ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

                           

เปิดโผสมณศักดิ์ 50

ได้รองสมเด็จ 2 อื่นๆ อีก 82

 

 

พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็น
พระพรหมจริยาจารย์

 

พระธรรมกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เป็น พระพุทธวรญาณ

 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมจะมีการประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ

     โดยในปี 2550 นี้ มีตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะใหม่ จำนวน 2 รูป ขณะที่การเลื่อนและตั้ง มี 82 รูป รวมทั้งสิ้น 84 รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย 63 รูป ฝ่ายธรรมยุต 21 รูป ทั้งนี้ โควตาสมณศักดิ์ในปีนี้ประกอบด้วย พระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชา คณะ 2 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม 4 รูป ชั้นเทพ 8 รูป ชั้นราช 16 รูป และชั้นสามัญ 54 รูป

 

สำหรับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 63 รูป ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ มีพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ 2 รูป ได้แก่

พระธรรมรัตนากร วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็น พระพรหมจริยาจารย์
พระธรรมกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร เป็น พระพุทธวรญาณ

พระราชาคณะชั้นธรรม 2 รูป ได้แก่

พระเทพโกศล วัด ปากน้ำ กทม. เป็น พระธรรมรัตนากร
พระเทพนันทาจารย์ วัดพระธาตุช้างค้ำ จ.น่าน เป็น พระธรรมนันทโสภณ

พระราชาคณะชั้นเทพ 6 รูป ได้แก่

พระราชพุทธรังษี วัดดุลยาราม จ.สตูล เป็น พระเทพคุณาธาร
พระราชวิมลเมธี วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพโกศล
พระราชสุตกวี วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. เป็น พระเทพปริยัติเวที
พระราชสารคามมุนี วัดอภิสิทธิ์ จ.มหาสารคาม เป็น พระเทพสารคามมุนี
พระราชปริยัติสุนทร วัดหัวลำโพง กทม. เป็น พระเทพวิริยาภรณ์
พระราชวิสุทธิเมธี วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี เป็น พระเทพชลธารมุนี

พระราชาคณะชั้นราช 11 รูป ได้แก่

พระเมธีวรญาณ วัดราชโอรสาราม กทม. เป็น พระราชปฏิภาณโสภณ
พระรัตนกวี วัดศรีบุญเรือง จ.เลย เป็น พระราชวีราภรณ์
พระศรีวิสุทธิโกศล วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม เป็น พระราชวชิรดิลก
พระศรีธรรมเมธี วัดมหรรณพาราม กทม. เป็น พระราชสุตกวี
พระศรีรัตนวิมล วัดใหม่พิเรนทร์ กทม. เป็น พระราชปริยัติโกศล
พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ วัดพระเชตุพนฯ กทม. เป็น พระราชจริยาภรณ์
พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ วัดธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระราชพุทธิรังษี
พระศรีวิสุทธิโสภณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี เป็น พระราชวิสุทธิเมธี
พระศรีปริยัติโยดม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.สุโขทัย เป็น พระราชวิมลเมธี
พระสิริวุฒิเมธี วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระราชธรรมโสภณ
พระวิสุทธิธีรพงศ์ วัดพิชยญาติการาม กทม. เป็น พระราชปัญญารังษี

พระราชาคณะชั้นสามัญ 42 รูป ได้แก่

พระมหาสมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็น พระสุธรรมมุนี
พระครูญาณวิมล วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี เป็น พระมงคลวรญาณ
พระครูพิศิษฏ์ธรรมโกศล วัดหัวดง จ.พิจิตร เป็น พระสุทัสสีมุนีวงศ์
พระครูวิบูลสารนิวิฐ วัดโพธิ์ธาตุ จ.ขอนแก่น เป็น พระมงคลธรรมภาณี
พระครูสังวราภิรักษ์ วัดคันธารมย์ จ.บุรีรัมย์ เป็น พระมงคลรังษี
พระมหาบุญส่ง กลฺยาโณ วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เป็น พระศรีรัตนเมธี
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ วัดเหนือ จ.สกลนคร เป็น พระรัตนกวี
พระครูศรีปริยัติวิภูษิต วัดพลับ จ.จันทบุรี เป็น พระสุธีปริยัตยาภรณ์
พระมหาสมพร กนฺตาโภ วัดเหล่าอ้อย จ.สระแก้ว เป็น พระสิริวุฒิเมธี
พระมหาประโยชน์ สุขุมาโล วัดสวนดอก จ.สระบุรี เป็น พระวิสุทธิโสภณ

พระครูศรีกิตติวงศ์ วัดบางนานอก กทม. เป็น พระโสภณธรรมวาที
พระครูโสภิตปริยัติการ วัดศรีมงคล จ.อุบลราชธานี เป็น พระวิโรจน์รัตโนบล
พระครูวรนายกพิพัฒน์ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์
พระครูวิมลกิตติสาร วัดคลองเตยใน กทม. เป็น พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์
พระครูโสภณธีรวัฒน์ วัดม่วง กทม. เป็น พระพิพัฒน์ศาสนธำรง
พระครูศรีปัญญาวุธ วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี เป็น พระปัญญาคมมุนี
พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดสะแก จ.นครราชสีมา เป็น พระโสภณปริยัติวิธาน
พระครูพิทักษ์ศาสนคุณ วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี เป็น พระชินวงศ์วราภรณ์
พระมหาชาดก ปิยธมฺโม วัดหิรัญรูจี กทม. เป็น พระศรีธรรมเมธี
พระมหาบุญจันทร์ จนฺทโชโต วัดราชคฤห์ กทม. เป็น พระศรีวิสุทธิโกศล
พระมหาชิต ชิตวิปุโล วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา เป็น พระศรีรัตนวิมล

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ วัดชนะสงคราม เป็น พระโสภณปริยัติเวที
พระมหานพพงศ์ นววํโส วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เป็น พระศรีวีราภรณ์
พระมหาสายเพชร วชิรเมธี วัดมหาธาตุ กทม. เป็น พระเมธีวรญาณ
พระมหาทศพล เขมกาโม วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี เป็น พระศรีปริยัตโยดม
พระครูสุธีปริยัตยานุกูล วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ เป็น พระวิมลญาณมุนี
พระมหาวิเชียร อภิปญฺโญ วัดนางชี กทม. เป็น พระวิสุทธิธีรพงศ์
พระมหาประเสริฐ โชติธมฺโม วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็น พระโสภณวราภรณ์
พระครูอรรถเมธี วัดสระเกศ กทม. เป็น พระปัญญาวชิราภรณ์
พระครูอนุศาสน์สุธรรมนันท์ วัดยานนาวา กทม. เป็น พระสิริธีรคุณ

พระครูโสภณปัญญารัตน์ วัดกัลยาณมิตร กทม. เป็น พระปัญญารัตนาภรณ์
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่ เป็น พระวิมลกิจจาภรณ์
พระครูวิมลภาวนาประสิทธิ์ วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระพิมลภาวนาพิธาน ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดอินทรวิหาร กทม. เป็น พระโสภณธรรมวงศ์
พระมหาเกื้อ ธีรปญฺโญ วัดสุคิรินประชาราม จ.นราธิวาส เป็น พระสุธีปัญญาภรณ์
พระครูสุภัทรสีลคุณ วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่ เป็น พระมงคลวิสุต
พระอธิการเครื่อง สุภทฺโท วัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ เป็น พระมงคลวุฒ
พระครูอุทัยปุญญาภิรักษ์ วัดอุทัยธาราม กทม. เป็น พระมงคลสุนทร
พระครูเกษมธรรมรักษ์ วัดท่าข้าม จ.นครปฐม เป็น พระมงคลสิทธาจารย์ ฝ่ายวิปัสสนธุระ
พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี เป็น พระวิสุทธิปัญญาภรณ์

พระราชาคณะชั้นสามัญในต่างประเทศจำนวน 2 รูป ได้แก่

พระครูวิสุทธิประชานุศาสก์ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ประเทศมาเลเซีย เป็น พระวิสุทธิศีลคุณ
พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ
วัดปากน้ำ นิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็น พระวิเทศโพธิคุณ

 

คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต 21 รูป ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ มีดังนี้

พระราชาคณะชั้นธรรม 2 รูป ประกอบด้วย

พระเทพวรคุณ วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น เป็น พระธรรมดิลก
พระเทพญาณกวี วัดพระศรีมหาธาตุ กทม. เป็น พระธรรมเจติยาจารย์

พระราชาคณะชั้นเทพ 2 รูป ได้แก่

พระราชมงคลบัณฑิต วัดบรมนิวาส กทม. เป็น พระเทพวรคุณ
พระราชธรรมสุธี วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระเทพวินยาภรณ์

พระราชาคณะชั้นราช 5 รูป ได้แก่

พระญาณทีปาจารย์ วัดศรีอภัยวัน จ.เลย เป็น พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
พระปริยัติสารเมธี วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี เป็น พระราชวราจารย์
พระสุเมธีธรรมภาณ วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี เป็น พระราชปฏิภาณโกศล
พระปราจีนมุนี วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี เป็น พระราชปราจีนมุนี
พระโสภณวิสุทธิคุณ วัดเกตการาม จ.สมุทรสงคราม เป็น พระราชธรรมสุธี

พระราชาคณะชั้นสามัญ 12 รูป ได้แก่

พระครูพัฒนาการวิจิตร วัดวีระวงศาวาส จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระญาณรักขิต
พระมหาวินัย ถิรวินโย วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็น พระศรีวิสุทธินายก
พระมหาสุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน วัดสีตลาราม จ.ตาก เป็น พระสุเมธีธรรมภาณ
พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์ วัดป่าจักราช จ.นครราชสีมา เป็น พระวินัยรักขิต
พระครูสังวราภิรม วัดป่าโพธิ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระญาณทีปาจารย์
พระครูศรีวิศาลคุณ วัดปทุมวนาราม กทม. เป็น พระปริยัติสารเวที
พระครูโชติปัญญาภรณ์ วัดสัมพันธวงศ์ กทม. เป็น พระสาธุศีลสังวร
พระครูวิสุทธิธรรมภาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เป็น พระโสภณคณาภรณ์
พระครูสุนทรธรรมโกศล วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระวินัยเวที
พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ วัดอุทกเขปสีมาราม จ.ชลบุรี เป็น พระชลญาณมุนี
พระครูวิเวกวัฒนาทร วัดวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น เป็น พระโสภณวิสุทธิคุณ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ วัดธาตุทอง กทม. เป็น พระวินัยสุธี

 

     ทั้งนี้ พระสงฆ์ทั้ง 84 รูป จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

 

ข่าว : ไทยรัฐ
15 พฤศจิกายน 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by