวโรดม ชื่อเป็นชั้นธรรม แต่เป็นสมณศักดิ์ชั้นหิรัณยบัฏหรือรองสมเด็จฯ สูงกว่าชั้นธรรมอีกหนึ่งขั้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

สำหรับสมณศักดิ์ชั้นประทวนนั้นก็คือ การตั้งพระครูประทวน ในชั้นนี้มีแต่พัดยศถวาย แต่ไม่มีราชทินนามให้ พระภิกษุรูปใดได้รับการแต่งตั้งเป็น "ประทวน" ก็ต้องใช้คำว่า "พระครู" นำหน้าชื่อจริงของตนเอง เช่น พระอุดม ได้รับแต่งตั้งเป็นประทวน ก็จะมีชื่อใหม่เป็น "พระครูอุดม" ตามด้วยฉายา เรียกว่า พระครูประทวน ถือเป็นพระครูชั้นต่ำสุด

 

 

ข่าว : สำนักพุทธฯ-มติชน
6 มกราคม 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264