ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

ข่าวจาก

DHAMMALIGHT

 

ความเป็นมาในการดำเนินการบวชภิกษุณี
ของพระพรหมวังโส และพระสุชาโต
และคำชี้แจงจากคณะสงฆ์

 

วันที่ 22 ตุลาคม ภายในสีมาของวัดโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ภิกษุณีวายามา นิโรคา เสรี และ หาสาพายา ได้รับการบวชเป็นภิกษุณี โดยมี อยยา ทถาโลก (Ayya Tathaloka) เป็น พาวาทินี (พระอุปัชฌาย์ฝ่ายภิกษุณี) พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโส) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุชาโต เป็นอนุสาวนาจารย์ 

          ท่านได้กล่าวว่า
นี่เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งของอาตมา ซึ่งได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งใจไว้ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นเวลา 9 ปีที่ผ่านมา เป็นการแสดงให้เห็นว่า พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโส) ได้วางแผนดำเนินการสนับสนุนภิกษุณีมา เป็นเวลา 9 ปี แล้ว ทั้งๆที่ได้มีมติคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงและสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ออกมาในการประชุม เมื่อวันที่ 1617 มิถุนายน 2550  และ 1617 มิถุนายน 2552  ว่า วัดหนองป่าพงหรือสาขาของวัดหนองป่าพง ทั้งในประเทศและนอกประเทศไทย ต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของมหาเถรสมาคมโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งหมดนี้ไม่มีการอนุญาตให้ดำเนินการบวชภิกษุณีในคณะสงฆ์ของวัดหนองป่าพงและสาขาวัดหนองป่าพงทั้งในและนอกประเทศไทย วัดสาขาใด ฝ่าฝืน สามารถถูกถอดถอนออกจากความเป็นสาขาของวัดหนองป่าพง และแจ้งให้กับ พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโส) ได้ทราบมาโดยตลอด ท่านยังได้ให้คำสัญญา รับปากกับไว้ว่า ท่านจะไม่ทำการบวชภิกษุณี โดยส่งเป็นจดหมายยืนยัน มาที่วัดป่านานาชาติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551
 

          ต้นเดือนกรกฏาคม 2552 ตัวแทนคณะสงฆ์ของวัดหนองป่าพง เดินทางไปกราบนมัสการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช เพื่อปรึกษาเรื่องของการบวชภิกษุณี
 

          เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านกล่าวว่า ผู้หญิงมีสิทธิที่จะบวชในสายของฝ่ายมหายาน แต่ในฝ่ายของเถรวาท ภิกษุณีไม่มีแล้ว จึงไม่สามารถบวชได้

          พระวิสุทธิสังวรเถร(พรหมวํโส) พยายามหาผู้สนับสนุนท่าน  โดยเดินทางไปประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) บอกให้ท่านเลิกล้มความตั้งใจ แต่ท่านปฏิเสธและยังดำเนินการแบบลับๆ

           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ เวลา 09.30 น. ตัวแทนคณะสงฆ์ของวัดหนองป่าพง เดินทางไปกราบนมัสการ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระสังฆราช เพื่อยื่นจดหมายแสดงถึงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโส)  ในเรื่องการบวชภิกษุณี จำนวน 2 ฉบับ ให้กับเจ้าประคุณสมเด็จฯ ฉบับแรกจากวัดหนองป่าพง ลงนามรับรองโดย พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม) และจากสาขาวัดหนองป่าพง ภาคพื้นยุโรป ลงนามโดย พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ)

          สมเด็จพระพุฒาจารย์ ท่านให้ความเห็นว่า อาจารย์พรหมวังโสกำลังตัดสินใจดำเนินการกับสิ่งที่ท่านเห็นว่าสมควรแล้ว แต่ว่าไม่ได้เป็นที่อนุมัติจากคณะสงฆ์ของประเทศไทย เจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า พิธีอุปสมบทภิกษุณีที่จะเกิดขึ้นในเมืองเพิร์ธควรถือว่าเป็นโมฆะ และกลุ่มผู้หญิงที่ร่วมพิธีควรยังคงมีอยู่ในฐานะแม่ชี (หรือสีลธารา)
 

          แม้จะมีการต่อต้านไม่เห็นด้วย จากคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงทั้งในและนอกประเทศไทยอยู่ก็ตาม พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโส) ยังดำเนินการให้มีการบวชภิกษุณีขึ้น วันที่ 22 ตุลาคม ภายในสีมาของวัดโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย
 

          โดยไม่สนใจต่อคำทัดทานของคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงและสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  อีกทั้งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎของมหาเถรสมาคม ซึ่งห้ามพระเณรบวชหญิงเป็นบรรพชิต ตามประกาศแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ 16 หน้า 157 ซึ่งมีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พ.ศ.2471 ห้ามภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยทำการอุปสมบทให้แก่สตรี

          และคำวินิจฉัยของมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ 28/2527 และครั้งที่ 18/2530 ห้ามภิกษุสงฆ์ทำพิธีอุปสมบทให้สตรีเป็นภิกษุณี และพระวรธรรมคติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2544 ห้ามบวชให้แก่สตรีเพื่อเป็นภิกษุณี

          เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามพระวินัย ที่ว่าภิกษุณีนั้นจะต้องได้รับการบวชจากคณะสงฆ์สองฝ่าย คือภิกษุและภิกษุณี แต่ในปัจจุบันเป็นที่ปรากฏว่า เชื้อสายของภิกษุณีเถรวาทนั้นได้สิ้นสุดไปนานแล้ว จึงไม่อาจจะจัดให้มีการบวชภิกษุณีได้ตามพระธรรมวินัย ถึงแม้จะยังหลงเหลือภิกษุณีอยู่ในบางประเทศ แต่ภิกษุณีเหล่านั้นสังกัดนิกายมหายาน จึงไม่สามารถที่จะจัดการบวชให้กับภิกษุณี ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ที่ สังกัดนิกายเถรวาทได้ ด้วยเหตุนี้ แม้ในสังคมปัจจุบัน จะให้สิทธิเสรีภาพของหญิงเสมอกันกับชายก็ตาม  แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะจัดการบวชภิกษุณีได้ เพราะในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องถือพระธรรมวินัย และกฎระเบียบของคณะสงฆ์เหนือสิ่งอื่นใด
 

          การตัดสินใจครั้งนี้ ได้เป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกครั้งใหญ่ที่สุด ของคณะสงฆ์ในประเทศฝั่งตะวันตก นับตั้งแต่เมื่อหลวงปู่ชายังมีชีวิตอยู่ และยังเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยก ในสำนักแม่ชีในประเทศฝั่ง ตะวันตกด้วย
 

          จากการที่ พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโส) ได้กระทำการมาทั้งหมดนี้ เป็นเหมือนกับการท้าทาย ในการที่จะไม่ยอมรับมติของคณะสงฆ์ ของวัดหนองป่าพง และสาขา รวมทั้งกฎของมหาเถรสมาคม ทั้งๆ ที่คณะสงฆ์ ของวัดหนองป่าพงและสาขา ได้มีมติออกมาหลายครั้ง ที่จะไม่ยอมรับและให้ท่านล้มเลิกการกระทำดังกล่าวข้างต้น ท่านก็ยังดื้อดึง ทำตามความรู้สึกของตนเองเหมือนกับท้าทายว่า คณะสงฆ์ของวัดหนองป่าพงและสาขาไม่มีประสิทธิภาพในการทำอะไรกับท่านได้
 

          เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง และเพื่อความเป็นเอกภาพของคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง และสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงจัดให้มีการประชุมขึ้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.00 น. ณ วัดหนองป่าพง
 

          โดยมีพระราชภาวนาวิกรม เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารคณะสงฆ์และประธานสงฆ์สาขาต่างๆ ทั้งในประเทศ        และต่างประเทศ  จำนวน 160 รูป ในที่ประชุมสงฆ์ได้ให้ท่านยอมรับในความผิด ที่กระทำการบวชภิกษุณีโดยลำพัง แต่ท่านไม่ยอมรับในความผิด ซึ่งขัดต่อระเบียบวินัยของคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง ที่ถือหลักปฏิบัติตามธรรมวินัย ของพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุมสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน ตัด-วัดโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ ประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งมีพระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโส) เป็นประธานสงฆ์ พ้นสภาพจากการเป็นสำนักสาขาของวัดหนองป่าพง เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับสาขาอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก เหมือนกับเนื้อร้ายที่สมควรตัดออก เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปทำให้เนื้อที่ดีอยู่ เสื่อมเสียหายไปด้วย
 

          วัดหนองป่าพง และสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการกระทำใดๆ ของวัดโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนำโดย พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวํโส) ในการบวชภิกษุณีที่ผ่านมา และที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต


 

 

http://www.watnongpahpong.org/sakhanana.php

 

หมายเหตุ : เรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดข่าวหนึ่งในแวดวงพระธรรมทูตสายต่างประเทศในรอบหลายสิบปี แบบว่าไม่เคยมีกรณีเช่นนี้มาก่อนเลย โดยเฉพาะพระพรหมวังโสนั้น เพิ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นพระราชาคณะเมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ผ่านมานี้เอง แต่ว่าวันนี้ถูกคณะสงฆ์ไทยอัปเปหิออกไปพ้นวงจรแล้ว อย่านับแต่จะเข้าสู่คณะสงฆ์ไทยเลย เข้าเมืองไทยได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ นี่แหละที่เราขอบอกแก่แฟนๆ อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ว่า เนื้อข่าวเล็กๆ แต่ความหมายใหญ่โตระดับนิวเคลียร์เลยทีเดียว

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
18 ตุลาคม 2552

 

             

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264