ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

                           

วุ่นพ่ะย่ะค่ะ

พศ.VS ศน. ฟัดกันนัว

แย่งงานพระพุทธศาสนาไปทำ

 

 

กรมการศาสนา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

 

น่าชื่นใจนะ ที่ข้าราชการไทยแย่งกันทำความดีเพื่อศาสนา
เหมือนปอเต๊กตึ๊งกับร่วมกตัญญูแย่งศพกันยังไงยังงั้นเลย

อีแร้งภูเขาทองเห็นแล้วยังอาย สู้แร้งรุ่นใหม่ไม่ได้ !!

 

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ด้านสังคม พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างและการบริหารภารกิจด้านศาสนา ภายหลังจากที่ ก.พ.ร.ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า ให้รวมภารกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของกรมการศาสนา (ศน.) ไว้ที่ พศ. ยกเว้น เรื่องศาสนพิธี ที่ควรมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ว่าควรจะยังอยู่ในการดูแลของ ศน.หรือไม่ จึงมอบให้ อ.ก.พ.ร.ด้านสังคมไปพิจารณา ซึ่งขณะนี้ อ.ก.พ.ร.ด้านสังคม ได้มีมติมาแล้วว่า ควรที่จะรวมงานทั้งด้านพระพุทธศาสนา และด้านศาสนพิธีไว้ที่ พศ. ทั้งยังได้นำเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.อีกครั้ง ซึ่ง ก.พ.ร. ก็เห็นชอบตาม ที่ อ.ก.พ.ร. ด้านสังคมเสนอ

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ทราบมติของ อ.ก.พ.ร.ด้านสังคมแล้ว ในฐานะที่ตนเป็นอธิบดีกรมการศาสนา ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ ศน. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลงานของ 5 ศาสนาหลักของประเทศทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู ที่สำคัญการนำเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องพระราชพิธีสำคัญที่ ศน.ดูแลอยู่ การไปรวมเข้ากับ พศ. นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ศน. จะต้องดูแลเรื่องพุทธศาสนาด้วย ไม่ใช่ไปดูแลศาสนาอื่นๆเท่านั้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาทั้ง พศ. และศน.ได้มีการแบ่งภารกิจความรับผิดชอบ งานพุทธอยู่แล้ว และไม่เห็นว่าจะมีความซ้ำซ้อนกัน

คณะสงฆ์และฆราวาส ได้แสดงความไม่เห็นด้วย อาทิ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทุกคน หรือแม้แต่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวว่า หากแยกงานพุทธจะเกิดความวุ่นวาย ส่วนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ก็กล่าวว่า แม้ว่าการทำงานซ้ำกันแล้วเกิดประโยชน์ ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ต้องร่วมมือกัน แต่หากงานซ้ำกันแล้วเกิดความเสียหายก็ควรแก้ไข นายสดกล่าวและว่า การที่จะย้ายงานทั้งหมดไปอยู่ที่ พศ. จะนำไปสู่การแตกสลายของการเป็นหนึ่งเดียวในการประสานการดูแลงานด้านศาสนา ตนคิดว่าควรที่จะเอางาน พศ. มารวมอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรม หรือรวมเข้ากับ ศน. หรือไม่ก็อยู่แบบเดิม.

 

ข่าว : ไทยรัฐ
12 พฤศจิกายน 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by