ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

       

 

"คว่ำ" ร่าง พรบ. (ไร้) คุณธรรม !

มติมหาเถรสมาคม
ไม่เอากับแนวทางของรัฐบาล

ตั้งข้อหาหนักหน่วง "ตั้งศาสนาใหม่" แทนพุทธ

ปรับเปลี่ยนแนวคำสอน - กดหัวพระสงฆ์

ปล้นคำสอนศาสนาต่างๆ ประยุกต์ใช้ในแนวสมานฉันท์

ทำแกงโฮะหรือแกงสำรวมกินแบบ All you can eat

ตามก้นรัฐธรรมนูญฉบับเอาปืนเขียน

แถมยังมีหน้ามาให้เจ้าของศาสนาเซ็นรับรองการปล้นกลางวัน

ตะทีเขาจะเอา "พุทธ" เป็นศาสนาประจำชาติ พวกงี่เง่ากลับแอนตี้

งานนี้พูดได้คำเดียว่า "รับไม่ด้ายๆๆ"

 

โพสต์ทูเดย์ มหาเถรฯค้าน พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เปรียบเหมือนตั้งศาสนาใหม่ กระทบทุกศาสนาถูกลดคุณค่า

พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า คณะกรรมการ มส. ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้เสนอ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเปรียบเสมือนการตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่ โดยนำเอาสถาบันทางศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันไปประกอบเป็นส่วนเล็กๆ อยู่ในร่าง พ.ร.บ.นี้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวแต่มีผลกระทบทุกศาสนา เนื่องจากไม่ว่าสถาบันศาสนาจะทำสิ่งใดก็จะต้องอิงอยู่กับร่าง พ.ร.บ.นี้เพราะเป็นกฎหมาย โฆษก มส.กล่าว

พระธรรมกิตติเมธี กล่าวอีกว่า ขณะนี้ มส. ได้ตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายขึ้นมาพิจารณาสาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.เพื่อเสนอความเห็นกลับไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยประกอบด้วยตัวแทนสงฆ์และฆราวาส ซึ่งคณะกรรมการจะเร่งศึกษาให้เสร็จเพื่อนำเสนอหาข้อสรุปในที่ประชุม มส. วันที่ 24 ส.ค.นี้ และคาดว่าจะเสนอความเห็นให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาภายในสิ้นเดือน ส.ค.

ด้านพระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. เพราะเป็นการตั้งศาสนาใหม่มาควบคุมสถาบันศาสนาที่มีอยู่ ส่งผลให้สถาบันทางศาสนาถูกลดทอนคุณค่าลง

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนำคุณธรรม ซึ่งเป็นคำกว้างที่เป็นกรอบทางจิตใจ มากำหนดเป็นเป้าหมายทางกฎหมาย ทำให้ซ้ำซ้อนกับแนวทางปฏิบัติทางศาสนา ที่มีการกำหนดกฎ ระเบียบ พระธรรมวินัย ซึ่งเป็นรูปธรรมทางคุณธรรมที่ชัดเจนอยู่แล้ว

นอกจากนี้ร่าง พ.ร.บ.ยังก่อให้เกิดภารกิจที่ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก แต่ภารกิจดังกล่าวกลับมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ดังนั้นจึงขอเสนอว่า ควรนำงบประมาณดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานที่ดูแลเรื่องคุณธรรมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นแทนการไปทุ่มเทเพื่อตั้งองค์การใหม่

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลกระทบหากมีการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ของกลุ่มนิติการ พศ. พบว่า ขอบเขตเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.มีความกว้างขวางครอบคลุมองค์กรและสถาบันศาสนาจำนวนมาก แต่องค์กรทางศาสนา ย่อมมีลักษณะรูปแบบพิธีกรรม แบบแผนการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันตามอุดมคติของแต่ละศาสนา

ดังนั้นแม้ผู้นับถือศาสนาจะมีเป้าหมายและอุดมคติในเรื่องความดี คุณธรรม และศีลธรรมเหมือนกัน แต่ความเชื่อและแนวปฏิบัติย่อมแตกต่างกัน นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ไม่มีการกำหนดให้ผู้อำนวยการ พศ. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทั้งที่ขอบเขตร่าง พ.ร.บ.ครอบคลุมองค์กรทางศาสนา

ทั้งนี้ กลุ่มนิติการ พศ. ได้มีความเห็นว่า ควรเสนอให้มีการแก้ไขชื่อและขอบเขตเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ใหม่ โดยให้ยกเว้นองค์กรและสถาบันทางศาสนา

 

ข่าว : โพสต์ทูเดย์
29 สิงหาคม 2550

 


       
      

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by