ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

วิจิตรเรียก มจร.-มมร. ประชุม

ประเมินผลงานด้านพัฒนามหาชน

 

 

 

แบบว่าลูกพี่อายง่ะ จึงส่งลูกน้องไปแทน

 

 

     ก็ดูเอาซะ ความงามหน้า ความล้ำหน้า ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ว่ามีศักดิ์ศรีมีเกียรติระดับผู้นำทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศไหม แต่ก่อนนั้นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง เป็นอิสระ สามารถจะดำเนินการบริหารได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องอยู่ภายใต้อาณัติของใคร แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ขอเข้าไปให้ ก.พ. รับรอง ซึ่งต่อมาถูกบังคับให้ต้องอยู่ในกำกับของรัฐ ซึ่งได้โอนต้นสังกัดจากมหาเถรสมาคมไปอยู่ที่ทบวงมหาวิทยาลัย และเมื่อทบวงมหาวิทยาลัยโดนยุบ จึงถูกย้ายมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รองลงมาก็ได้แก่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

    เรา-อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม เคยวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยในจุดนี้ ว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ภายใต้การกำกับของเขา เราก็ต้องเสียเสรีภาพ และต้องเป็นลูกน้องของเขา แต่ทว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยอยากได้เงินจากรัฐบาล และอยากให้เขารับรองประกาศนียบัตร เห็นเงินสำคัญกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นพระ จึงยอมก้มหัวให้เขาเหมือนกินน้ำใต้ศอก และเมื่อเข้าไปแล้วก็ออกยาก ดูสิ มหาวิทยาลัยอื่นๆ เขาพากันออกนอกระบบ เพื่อความเป็นอิสระในด้านวิชาการ แต่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งกลับมุดหัวโล้นๆ เข้าไปอยู่ใต้กางเกงของข้าราชการ

     ผลปรากฏว่ามีเสียงด่าสะท้อนกลับมาหาเราระงม ว่ามือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำ ทั้งๆ  ที่เราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

   วันนี้ พูดอะไรมันก็สายเกินไปเสียแล้ว นอกจากนั่งดูภาพพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับสูงของคณะสงฆ์ไทย ต้องไปนั่งเป็นบริวารในการประชุมประดับบารมีข้าราชการและนักการเมืองไทย ตกต่ำขนาดไหนก็ไม่อยากพูดให้ช้ำใจ หรือจะภูมิใจก็ไม่รู้สินะ  ที่ได้มีโอกาสนั่งข้างๆ ถ่ายรูปร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน่ะ ต่อไปถ้ามีผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะยิ่งงามหน้าไปใหญ่ ถ้าจะให้มีเกียรติยิ่งขึ้นก็ต้องนิมนต์ ท่านศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธแห่งโลก ไปร่วมประชุมเองเลย ขอซักรูปด้วยนะขอรับ จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก

 

          วันที่ 17 ธันวาคม  2550  เวลา 15.30  น.  ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 1 พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มจร.) พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายสนิท ไชยวงศ์คต ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร เข้าร่วมประชุมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร.  หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย  ก.พ.ร.,สมศ.,สกอ., มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) จำนวน 10 สถาบัน กำหนดการประชุมในหัวข้อสำคัญเรื่อง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.)  นายวิจิตร ศรีสะอ้าน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม

          โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิจิตร ศรีสะอ้าน  ได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  ( สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) ประกอบด้วย  ที่มีอยู่เดิม 6  สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (มฟล)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)  ที่เพิ่มภายหลังอีก 4 สถาบัน  คือ  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบุรพา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ (สจพ.) รวมปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  10  มหาวิทยาลัย

          ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในกำกับ  ตามเกณฑ์ ของ ก.พ.ร. และ สมศ. โดยดำเนินการเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่เป็นราชการ  ซึ่งทาง ก.พ.ร. แจ้งถึงกระทรวงศึกษาธิการ ว่า  ก.พ.ร. โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชน ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19  กันยายน  2550 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 4 แห่ง  คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (มฟล) ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้  สกอ. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  และมีความเห็นว่า  กรอบการประเมินและวิธีการประเมินผลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ควรแตกต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  จึงควรพิจารณาจากหลายฝ่ายเพื่อหาข้อยุติต่อไป  จึงได้กำหนดประชุมขึ้นในวันนี้    ( 17 ธ.ค. 2550 )
 

 

ข่าว : มจร.
21 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by