ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

เปิดบัญชีสมณศักดิ์ 09
ทั้งในและต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการ

 

 

รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา  เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์

  พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่  5  ธันวาคม   พุทธศักราช  2552

 

1.

พระสาสนโสภณ

วัดราชบพิธฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ

เป็น

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

 

2.

พระพรหมมุนี

วัดบวรนิเวศวิหาร/พระนคร/กรุงเทพฯ

"

สมเด็จพระวันรัต

 

3.

พระธรรมวิสุทธิกวี

วัดโสมนัสวิหาร/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ

"

พระสาสนโสภณ

 

4.

พระเทพมงคลรังษี

วัดโพธิ์ชัย/เมืองหนองคาย

"

พระธรรมมงคลรังษี

 

5.

พระเทพญาณวิศิษฏ์

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก/ห้วยขวาง/กรุงเทพฯ

"

พระธรรมบัณฑิต

 

6.

พระเทพสิทธิวิมล

วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ

"

พระธรรมวิมลมุนี

 

7.

พระเทพปริยัติสุธี

วัดบพิตรพิมุข/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ

"

พระธรรมปริยัติโมลี

 

8.

พระเทพปริยัติเมธี

วัดชลประทานฯ/ปากเกร็ด/นนทบุรี

"

พระธรรมวิมลโมลี

 

9.

พระเทพสิทธาจารย์

วัดพระธาตุศรีจอมทอง/จอมทอง/เชียงใหม่

"

พระธรรมมังคลาจารย์    วิ.

 

10.

พระราชรัตนวิมล

วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ

"

พระเทพปริยัติวงศ์

 

11.

พระราชสุทธิโสภณ

วัดอรุณราชวราราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ

"

พระเทพมงคลรังษี

 

12.

พระราชบัณฑิต

วัดปทุมวนาราม/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ

"

พระเทพญาณวิศิษฏ์

 

13.

พระราชวิสุทธิคุณ

วัดคลองวาฬ/เมืองประจวบคีรีขันธ์

"

พระเทพสิทธิวิมล

 

14.

พระราชปริยัติ

วัดนครสวรรค์/เมืองนครสวรรค์

"

พระเทพปริยัติเมธี

 

15.

พระราชสีมาภรณ์

วัดบึง/เมืองนครราชสีมา

"

พระเทพสีมาภรณ์

 

16.

พระราชกิตติโสภณ

วัดเบญจมบพิตรฯ/ดุสิต/กรุงเทพฯ

"

พระเทพกิตติเวที

 

17.

พระราชธีราจารย์

วัดพระธาตุพนม/ธาตุพนม/นครพนม

"

พระเทพวรมุนี

 

18.

พระราชโสภณ

วัดเทพศิรินทราวาส/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ

"

พระเทพญาณกวี

 

19.

พระราชรัตนวราภรณ์

วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา

"

พระเทพรัตนากร

 

20.

พระราชปริยัติวิมล

วัดอาวุธวิกสิตาราม/บางพลัด/กรุงเทพฯ

"

พระเทพปัญญามุนี

 

21.

พระราชรณังคมุนี

วัดตโปทาราม/เมืองระนอง

"

พระเทพสิทธิมงคล

 

22.

พระรัชมงคลสุนทร

วัดราชาธิวาส/ดุสิต/กรุงเทพฯ

"

พระราชภัทราจาร

 

23.

พระพิศาลธีรคุณ

วัดบูรพาพิทยาราม/ท่าใหม่/จันทบุรี

"

พระราชจันทโมลี

 

24.

พระวิสุทธิรังษี

วัดกาญจนบุรีเก่า/เมืองกาญจนบุรี

"

พระราชรัตนวิมล

 

25.

พระปริยัติชยากร

วัดปากคลองมะขามเฒ่า/วัดสิงห์/ชัยนาท

"

พระราชสุทธิโสภณ

 

26.

พระศรีวรเวที

วัดมณีวนาราม/เมืองอุบลราชธานี

"

พระราชธีราจารย์

 

27.

พระสุทธิสารโสภณ

วัดมิ่งเมือง/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด

"

พระราชปริยัติวิมล

 

28.

พระสุธรรมเมธี

วัดเจดีย์งาม/ฝาง/เชียงใหม่

เป็น

พระราชกิตติสุนทร

 

29.

พระวินัยเมธี

วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก/ไชโย/อ่างทอง

"

พระราชบัณฑิต

 

30.

พระญาณนายก

วัดขวัญเมืองระบือธรรม/บรบือ/มหาสารคาม

"

พระราชสารธรรมมุนี

 

31.

พระจินดารัตนาภรณ์

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง/เมืองลำปาง

"

พระราชจินดานายก

 

32.

พระเมธีปริยัติวิบูล

วัดสามพระยา/พระนคร/กรุงเทพฯ

"

พระราชปริยัติโมลี

 

33.

พระภาวนาวิสุทธาจารย์

วัดชัยพฤกษาราม/บ้านผือ/อุดรธานี

"

พระราชสิทธาจารย์   

วิ.

34.

พระอุดมธรรมคณี

วัดหลักเมือง/เมืองปัตตานี

"

พระราชวิสุทธิคุณ

 

35.

พระพิพัฒนปริยัติสุนทร

วัดเทพลีลา/บางกะปิ/กรุงเทพฯ

"

พระราชปริยัติสุนทร

 

36.

พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์

วัดท่าสะอ้าน/บางปะกง/ฉะเชิงเทรา

"

พระราชมงคลรังษี   

วิ.

37.

พระเนกขัมมมุนี

วัดราษฎร์บำรุง/บางแค/กรุงเทพฯ

"

พระราชโสภณ

 

38.

พระวิสุทธิพุทธิศาสตร์

วัดกวิศราราม/เมืองลพบุรี

"

พระราชพุทธิวราภรณ์

 

39.

พระโกศลปริยัติกิจ

วัดพรหมวงศาราม/พญาไท/กรุงเทพฯ

"

พระราชปริยัติกิจ

 

40.

พระวุฒิสารโสภณ

วัดเวฬุวัน/เมืองลพบุรี

"

พระราชสังวรญาณ  

วิ.

41.

พระพิพัฒน์ปริยัติวิมล

วัดบางนาใน/บางนา/กรุงเทพฯ

"

พระราชปริยัตยาลงกรณ์

 

42.

พระครูสุนทรปริยัติธาดา (สมใจ ป.ธ.5)

วัดท่าเรือ/ถลาง/ภูเก็ต

"

พระวิสุทธิธรรมคณี

สป.

43.

พระครูสุทธิสังวรคุณ   (สังเวียน)  ธ.

วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์/นิคมคำสร้อย/มุกดาหาร

"

พระสุทธิสารโสภณ

สย.

44.

พระครูเชฏฐคุณาจาร  (เลื่อน)  ธ.

วัดประชาบำรุง/เมืองมหาสารคาม

"

พระวุฒิสารโสภณ

สย.

45.

พระมหาทองสา    ป.ธ.9

วัดโพธิ์ย่อย/ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์

"

พระศรีปริยัติธาดา

สป.

46.

พระครูประโชตโพธิธรรม  (สถาพร ป.ธ.4)

วัดบ้านข่อย/เมืองสรวง/ร้อยเอ็ด

"

พระสุขุมวาทเวที

สป.

47.

พระครูจริยาภิวัฒน์ (ทองใบ)

วัดเจดีย์ทอง/เมืองนครนายก

"

พระญาณนายก

สย.

48.

พระครูบริหารขาณุลักษ์ (ผดุงกิจ)

วัดพัฒนราษฎร์บำรุง/ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร

"

พระวิเชียรมุนี

สย.

49.

พระครูสถิตธรรมญาณ  (ทองคำ)

วัดเจดีย์คีรีวิหาร/ลับแล/อุตรดิตถ์

"

พระสุธรรมญาณ

สย.

50.

พระครูสถิตวิหารธรรม  (สอน)

วัดมะนาวหวาน/ช้างกลาง/นครศรีธรรมราช

"

พระสิริธรรมราชมุนี

สย.

51.

พระครูปภากรสิกขกิจ  (เวช)

วัดโคกพลู/เมืองตาก

"

พระประสิทธิศีลคุณ

สย.

52.

พระครูวิศาลสมาธิวัตร  (ก้าน)  ธ.

วัดราชายตนบรรพต/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์

"

พระเนกขัมมมุนี

สย.วิ.

53.

พระมหาชัยวัฒน์   ป.ธ.9

วัดบ้านเขวา/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ

"

พระศรีวรเวที

สป.

54.

พระครูวิริยกิตติคุณ (เจือ)

วัดสว่างหนองแวง/ครบุรี/นครราชสีมา

"

พระมงคลวรการ

สย.

55.

พระครูพนัสนิคมพิทักษ์  (มงคล)

วัดเนินหลังเต่า/พนัสนิคม/ชลบุรี

"

พระชลธารมุนี

สย.

56.

พระครูเมตตานุศาสน์ (บุญช่วย)

วัดกุฎีทอง/พรหมบุรี/สิงห์บุรี

"

พระภาวนาพรหมคุณ

สย.วิ.

57.

พระครูมานิตบุญญาคม  (บุญมา)

วัดพระธาตุดอยตุง/แม่สาย/เชียงราย

"

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์

สย.

58.

พระครูพัชรธรรมโสภิต  (ชูชาติ)

วัดมหาธาตุ/เมืองเพชรบูรณ์

"

พระพิศาลพัชรกิจ

สย.

 

 

 

 

 

 

59.

พระครูโสภณปริยัติกิจ  (ปิ่น ป.ธ.6)

วัดสมุหประดิษฐาราม/เสาไห้/สระบุรี

เป็น

พระวิสุทธาจารคุณ

สป.

60.

พระครูสิริสุวรรณคุณ  (ทองสุข ป.ธ.5)

วัดทองธรรมชาติ/คลองสาน/กรุงเทพฯ

"

พระสุวรรณวรมุนี

สป.

61.

พระครูสุนทรชัยโสภณ (ประสิทธิ์)

วัดทรงศิลา/เมืองชัยภูมิ

"

พระสิทธิชัยมุนี

สย.

62.

พระครูโสภณบุญโญภาส (สุรินทร์)

วัดคูหาสวรรค์/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ

"

พระสิทธิญาณมุนี

สย.

63.

พระครูวิมลวิหารการ  (สมศักดิ์)

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม/พระนครศรีอยุธยา

"

พระพิศาลวิหารกิจ

สย.

64.

พระมหาวัชระ ป.ธ.9

วัดชนะสงคราม/พระนคร/กรุงเทพฯ

"

พระศรีวัชรมุนี

สป.

65.

พระมหาไฉน  ป.ธ.9  ธ.

วัดบวรนิเวศวิหาร/พระนคร/กรุงเทพฯ

"

พระศรีวิสุทธิกวี

สป.

66.

พระครูสุธีปัญญารัตน์ (สำรวย ป.ธ.7)

วัดสังข์กระจาย/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ

"

พระปัญญารัตนากร

สป.

67.

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์  (สังคม ป.ธ.6 พธ.บ.)

วัดสระเกศ/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ

"

พระเมธีสุทธิกร

สป.

68.

พระครูธรรมกิจจานุรักษ์ (สำรวย ป.ธ.4  พธ.บ.)

วัดราชโอรสาราม/จอมทอง/กรุงเทพฯ

"

พระโสภณกิจจาภรณ์

สป.

69.

พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์  (ปราโมทย์ ป.ธ.4)  ธ.

วัดสัมพันธวงศาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ

"

พระวินัยเมธี

สป.

70.

พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ  (ไมตรี ป.ธ.4)  ธ.

วัดพระมหาธาตุ/เมืองนครศรีธรรมราช

"

พระศรีธรรมประสาธน์

สป.

71.

พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ   (รวม ป.ธ.3)

วัดไร่ขิง/สามพราน/นครปฐม

"

พระรัตนสุธี

สป.

72.

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (วิถี)

วัดสังเวชวิศยาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ

"

พระโสภิตวิริยาลังการ

สย.

73.

พระมหาบุญถม  ป.ธ.9

วัดชัยพร/เมืองหนองคาย

"

พระศรีวชิรโมลี

สป.

74.

พระมหาศรี  ป.ธ.7

วัดยางน้อย/เขื่องใน/อุบลราชธานี

"

พระรัตนวิมล

สป.

75.

พระครูศรีปัญญากร  (บรรทม ป.ธ.6)

วัดทัศนารุณสุนทริการาม/ราชเทวี/กรุงเทพฯ

"

พระมงคลบัณฑิต

สป.

76.

พระครูวิริยกิจโสภณ   (ละมูล ป.ธ.5)

วัดสาครสุ่นประชาสรรค์/ลาดพร้าว/กรุงเทพฯ

"

พระโสภณวิหารกิจ

สป.

77.

พระครูศรีปริยัติสุนทร (หนูปัน ป.ธ.5)

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์/เมืองขอนแก่น

"

พระกิตติญาณโสภณ

สป.

78.

พระครูนนทกิจพิบูลย์ (เก๋)

วัดปากน้ำ/เมืองนนทบุรี

"

พระมงคลนนทวุฒ

สย.

79.

พระครูธัญศีลคุณ  (ทองอิน)

วัดกลางคลองสี่/ลำลูกกา/ปทุมธานี

"

พระมงคลศีลาจาร

สย.

80.

พระครูอาทรสมุทรกิจ  (อ่อน)

วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม/บางพลี/สมุทรปราการ

"

พระมงคลสมุทรคุณ

สย.

81.

พระครูวิภัชธรรมคุณ (สุทิน)

วัดแจ้ง/เมืองสงขลา

"

พระพิศาลสิกขกิจ

สย.

82.

พระครูรัตนปัญญาโสภณ  (แสวง )

วัดโยธินประดิษฐ์/พระประแดง/สมุทรปราการ

"

พระโสภณธรรมาภิรม

สย.

83.

พระครูสุนทรธรรมประภาส  (ลำยอง)

วัดสุนทรประดิษฐ์/บางระกำ/พิษณุโลก

"

พระมงคลสุธี

สย.

84.

พระมหาสุดใจ  ป.ธ.9   ธ.

วัดธาตุทอง/วัฒนา/กรุงเทพฯ

"

พระศรีมุนีวงศ์

สป.

85.

พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (สมชาติ)  ธ.

วัดศรัทธาประชากร/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี

"

พระสุนทรธรรมภาณ

สย.วิ.

86.

พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ  (สมัคร ป.ธ.4)

วัดปากน้ำอเมริกา/รัฐโอไฮโอ้ สหรัฐอเมริกา

"

พระวิเทศวิสุทธิคุณ

สป.

 

หมายเหตุ : คำย่อ "ธ." คือ ธรรมยุต ถ้าไม่มีคำย่อก็คือพระมหานิกาย

                  วิ. ย่อมาจาก วิปัสสนา จัดเป็นสายพระกรรมฐานหรือพระวิปัสสนาจารย์

                  สป. คือ สายเปรียญ จะมี ป.ธ. ที่แปลว่าเปรียญธรรมกี่ประโยคระบุท้ายนามด้วย

                  สย. คือ สามัญยก ไม่ได้เป็นมหาเปรียญ อาจจะจบเพียงนักธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งหรือไม่จบก็ได้

 

 

สหรัฐอเมริกา-อินเดีย

 

พระครูเกษมศาสนวิเทศ (ประทีป)

วัดไทย ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย

ได้เลื่อนเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ผจล.ชพ)

 

พระครูโสภณศาสนวิเทศ (เจริญ)

วัดพุทธมงคลนิมิต นิวแม๊กซิโก ได้เลื่อนขั้นเป็น

เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ท.ผชจล.ชอ.

ดร.พระมหาพัน วัดไทยนาลันทา อินเดีย

ได้รับตั้งเป็น พระครูปริยัติธรรมวิเทศ

พระมหาสมบุญ วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ได้รับตั้งเป็น พระครูวิเทศปัญญาภรณ์

พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดพระพุทธิวงศมุนี แคลิฟอร์เนีย

ได้รับตั้งเป็น พระครูวิเทศพุทธิคุณ

 

 

รายนามพระสังฆาธิการผู้ได้รับแต่งตั้ง-เลื่อนสมณศักดิ์

ระดับ พระครูสัญญาบัตรทั่วประเทศและต่างประเทศ

หมายเหตุ : พระครูสัญญาบัตรต่างประเทศรวมอยู่ในบัญชีภาคกลาง

 

พระสังฆาธิการในภาคกลาง

พระสังฆาธิการในภาคเหนือ

พระสังฆาธิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แยกเป็น ภาค 8-9

และภาค 10-11-12

พระสังฆาธิการในภาคใต้

 

 

กำหนดการ
สมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร  พัดยศ  และผ้าไตร  แก่พระสงฆ์

 

คณะสงฆ์หนตะวันออก

ภาค  8 - 9  วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  2552  ณ  วัดหนองแวง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาค 10-11-12  วันอังคารที่  29 ธันวาคม  2552  ณ  วัดโสธรวราราม  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา


คณะสงฆ์หนกลาง 

วันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  2552  ณ  วัดพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
คณะสงฆ์หนตะวันออก


คณะสงฆ์หนเหนือ 

วันศุกร์ที่  8  มกราคม  2553  ณ  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่


คณะสงฆ์หนใต้ 

วันพฤหัสบดีที่  14  มกราคม  2553  ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่

 

 

ส่วนกิจการคณะสงฆ์ 
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร/โทรสาร  024414546

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264