LAST UPDATE : JANUARY 25 2015  03:00 P.M. PACIFIC TIME

 

 


 

เสนาะสเต็ป 2 !

สตง.เผยแนวทางสางเงินงานศพสมเด็จเกี่ยว

 

1. คืนเงินหลวงทั้งหมด แล้วยุติการตรวจสอบ 2. ถ้าไม่คืน ก็ต้องเดินหน้าสอบทั้งเงินหลวงและเงินบริจาคให้สอดคล้องต้องกัน และหากมีข้อสงสัยก็อาจจะสั่งฟ้องเป็นคดีอาญาต่อไป วัดใจรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศว่าจะเลือกใช้แนวทางไหน ซึ่งแต่ละแนวทางก็จะนำไปสู่ "ชะตา" ของเจ้าคุณเสนาะ ว่าจะรอดหรือร่วง ดังนั้น จึงน่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง

 

 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

 

สตง.ลุยตรวจการใช้เงินพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยว

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) กล่าวว่า  ในช่วงสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ สตง.ได้ชะลอเข้าไปตรวจสอบเงินงบประมาณเกี่ยวกับจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในปีประจำปี 2557 หมวดเงินอุดเงินเป็นเงิน 67.5 ล้านบาท เนื่องจากเพิ่งมีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และแต่งตั้งรักษาการขึ้นมาทำหน้าที่แทน ดังนั้นสตง.คงต้องรอให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศได้มีการเข้าไปดูบัญชีวัด และพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่วัดใช้ไปนั้นจะมีการเบิกจ่ายจากส่วนไหน

ในช่วงสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่ของสตง.จะเข้าไปกราบนมัสการรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนี้ เท่าที่ดูพบว่าวัดยังมีเงินบริจาคเหลือพอสมควร ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนจากการใช้เงินอุดหนุนจากงบประมาณไปใช้เงินจากการบริจาคน่าจะลดภาระการตรวจสอบของสตง.ไปได้มาก

หากมีการใช้เงินบริจาคแทนเงินจากการอุดหนุนทั้งหมด ทำให้ สตง. หมดภาระการตรวจสอบในเรื่องนี้ และถือเป็นฉลองศรัทธาของประชาชนที่มาบริจาค หากมีการใช้เงินอุดหนุนบางส่วน สตง.คงต้องขอไปตรวจสอบเงินบริจาคควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินจาก 2 บัญชี พร้อมกัน

ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้เวลาตรวจสอบนานแน่ไหน เพราะต้องขึ้นอยู่กับรักษาการเจ้าอาวาสคนใหม่ว่าส่งหลักฐาน และให้ความร่วมมือกับสตง.แค่ไหน เพราะถ้าวัดยืนยันที่จะใช้เงินอุดหนุน สตง.ต้องเข้าไปตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ว่าถูกต้องกับข้อมูลในบัญชีหรือไม่ โดยยอมรับว่าพบความผิดปกติในการใช้เงินหลายส่วน แต่จะเป็นขั้นการทุจริตต้องฟ้องร้องทางแพ่ง ทางอาญา หรือไม่นั้น คงต้องให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นก่อนจึงจะบอกได้

 

ข่าว : มติชน
26 มกราคม 2558


 

ตั้งเลขาสมัชชามหาคณิศร !

แทนเจ้าคุณเสนาะอดีตเลขาธิการ

 

อ้า..หมดหรือยังครับท่าน ตำแหน่งของเจ้าคุณเสนาะน่ะ ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีบุญวาสนาล้นฟ้า แบบว่า 5 ตำแหน่ง กระจุกอยู่ที่เสนาะคนเดียว เหมือนกุมชาตาคณะสงฆ์ไทยไว้ทั้งหมด ครั้นหลุดก็หลุดเป็นพวง นี่ถ้าเสนาะกินเป็นซักหน่อย รับรองรวยไปร้อยชาติ แต่เพราะละโมบโลภมาก มูมมามกินทั้งของหลวงของราษฎร์ สุดท้ายก็ท้องแตกตายเหมือนชูชก เป็นมหาชาติชาดกแห่งพระนครศรีอยุธยา

 

 


 

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 19.00 น.


เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบใบแต่งตั้ง
เลขาธิการสมัชชามหาคณิสสร แด่พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะภาค 5 แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม ณ โรงพยาบางศิริราช

พร้อมกันนี้ พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศในขณะเดียวกันด้วย

 

ที่มา : วัดปากน้ำ
26 มกราคม 2558


 

พุทธธรรมดิจิตัล !

เปิดตัวหนังสือพุทธธรรมเวอร์ชั่นใหม่

โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 

พระพรหมคุณาภรณ์
(ประยุทธ ปยุตฺโต ป.ธ.
9)
ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมยอดเยี่ยมพุทธธรรม

 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  (Southeast Asia University ) ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของ ท่านพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง          ในปัจจุบัน พุทธธรรมฉบับดิจิตอลนี้จะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์เหมือนฉบับจริง เป็นฉบับปรับขยายที่มีความหนากว่า 1,260หน้า          แต่จะให้ความสะดวกในการสืบค้น พกพา สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลาและด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถค้นหาคำต่างๆ  ในหนังสือได้อย่างถูกต้อง หนังสือพุทธธรรมนี้ได้เน้นข้อประมวลหลักพุทธธรรม  ซึ่งว่าด้วยกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ  จากคำอธิบายพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เพื่อให้พุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความกระจ่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนา

ผศ.ฉัททวุฒิ  พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่าหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก็คือ การเผยแพร่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนายกสภามหาวิทยาลัย            คุณเสริมสิน  สมะลาภา โดยทางมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ผลงานชิ้นเอกของท่านพระธรรมปิฎกนี้สู่สาธารณชนและคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ มีความสามารถในการสืบค้นคำที่ถูกต้อง  จึงเหมาะแก่การค้นคว้าศึกษา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่สามารถแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย  พร้อมความหมายและคำอธิบายอย่างละเอียด

ดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ AppleApp Store  โดยค้นหาคำว่า "พุทธธรรม" หรือที่ www.sau.ac.th/buddhadham

 

ที่มา : เดลินิวส์
26 มกราคม 2558 

เดินหน้าปรองดอง !

เจ้าคุณธงชัยนำทีมผู้ช่วยเจ้าอาวาสเข้ากุฏิเจ้าคุณเหนาะรอบสอง

สร้างบรรยากาศกันเองให้กลับมา แบบว่าเรื่องเก่าเราไม่พูดถึง

 


 

ภาพแรกของเจ้าคุณเสนาะ หลังจากถูกปลดทุกตำแหน่ง
ซึ่งต้องถือว่าเครียดมาก ขนาดประชุมปรองดองก็ยังไม่ยอมยิ้ม

 

ข่าวจากวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร รายงานว่า เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 24 มกราคม 2558 พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ได้นำทีมผู้ช่วยเจ้าอาวาส เข้าพบพระพรหมสุธี หรือเจ้าคุณเสนาะ อดีตเจ้าอาวาสที่ถูกสั่งพักงาน ที่กุฏิพระพรหมสุธี คณะ 1 ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหาแนวทางฟื้นฟูเกียรติยศชื่อเสียงของวัดที่มัวหมองมานานหลายเดือน ทั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และมีการบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วย ส่วนรายละเอียดของการสนทนานั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผย ทราบแต่ว่าทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศเน้นเรื่องความสามัคคีเป็นหลัก ซึ่งทางเจ้าคุณเสนาะก็เห็นด้วย เพราะอย่างน้อยก็ทำให้สถานะของตนเองยังพอมีที่ยืนในวัดสระเกศ ไม่ถูกทอดทิ้งหรือซ้ำเติมเหมือนที่วิตกไว้แต่แรก

 

 

การเข้าพบเจ้าคุณเสนาะในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่สอง หลังจากเจ้าคุณธงชัยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ โดยครั้งแรกคือวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันพระ หลังประชุมฟังพระปาติโมกข์แล้ว พระพรหมสิทธิได้นำผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศเข้าพบเจ้าคุณเสนาะที่กุฏิ คณะ 1 เพื่อปรับความเข้าใจ ทั้งนี้ในวันนั้น เจ้าคุณเสนาะไม่ได้ลงพระอุโบสถฟังปาติโมกข์ด้วย ถือเป็นภาพที่ไม่งามสำหรับวัดสระเกศที่อดีตเจ้าอาวาสไม่ยอมลงทำสังฆกรรม หากเจ้าคุณธงชัยสามารถดึงเจ้าคุณเสนาะลงอุโบสถทำสังฆกรรมร่วมกันได้ ก็จะถือว่ามีฝีมือในการบริหารจัดการวัดสระเกศได้อย่างดีเยี่ยม งานนี้ต้องคอยดูวันพระหน้า ว่าจะมีเจ้าคุณเสนาะร่วมด้วยหรือไม่

อย่างไรก็ดี การเชื่อมไมตรีเช่นนี้ ก็ถือว่าทำถูก เพื่อสร้างความปรองดองระหว่างพระภิกษุสามเณรในวัดสระเกศให้หันมาทำงานเพื่อวัดร่วมกัน แต่หากทำมากหรือบ่อยเกินไปก็เกรงจะเกินงาม เพราะเจ้าคุณเสนาะหลุดจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ก็เพราะมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับเงินหลวงและงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยว ถือว่ายังมีมลทินติดตัวอยู่ และคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจของคณะสงฆ์วัดสระเกศจะวินิจฉัย ดังนั้น การเอาใจเจ้าคุณเสนาะจนออกหน้านั้น หาก สตง. ระบุความผิดชัดเจนในภายหลัง ก็จะกลายเป็นว่าคณะสงฆ์วัดสระเกศอุ้มเจ้าคุณเสนาะ ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งก็ต้องระมัดระวัง อย่าทำให้คนเห็นว่า "พอเจ้าคุณธงชัยได้อำนาจมาไว้ในมือแล้ว อะไรๆ ก็ได้" ทำนองนั้น เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ความชอบธรรมของเจ้าคุณธงชัยก็จะหายไปทันที ในฐานะที่ยอมก้มหัวให้เจ้าคุณเสนาะผู้มีมลทิน ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ต่อสู้กับเจ้าคุณเสนาะ เพื่อทวงความยุติธรรม แต่ครั้นได้แล้วก็กลับไปโอ๋เจ้าคุณเสนาะ มันจะไม่เหมาะไม่ควร

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
24 มกราคม 2558


 

หนุน พรบ.คุ้มครองพุทธฯ !

ศ.บวรศักดิ์ระบุเห็นชอบ

แต่ยังไม่ตอบเรื่อง "ศาสนาประจำชาติ"

 

อา..ก็อย่างว่าแหละฮะ เข้าใจอยู่ว่า การจะบรรจุให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ต้องมีองค์ประกอบมากมาย โดยเฉพาะก็คือ "ความเป็นหนึ่งเดียว" ของพุทธบริษัท แต่ในความเป็นจริงแล้ว ชาวพุทธเองก็มิได้กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวเหมือนมุสลิมในหลายๆ ประเทศ พุทธไทยถูกแบ่งแยกออกลัทธินิกายอย่างน้อยก็ 2 นิกายใหญ่ คือ มหานิกายกับธรรมยุต ตอน พรบ. 2484 รัฐบาลประชาธิปไตยสมัยนั้น ประสงค์จะให้มีการรวมนิกายสงฆ์เข้าด้วยกัน มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่สุดท้ายก็ถูกพระธรรมยุตนำโดยพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารและมหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร. คว่ำเสียจมดิน สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ออกเป็น พรบ.2505 มาใช้แทนจนบัดนี้

นี่คือความเป็นจริงที่ว่า เมื่อเราไม่สามารถสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เพราะเห็นแต่ลัทธินิกายหรือครูบาอาจารย์เป็นใหญ่ แล้วจะไปเรียกร้องอะไรจากใคร ยิ่งพวกกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญนั้น มันก็หัวเอ็นจีโอเสียเป็นส่วนใหญ่ เน้นหลักสิทธิมนุษยชนมากกว่าหลักศีลธรรม ไม่งั้นไม่แบะท่าตั้งองค์กรคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมาพิพากษาองค์กรศาสนาหรอก พวกกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญมันเคยไปกราบขอความเห็นของพระซะที่ไหน ขนาดสังฆราชยังไม่ไหว้ แล้วจะให้พระหนุ่มเณรน้อยออกไปยกป้ายเดินขบวนเย้วๆ ขู่ให้เอาพระพุทธศาสนาประจำชาติ มันก็คงเป็นได้แค่ "ประจำชาติหน้าตอนบ่าย" โน่นแหละ

ดังนั้น กระบวนการเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้น มันต้องเริ่มที่พระเณร โดยเฉพาะพระในมหาเถรสมาคม ต้องประกาศยุบลัทธินิกาย หรือรวมนิกายสงฆ์ให้เป็นหนึ่งเดียว จากนั้นก็ปราบเสี้ยนหนามพระศาสนา พวกนอกรีตนอกรอยเสียให้สิ้น จึงจะเชื่อว่าทำได้ แต่โทษทีเถิดครับ ตั้งแต่มีการรณรงค์ให้พระพุทธศาสนาประจำชาติมาตั้งแต่ปี 40 จนถึงบัดนี้ ยังไม่เห็นพระกรรมการมหาเถรสมาคมออกหน้ามาหนุนเลยซักคน รอกินส้มหล่นอยู่ในกุฏิ ปล่อยให้พระหนุ่มเณรน้อยเขาเดินขบวนไป คนกินกับคนทำมันคนละคน ไม่เชื่อถามเหนาะสิ อิอิ !

 

 

ขบวนการเรียกร้องให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ปี 50 ซึ่งล้มเหลว ไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาเถรสมาคม จึงไร้การสนองตอบจากกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ มีแต่เพียงพูดให้ได้ยินประปราย เหมือนายบวรศักดิ์พูดเอาใจพระในวันนี้ พรุ่งนี้ก็ "หายไปกับสายลม" ยิ่งกว่า "ฝากเพลงลอยลม" ของธานินทร์ อินทรเทพ

 

ศึกบางระจันจำให้มั่นพี่น้องชาติไทย ฯลฯ

 

 

พุทธมณฑล จุดเริ่มต้นของศาสนาประจำชาติ (หน้า)

 


 

ยกพลช้างพลม้าออกมาถึงแค่..เชิงสะพานทวีวัฒนา

ก็ปรากฏว่าช้างถูกสกัด ห้ามไม่ให้เข้ากรุงเทพฯ

พระพุทธศาสนาประจำชาติก็เลยติดอยู่บนหลังช้างจนกระทั่งวันนี้

 

ใช้ได้แค่โทรโข่ง แต่ห้ามเสียงดัง เดี๋ยวเด็กตกใจ

 

เอ้า ! หมู่เฮาลุย หลวงพี่ยุ้ยมาแย้ว !

 

  

กระบวนการประชาธิปไตยในทางพุทธ

คือการเดินขบวนเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญ

แบบว่าปฏิวัติร่างรัฐธรรมนูญทีก็เดินขบวนที

ได้ไม่ได้ก็เงียบกันต่อไป ตามมีตามเกิด ตามเวรตามกรรม

 

 

ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเหลือแค่เนียะ !

 

 

บวรศักดิ์ ชี้ไม่มีมนต์ใดปราบคอร์รัปชั่นได้ เป็นศีลธรรมส่วนตัว-หนุนกฎหมายส่งเสริมพุทธศาสนา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ม.ค. ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา จัดสัมมนาเรื่อง อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวในระหว่างบรรยายตอนหนึ่งว่า การสาธยายมนต์หรือการสวดมนต์ เป็นการทำบุญแบบง่ายๆ ทันที 6 ประการ อาทิ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต และเป็นการให้ทาน ตนสวดมนต์ทุกวันระหว่างนั่งรถมาทำงาน คนขับรถมาใหม่ๆก็แปลกใจว่าตนสวดอะไร การสวดมนต์เป็นการให้ทาน ตนก็สวดให้คนที่ด่าตนทุกวัน โดยเฉพาะสื่อที่เขียนด่าตนก็รับเอาไป

นายบวรศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับมนต์ที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองสงบ อยู่ในมงคลสูตรหากทุกคนยึดถือ และปฏิบัติก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ ตนอยู่ในวงการปราชญ์ ซึ่งมีการตกลงกติกากันไว้ แต่พอถึงเวลาจริงๆ กลับไปทำอีกอย่างหนึ่ง และคนส่วนใหญ่ก็เอาด้วย และลงมติไปตามนั้น ดังนั้น สัจจะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ส่วนการคอร์รัปชั่นเป็นการทำบาปที่ยิ่งใหญ่ เป็นการเอาทรัพย์ของคน 65 ล้านคนมาเป็นของตัวเอง การชวนคนมาปราศรัยด่ากัน ตีกัน ก็เป็นวจีทุจริต อย่างไรก็ตาม ไม่มีบทสวดมนต์ไหนที่จะทำให้คนหยุดคอร์รัปชั่นได้ พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเอาพุทธมนต์มาใช้ในทางนี้ การคอร์รัปชั่นเป็นพฤติกรรมของบุคคลเอาศาสนาไปบังคับไม่ได้

รองประธานสนช. กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีการเสนอให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ก็จะรับไว้พิจารณา เรื่องนี้พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่า ทุกคนมีมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา มีเพียงพระองค์ที่ถูกรัฐธรรมนูญ และกฎมณเฑียรบาลกำหนดให้เป็นทรงเป็นพุทธมามกะ ซึ่งต้องไปคิดกันดูว่าหมายถึงอะไร การที่ไม่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญคงมีเหตุผล ต้องเข้าใจทั้งฝ่ายที่สนับสนุน และไม่สนับสนุน ว่ามีเหตุผลอะไร แต่ส่วนตัวคิดว่าต้องมีกฎหมายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งควรพิจารณาขอบเขตของเนื้อหา นอกจากนี้ เห็นว่าควรมีวิทยุ และโทรทัศน์ ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ และนำหลักธรรมเข้าไปสอนในโรงเรียน

 

ที่มา : ข่าวสด
25 มกราคม 2558


 

นพรัตน์รอด !

ไม่ต้องจ่าย 100 ล้านพุทธะอิสระ

ศาลระบุ "มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง" เพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

 

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

จอมฟ้อง

พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย นครปฐม

 

 


บวชเณรต้นเหตุของคดี

 

ศาลยกคดีพุทธะอิสระฟ้องแพ่งมติชน

 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ศาลแพ่งนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ 1386/2557 ที่พระสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จำเลยที่ 1 และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 2 ในความผิดฐานละเมิด เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 100 ล้านบาท จากกรณีที่โจทก์จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่อาคารบี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2557 โดยจำเลยที่ 1 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่าจะต้องมีการตรวจสอบว่าโจทก์เป็นผู้บวชให้สามเณรหรือไม่ หากกระทำก็ถือว่าผิดวินัย เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่พระอุปัชฌาย์ ต่อมาจำเลยที่ 2 นำเสนอข่าวดังกล่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 1 เม.ย. 2557

 โดยศาลพิเคราะห์ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องร้องจำเลยที่ 1 เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5 วรรค 1 โจทก์สามารถฟ้องหน่วยงานรัฐให้รับผิดได้โดยตรง และแม้ว่าจำเลยที่ 1 จะให้สัมภาษณ์ไว้จริงแต่ข้อความในข่าว ก็ยังไม่ได้สรุปว่าโจทก์กระทำผิดจริงหรือไม่ ประชาชนอ่านตั้งแต่ต้นจนจบย่อมเข้าใจได้ว่ายังไม่ได้ข้อยุติว่าโจทก์ทำผิดวินัย ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานอย่างแน่ชัดอีกครั้ง ถือว่าเนื้อหาข่าวในส่วนคำให้สัมภาษณ์ของจำเลยที่ 1 ตรงตามสาระสำคัญตามที่จำเลยที่ 1 ให้สัมภาษณ์ไว้จริง และเนื้อหาข่าวที่พาดพิงถึงโจทก์ไม่มีส่วนใดเป็นความเท็จ การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงไม่เป็นการเผนแพร่ข่าวที่ผิดไปจากความจริง ไม่ต้องผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 423 ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จึงพิพากษายกฟ้อง

 

 

ที่มา : มติชน
23 มกราคม 2558


 

รับพระบัญชา !

พระพรหมสิทธิรับบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

ดำรงตำแหน่ง

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตต่างประเทศ

โดยสมบูรณ์

 

 

ข่าวจากวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร รายงานว่า หัวค่ำ วันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลศิริราช สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 10 ดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตามมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการระดับสูงเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ได้แก่ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ เลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะภาค 5 และกรรมการมหาเถรสมาคม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นต้น

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
23 มกราคม 2558


 

หลวงพ่อวันดีมรณภาพ !

สิ้นพระธรรมทูตอาวุโสในอินเดีย-อเมริกา

สิริอายุ 82 ปี

 

หลวงพ่อพระมหาวันดี กนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยการาม เมืองเฟรสโน่ แคลิฟอร์เนีย

 

ข่าวจากวัดพรหมจริยการาม เมืองเฟรสโน่ รัฐแคลิฟอร์เนีย แจ้งว่า เมื่อเวลา 01:15 นาฬิกา วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 (ตีหนึ่งของคืนวันที่ 21 มกรา) หลวงพ่อพระมหาวันดี กนฺตสีโล (วงศาเคน) เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยการาม ได้ถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบแล้ว สิริอายุ 82 พรรษา 62

หลวงพ่อวันดีนั้น เดิมเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมในกรุงเทพมหานคร สังกัดวัดยานนาวา ศึกษาจบนักธรรมเอก และเปรียญธรรม 5 ประโยค ก่อนจะเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมคธ เมืองนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย จนสำเร็จปริญญาเอก

เมื่อเรียนจบแล้ว ดร.พระมหาวันดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยมคธ เมืองนาลันทา เป็นรูปที่ 3 สืบต่อจากหลวงพ่อ ดร.วิเวกานันทะ (สหัส ปริสุทฺโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธิ ชิโน่ฮิลส์ แคลิฟอร์เนีย) ระหว่างปี พ.ศ.2519-2523 ก่อนจะลาออกแล้วเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา จึงถือว่าเป็นพระธรรมทูตรุ่นอาวุโสทั้งในอินเดียและสหรัฐอเมริกา

วัดแรกที่หลวงพ่อวันดีอยู่จำพรรษาคือ วัดลาวพุทธาวาส เมืองดีมอยส์ รัฐไอโอวา (Des Moines, Iowa) ก่อนจะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ สร้างวัดพรหมจริยการาม เมืองเฟรสโน่ รัฐแคลิฟอร์เนีย  ขึ้นมาในปี ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) และอยู่ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดแห่งนี้เรื่อยมา

หลวงพ่อวันดีเคยอาพาธครั้งใหญ่ ในปลายปี พ.ศ.2553 แต่ก็สามารถรักษาสุขภาพยืนยาวมาได้อีกระยะหนึ่ง จวบจนกระทั่งมรณภาพลงในวันนี้ นับเป็นความสูญเสียของวงการพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาอย่างสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่า ระยะหลังมานี้ หลวงพ่อวันดีไม่ค่อยได้เข้าร่วมงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยหรือกิจกรรมอื่นๆ เนื่องเพราะสังขารไม่เอื้ออำนวย แต่ความที่มีประวัติการทำงานมายาวนานทั้งในไทย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา จึงมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับผู้บริหารระดับสูงของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งพระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์ปัจจุบันด้วย จึงคาดว่างานบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อวันดี จะมีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา เดินทางไปร่วมอย่างมากมาย เหมือนงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อวิเวกานันทะ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์ ซึ่งมรณภาพไปเมื่อหลายปีก่อน

สำหรับพิธีกรรมทางศาสนานั้น ทางวัดพรหมจริยการามแจ้งว่า ทางคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และฝ่ายญาติโยม ได้ตกลงจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อวันดี เป็นเวลา 100 วัน และมีจะพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม ปีนี้ (May 03, 2015)

ข่าวแจ้งด้วยว่า พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร) วัดพุทธานุสรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ใกล้วัดพรหมจริยการาม มากที่สุด ได้เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในคืนแรก และคาดว่าจะนำเรื่องการมรณภาพของหลวงพ่อวันดี รายงานต่อพระราชพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อรับทราบและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลร่วมกัน ในนามของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ต่อไป

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
22 มกราคม 2558


 

กรี๊ดสนั่น !

คุณนายลีทูตยูเอ็นถูกหลวงพี่พม่าด่า

"E-KAREE"

ชีไม่พอใจอย่างแรง

เรียกร้องรัฐบาลพม่าอบรมมารยาทพระสงฆ์

 

แต่ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็สะใจ อยากให้พระด่าพวกนี้แบบนี้แหละ เหตุผลหรือ ก็ไม่มีอะไรมาก แค่ว่า พวกสิทธิมนุษยชนนั่น มันพวกคริสต์ทั้งนั้นแหละ แต่งตั้งกันไปตรวจสอบบ้านอื่นเมืองอื่นเขา ตะทีในบ้านของตัวเองก็ละเมิดคนอื่นเป็นว่าเล่น แบบว่าคนอื่นตรวจสอบตัวเองไม่ได้ แต่ตัวเองตรวจสอบคนอื่นได้หมด มันก็สิทธิมนุษยชนที่มาจากปลายกระบอกปืนนั่นเอง พระพม่ารูปที่ว่านี้ น่าจะยืมสำนวนไทยไปใช้สักกะหน่อยว่า "ยูเอ็นไม่ใช่พ่อ" อิอิ !

 

นางยังฮีลี (Yanghee Lee) ทูตพิเศษฝ่ายสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แถลงในนครย่างกุ้งเมื่อวันที่ 16 ม.ค. ในโอกาสเยือนพม่า 10 วันเพื่อดูสถานการณ์ด้านนี้ รวมทั้งการเยือนรัฐยะไข่ ก่อนจะถูกพระภิกษุวิระธู (Virathu) เรียกเป็น "โสเภณีในบ้านเรา" ซึ่งทำให้ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนในนครเจนีวา ออกมาเรียกร้องให้ทางการพม่าต้องประณามพระรูปนี้ฐานหยามหมิ่นสตรีเพศ. -- Associated Press/Khin Maung Win.

 

หลวงพี่วิระธู (Wirathu) ซึ่งได้ชื่อเป็นผู้นำพระสงฆ์ฝ่ายสุดขั้ในพม่า ปราศรัยต่อที่ชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่บริเวณใกล้กับมหาเจดีย์ชเวดากอง ต่อต้านการเยือนของผู้แทนพิเศษฝ่ายสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หลวงพี่เรียกนางยังฮีลี (Yanghee Lee) ที่ไปเยือนว่า "โสเภณีที่กำลังอยู่ในบ้านเรา" ทำให้ข้าหลวงใหญ่ฯ ในนครเจนีวา ต้องออกมาเรียกร้องให้ทางการพม่าประณามภิกษุรูปนี้. -- Associated Press/Soe Than Win.

 

เอเอฟพี - ซีด ราอัด อัล ฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องให้พม่าประณามการโจมตีผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติ ที่ถูกตราว่าเป็นหญิงโสเภณี หลังวิจารณ์ร่างกฎหมายที่มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและชนกลุ่มน้อย
       
พระภิกษุหลายร้อยรูปเดินขบวนต่อต้าน ยางฮี ลี ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำพม่า เมื่อสัปดาห์ก่อน และพระวิระธู พระสงฆ์ชาตินิยมหัวรุนแรงที่มีอิทธิพลมากที่สุดของพม่า เรียกเธอว่า "หญิงโสเภณีในประเทศของเรา"
       
"การใช้ภาษาดูหมิ่น เหยียดเพศ ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติต่อพม่า เป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอบรับได้" ซีด ราอัด อัล ฮุสเซน ระบุในคำแถลงฉบับหนึ่ง
       
"มันเป็นเรื่องที่เกินทนสำหรับผู้แทนพิเศษสหประชาชาติที่ได้รับการปฏิบัติด้วยวิธีเช่นนี้ และผมขอเรียกร้องให้ผู้นำทางศาสนาและการเมืองในพม่าประณามการยั่วยุปลุกปั่นทุกรูปแบบที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง รวมทั้งการโจมตีที่น่ารังเกียจต่อผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหประชาชาติ" ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าว
       
การโจมตีของพระสงฆ์มีขึ้นหลัง ยางฮี ลี กล่าวว่า ร่างกฎหมายที่ประกอบด้วยการควบคุมการแต่งงานระหว่างศาสนา การเปลี่ยนศาสนา และอัตราการเกิด จะเป็นสัญญาณว่าพม่าก้าวถอยหลังในการปฏิรูปประชาธิปไตยหากสภาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว
       
นักเคลื่อนไหวระบุว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในพม่า
       
การสนับสนุนกฎหมายของรัฐบาลสร้างความวิตกเพิ่มขึ้นต่อการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองในประเทศที่มีความหลากหลายแห่งนี้ ซึ่งกำลังมุ่งไปสู่การเลือกตั้งในช่วงปลายปีที่ถูกมองว่าเป็นบททดสอบสำคัญของการหลุดพ้นจากการปกครองของทหาร
       
ซีด กล่าว่า งานของลีคือการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์ชนกลุ่มน้อยในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมุสลิมโรฮิงญา พร้อมระบุว่า ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติได้แสดงความชื่นชนต่อการทำงานของผู้นำระหว่างศาสนาในเมืองลาเฉียว รัฐชาน ที่ร่วมมือสร้างความสัมพันธ์สงบสุขระหว่างชุมชน แต่ลียกประเด็นความกังวลเกี่ยวกับร่างกฎหมายและสถานการณ์ของชาวมุสลิมโรฮิงญาพลัดถิ่นภายในรัฐยะไข่ และการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายในสภาพที่ยากลำบาก.

 

ข่าว : ผู้จัดการ
23 มกราคม 2558


 

 
 

ประมวลข่าวเจ้าคุณเสนาะ

 


 

ข่าวสารงานบุญ

วัดไทยแอลเอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ

"พระเทพมงคลวิเทศ"

เจ้าอาวาสและที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

14 มิถุนายน 58

 


 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
14 มกราคม 2558

ประมวลข่าวพระคึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

 

 

 

 


ประมวลข่าวการมรณภาพ


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ไพบูลย์ ภูริวิปุโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย

อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
23 มีนาคม 2557

 

ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 :  ชุดที่ 3 :  ชุดที่ 4 : ชุดที่ 5

ชุดที่ 6 : ชุดที่ 7 : ชุดที่ 8 : ชุดที่ 9 : ชุดที่ 10


กดแต่ละชุดเพื่อชม

 

ภาพหมู่การประชุมพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

กดที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ ขนาด 4000 PC


 

ภาพประวัติศาสตร์
พระธรรมทูตไทยใน 4 ทวีป
 

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ ขนาด 2000 PC

การประชุมพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
วันที่
23-25 สิงหาคม 2557

ชุดที่ 01 : ชุดที่ 02 : ชุดที่ 03 : ชุดที่ 04 : ชุดที่ 05 : ชุดที่ 06 : ชุดที่ 07


 

ชมภาพชุดในงานวัดนวมินทรราชูทิศ USA.

ชุดที่ 01 : เปิดวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน ยูเอสเอ

ชุดที่ 02 : ไผเป็นไผ ในบอสตัน 2014

ชุดที่ 03 : โรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น 9 มิถุนายน 2557
ชุดที่ 04 : พิธีเปิดการประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ
ชุดที่ 05 : เปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ชุดที่ 06 : ทัพสื่อมวลชนไทยบุกนครบอสตัน รายงานข่าวการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ชุดที่ 07 : ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วันที่ 02
ชุดที่ 08 : ผลการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557
ชุดที่ 09 : บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ชุดที่ 10 : พระสงฆ์ 400 รูป สวดพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ณ โรงพระอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน

 

ภาพชุดรรมยาตราเดินป่าบอสตัน

 

ธรรมยาตรา ชุดที่ 01 ธรรมยาตรา ชุดที่ 02 ธรรมยาตรา ชุดที่ 03
ธรรมยาตรา ชุดที่ 04 ธรรมยาตรา ชุดที่ 05 ธรรมยาตรา ชุดที่ 06
ธรรมยาตรา ชุดที่ 07 ธรรมยาตรา ชุดที่ 08 ธรรมยาตรา ชุดที่ 09

 

 

การประชุมสมัยวิสามัญสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและงานวันมหารำลึก

ณ วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค 8-9 กันยายน 2555

 

 


 

 

ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.7)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป
อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
10-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

 

วันมหารำลึก ปีที่ 23

วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพงานวันมหารำลึก ปีที่ 23

ประมวลข่าวเณรคำ

(กดที่ภาพเพื่อชม)


 

แฟ้มข่าวอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

 

อ่านข่าวเก่าที่เคยนำเสนอในอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553 : 2554 : 2555 : 2556 : 2557

 

YANTRA TODAY
(กดที่ภาพเพื่อชม)


 


เยี่ยมวัดบ้านไร่-ไหว้หลวงพ่อคูณ
กับอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอม

กดที่ภาพด้านล่างเพื่อชม

01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34    

 

ตอนที่ 01
ลอนดอน 2012

ตอนที่ 02
มหาโบสถ์แห่งลิชฟิลด์

ตอนที่ 03
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

ตอนที่ 04
วัดพุทธปทีป

ตอนที่ 05
ลอนดอนอาย

ตอนที่ 06
British Museum

ตอนที่ 07
ห้างแฮรอดส์

ตอนที่ 08
Tower Bridge

ตอนที่ 09
London Sightseeing

ตอนที่ 10
London To Paris

ตอนที่ 11
หอไอเฟล (1
)

ตอนที่ 12
หอไอเฟล (2)

ตอนที่ 13
หอไอเฟล (3)

ตอนที่ 14
ปารีส 360 องศา

ตอนที่ 15
เยี่ยมหน้าต่างหอไอเฟล

ตอนที่ 16
TROCADERO

ตอนที่ 17
Water Tour

ตอนที่ 18
Musée du Louvre

ตอนที่ 19
MONA LISA

ตอนที่ 20
เทพีวีนัส

ตอนที่ 21
ทอดน่องในลูฟวร์

ตอนที่ 22
หอสมุดแห่งชาติมิตแตรองต์

ตอนที่ 23
ลา เดฟ็องซ์ (La De'fense)

ตอนที่ 24
Arc de Triomphe

ตอนที่ 25
เหนือประตูชัย

ตอนที่ 26
แวร์ซาย (1)

ตอนที่ 27
แวร์ซาย (2)

ตอนที่ 28
แวร์ซาย
(3
)

ตอนที่ 29
แวร์ซาย (4)

ตอนที่ 30
แวร์ซาย (5)

ตอนที่ 31
GENEVA
(1)

ตอนที่ 32
GENEVA (2
)

ตอนที่ 33
GENEVA (3
)

ตอนที่ 34
Lausanne-Zurich

ตอนที่ 35
วัดศรีนครินทรวราราม

ตอนที่ 36
ป้อมยามเมืองลูเซิร์น

ตอนที่ 37
ตลาดน้ำเมืองลูเซิร์น

ตอนที่ 38
กลับปารีส

ตอนที่ 39
ROME (1
)

ตอนที่ 40
ROME
(2)

ตอนที่ 41
ROME (3)

ตอนที่ 42
ROME (4)

ตอนที่ 43
ROME (5)

ตอนที่ 44
Inside Vatican (1)

ตอนที่ 45
View of Rome

ตอนที่ 46
Inside Vatican (2)

ตอนที่ 47
หลังคาวาติกัน

ตอนที่ 48
OUTSIDE VATICAN

ตอนที่ 49
THE COLOSSEUM

ตอนที่ 50
หินอ่อนโคลอสเซียม

ตอนที่ 51
ROME TO PARIS

ตอนที่ 52
NOTRE-DAME DE PARIS

ตอนที่ 53
หมู่บ้านศิลปะ

ตอนที่ 54
พระราชวังฟงแตนโบล

 

 

 


 

สงฆ์ไทย Vol.01

หนังสือเล่มแรกของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

(กดที่ภาพหรือที่ข้อความเพื่อชม)

 

คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2557-2559

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

ข่าวสารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


 

 

หนังสือเล่มแรกของ มจร. ที่ชาว มจร. หลายท่านไม่เคยเห็น

(กดที่ภาพเพื่อเข้าชม)

 

 

 

หมายเหตุอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

 

ข้อแลกเปลี่ยนของชาวพุทธไทย

บวชพระล้านรูป แลกกับ พระนิพพานเป็นอัตตา
ท่องพุทธวจนะล้านคน แลกกับ ตัดปาติโมกข์เหลือเพียง 150 ข้อ

(กดที่ภาพเพื่ออ่าน)

 

>> กดตรงนี้เพื่ออ่านบทความเพิ่มเติม <<

 

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 1-17 พ.ศ.2538-2554
(กดที่ภาพเพื่อชมประวัติ)

อนุสรณ์มหาจุฬาฯ ครบรอบ 9 ปี
 

นานาสาระจากอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

ธรรมวาไรตี้
หนังสือเล่มแรก ของพระมหานรินทร์  นรินฺโท

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2548

วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนายอินทร์ จุฬาฯบุ๊ค ซีเอ็ด และอื่นๆ ทั่วไทยและทั่วโลก

ธรรมฮิสตอรี่
หนังสือเล่มที่สอง ของพระมหานรินทร์ นรินฺโท

พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2549

วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนายอินทร์ จุฬาฯบุ๊ค ซีเอ็ด และอื่นๆ ทั่วไทยและทั่วโลก

 

 

 

 

You Are Visitor No.-

 

drupal stats

Since : February 20, 2009

 

เรายินดีน้อมรับความคิดเห็นและคำชี้แนะจากทุกท่าน

Editor : peesang2555@hotmail.com

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264